Версия за печат

00373-2016-0006

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160405hbmX578421.

Електронен достъп до информация: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160405hbmX578421.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на Конфокален микроскоп и апарати за рехабилитация и ерготерапия за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на Конфокален микроскоп и апарати за рехабилитация и ерготерапия за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Конфокален микроскоп“ и Обособена позиция № 2 – „Апарати, необходими за обучение по специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38510000, 33100000

Описание:

Микроскопи
Медицинско оборудване

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка в размер на 466999,00лв. (четиристотин, шестдесет и шест хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева) без вкл. ДДС, което е 560398,80лв. (петстотин и шестдесет хиляди, триста, деветдесет и осем лева и 80ст.) с включен ДДС. Сумата е разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Конфокален микроскоп“ – 440000,00лв. (четиристотин и четиридесет хиляди лева) без ДДС, което е 528000,00лв. (петстотин, двадесет и осем хиляди лева) с ДДС; Обособена позиция № 2 – „Апарати, необходими за обучение по специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – общо за четири броя апарата 26999,00лв. (двадесет и шест хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева) без ДДС, което е 32398,80лв. (тридесет и две хиляди, триста, деветдесет и осем лева и 80ст.) с ДДС, като сумата е разделена по апарати: - Апарат за ултразвукова терапия – 6500,00лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС, което е 7800,00лв. (седем хиляди и осемстотин лева) с ДДС; - Апарат за магнитотерапия – 8583,00лв. (осем хиляди, петстотин, осемдесет и три лева) без ДДС, което е 10299,60лв (десет хиляди, двеста, деветдесет и девет лева и 60ст.) с ДДС; - Терапевтичен лазер – 6083,00лв. (шест хиляди и осемдесет и три лева) без ДДС, което е 7299,60лв. (седем хиляди, двеста, деветдесет и девет лева и 60ст.) с ДДС; - Апарат за интерферентна и електротерапия – 5833,00лв. (пет хиляди, осемстотин, тридесет и три лева) без ДДС, което е 6999,60лв. (шест хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева и 60ст.) с ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
466999 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.09.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 4669,00лв.Разделена за обособените позиции, гаранцията е: за об.позиция № 1 – 4400,00лв.и за об.позиция № 2 – 269,00лв.Гаранцията се представя в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя и банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:Банка: УниКредит Булбанк АД кл.гр. Ст.Загора,BIC:UNCRBGSF,IBAN: BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път,документът,удостоверяващ платената гаранция,следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Ректора на Тракийски университет гр. Ст.Загора или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 к.дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така,че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора, за всяка обособена позиция. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника,определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по посочената по-горе сметка на възложителя.Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано,че тя е безусловна и неотменима,че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение - съгл. договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Доставките на всички апарати ще се извърши в Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9. Поръчката се финансира със средства на Медицински факултет и се всички плащания се извършват от там. Апаратите по отделните позиции трябва да се фактурират на отделни фактури.Възложителят предвижда окончателно плащане след представяне на всички необходими документи – приемо-предавателен протокол, оригинал на данъчна фактура, документация за доставените апарати. Срок за плащане е до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на приемо-предавателния протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право на участие имат български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения. Всяка оферта за участие в настоящата процедура следва да съдържа следното:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор за обособена позиция № …". В този плик се поставят:1. Съпроводително писмо за участие в открита процедура (обр.№ 1) и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (обр.№ 1а);2.Представяне на участника (обр.№ 2) с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (обр.№ 3). Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5.Документи и информация съгл. р-л III.2.3 от обявлението. 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (обр.№ 5).7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (обр.№ 6).8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (обр.№ 7).9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (обр.№ 8).10. Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обр.№ 9).11.Документ за внесена гаранция за участие.В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях подава:Представяне на подизпълнителя (обр.№ 2), декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (обр.№ 3а) и декларация от подизпълнителите (обр.№ 7).Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: - документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП (представяне на участника - обр.№ 2 и декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -обр.№ 3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;- документите по чл. 56, ал. 1 т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на другата позиция. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №…”. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция предложението за изпълнение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на обособена позиция № ..“.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена за обособена позиция № ". Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция ценовото предложение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 3 Предлагана цена за обособена позиция № ..".Не може да участва в процедурата и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за който са налице условията по чл.47,ал.1,т.1/без б."е"/, ал. 2,т.1 и 5, ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларации за съответствие на предлагания в офертата медицински апарат, по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставени от производителя/упълномощения представител на производителя или ЕС сертификат за оценка на съответствието за медицинските изделия, ако в оценката е участвал нотифициран орган /копие на оригинал и превод на български език, заверено от участника. Изискването се отнася за апаратите, включени в обособена позиция № 2. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участник подава оферта. Доставките да са изпълнение през последните три години, считано до датата на подаване на офертите, с посочване на стойности, дати и получатели на доставката. Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за минимум два броя извършени доставки. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документа трябва да е задължително трябва да видно вида на доставката, изпълнената стойност, контрагента. 3. Актуално и валидно оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура. Оторизационното писмо трябва да удостоверява правата на участника за представителство, търговия и сервиз на предлаганата апаратура на територията на страната. В случай, че участникът е производителя на предлаганата апаратура, такова писмо не се изисква. Документът се представя в заверено от участника копие, а ако е изготвено на чужд език и заверени копия на превода на български език. 4. Участникът следва да представи валидни заверени копия на сертификати: за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 и внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 с предметен обхват за всеки сертификат, свързан с предмета на обществената поръчка, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки на изброените. Документите са заверени и подпечатани от участника в процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Предлаганите от участниците апарати да отговарят на нормативните изисквания за пускане на пазара и употреба. 2. Участниците да имат опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Участник посочва успешно изпълнени най-малко две доставки, отговарящи на изискването, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертите. Забележка: В зависимост за коя обособена позиция, участник подава оферта, и предвид различието в приложението на апаратите, то трябва да докаже за тази обособена позиция, минимум две успешно изпълнени доставки. За обособена позиция № 1, под „еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ трябва да се разбира доставки на микроскопски системи. За обособена позиция № 2 под „еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ трябва да се разбира доставки на апарати за физиотерапия и рехабилитация. 3. Участниците да са оторизирани да предлагат съответната медицинска апаратура, която оферират, т.е. за отделната обособена позиция, за която подават оферта. 4. Участникът следва да представи валидни заверени копия на сертификати: за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 и внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001 с предметен обхват за всеки сертификат, свързан с предмета на обществената поръчка, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Документите са заверени и подпечатани от участника в процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
16.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

