Версия за печат

04700-2016-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 31 от 05.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК АД, ул. Филип Македонски №37, ет.4, За: Д-р НЕВЕН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656600, E-mail: medline_clinic@abv.bg, Факс: 032 656600

Място/места за контакт: ул.Филип Македонски №37, ет.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://medline.bg.

Адрес на профила на купувача: http://medline.bg/index.php?p=20&l=1.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕД ЛАЙН КЛИНИК” АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, ул.„Филип Македонски” №37, ет.4, с ЕИК №201964523, СЪС СЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: Периодични доставки по заявка на Възложителя на общоболнични лекарствени средства, разделени в 334 номеклатурни единици, описани с международните им непатентни наименования, съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №1 към документацията; Обособена позиция №2: Периодични доставки по заявка на Възложителя на медицински консумативи, разделени в 253 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №2 към документацията; Обособена позиция №3: Периодични доставки по заявка на Възложителя на дезинфектанти, разделени в 24 номеклатурни единици, подробно описани съгласно приложена Спецификация на видовете и количествата – Приложение №3 към документацията;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е определена като сбор от прогнозните стойности на всяка обособена позиция на база стойностите за предходен период. Прогнозните стойности на всяка обособена позиция са определени съобразно зададеното количество и пазарната цена на лекарствени продукти, съответни на посоченото генерично наименование; както и съответно за медицински консумативи и дезинфектанти. Средствата за заплащане стойността на договорените от Възложителя лекарствени продукти с избраните изпълнители ще се осигуряват от приходи от дейности на Възложителя съгласно договори с НЗОК. Стойността на поръчката попада в праговете, посочени в чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, в съответствие с което процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществената поръчка. Съобразно изискванията на чл. 15 от ЗОП, определящ конкретния ред за възлагане на обществена поръчка според нейната прогнозна стойност и предвид забраната по чл. 15, ал. 6 от ЗОП, приложимият ред за възлагане е предвиденият по чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Общата прогнозна стойност на поръчките превишава предвидения в чл. 45а, ал. 2, т. 2 от ЗОП праг от 391 600 лева. Предвид това, настоящата процедура следва да бъде обявена по най-тежкия предвиден от закона ред – открита процедура по реда на ЕС, като обявлението се публикува освен в Регистъра за обществени поръчки и в Официален вестник на Европейския съюз.Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура по реда на ЕС гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични финансови средства от страна на Възложител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Цялата документация относно процедурата ще бъде предоставена на участниците безплатно, като за целта същата ще бъде публикувана в профила на купувача на интернет - страница с адрес: http://medline.bg, секция "Профил на Купувача"- http://medline.bg/index.php?p=20&l=1, в предвидените в чл. 64 от ЗОП срокове. Освен документацията за участие, в профила на купувача в частта, касаеща конкретната процедура, ще бъдат помествани разяснения по документацията за участие, дадени от възложителя по искане на потенциален участник, решения за промяна, съобщения, свързани с процедурата, в т.ч. за отваряне на на ценови оферти.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р НЕВЕН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ
Длъжност: Изпълнителен директор