заседателна зала на Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студетски град

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Виташа № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Конфокален микроскоп“
1) Кратко описание

В Приложение № 1 към настоящите указания, Възложителят подробно е описал необходимите видове на апарати, с подробно описания на техническите характеристики и спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38510000

Описание:

Микроскопи

3) Количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на доставката по Обособена позиция № 1 – „Конфокален микроскоп“ – 440000,00лв. (четиристотин и четиридесет хиляди лева) без ДДС, което е 528000,00лв. (петстотин, двадесет и осем хиляди лева) с ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
440000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.09.2016 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Апарати, необходими за обучение по специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия“
1) Кратко описание

В Приложение № 1 към настоящите указания, Възложителят подробно е описал необходимите видове на апарати, с подробно описания на техническите характеристики и спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на доставките по Обособена позиция № 2 – „Апарати, необходими за обучение по специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – общо за четири броя апарата 26999,00лв. (двадесет и шест хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева) без ДДС, което е 32398,80лв. (тридесет и две хиляди, триста, деветдесет и осем лева и 80ст.) с ДДС, като сумата е разделена по апарати: - Апарат за ултразвукова терапия – 6500,00лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС, което е 7800,00лв. (седем хиляди и осемстотин лева) с ДДС; - Апарат за магнитотерапия – 8583,00лв. (осем хиляди, петстотин, осемдесет и три лева) без ДДС, което е 10299,60лв (десет хиляди, двеста, деветдесет и девет лева и 60ст.) с ДДС; - Терапевтичен лазер – 6083,00лв. (шест хиляди и осемдесет и три лева) без ДДС, което е 7299,60лв. (седем хиляди, двеста, деветдесет и девет лева и 60ст.) с ДДС; - Апарат за интерферентна и електротерапия – 5833,00лв. (пет хиляди, осемстотин, тридесет и три лева) без ДДС, което е 6999,60лв. (шест хиляди, деветстотин, деветдесет и девет лева и 60ст.) с ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
26999 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.09.2016 г.