Версия за печат

00956-2016-0002

BG-с. Ценово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Крумов Петров, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Ценово, област Русе“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Ценово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово, област Русе, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. В процедурата се предвиждат 10 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. ВАЖНО: Обособена позиция №10 "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" включва хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособената позиция, могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15811100, 15870000, 15830000, 03142500, 03212000, 15600000, 15833000, 03220000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб
Хранителни подправки и сосове
Захар и свързани с нея продукти
Птичи яйца
Картофи и сухи бобови култури
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Захарни изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България. Прогнозната стойност на поръчката е 272 166,42лв. (двеста седемдесет и две хиляди сто шестдесет и шест лева четиридесет и две стотинки) без ДДС. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Прогнозната цена по всяка обособена позиция е както следва в стойности без ДДС: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Месо и месни продукти – 90 600,80лв. ( деветдесет хиляди шестстотин лева и осемдесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти – 40 427,60лв.( четиридесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Масла и мазнини – 9 187,60лв. ( девет хиляди сто осемдесет и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- 8 740лв.( осем хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца- 18 985,62лв. ( осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа- 21 218лв. ( двадесет и една хиляди двеста и осемнадесет лева ) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива- 12 492лв. ( дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - 35 073,40лв. ( тридесет и пет хиляди седемдесет и три лева и четиридесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти – 11 416, 40лв. ( единадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания- 24 025лв. ( двадесет и четири хиляди двадесет и пет лева) без ДДС. По всички обособени позиции, доставките се извършват след получаването на Заявка на Възложителя, като за хранителните продукти, необходими за осигуряване на топъл обяд в обществените трапезарии, след получаване на отделна заявка, и срока за доставка тече с получаването на същата. Срокът за доставка на хранителните продукти е 1(един) календарен ден от получаване на заявката. Доставката на хляб и хлебни изделия се извършва ежедневно. Доставката на месо и месни продукти, риба и рибни продукти, консервирани хранителни продукти, масла и мазнини, други хранителни продукти и захарни изделия ще се извършва два пъти месечно. Доставката на мляко и млечни продукти ще се извършва два пъти седмично, а доставката на плодове и зеленчуци – всяка седмица. Възложителят, съобразно конкретните си нужди, може да промени допълнително периодичността на доставките на определени хранителни продукти. В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа. Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок 1(един) календарен ден или експресна заявка.

Прогнозна стойност без ДДС
272166.42 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1„ Месо и месни продукти” -900 лв. ( деветстотин лева);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2„ Мляко и млечни продукти”-400лв. ( четиристотин лева) ;За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3„ Масла и мазнини“-90лв. (деветдесет лева);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4„ Риба, рибни продукти и други морски храни“-80лв. (осемдесет лева);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 : „ Яйца“-180лв. ( сто и осемдесет лева) ;За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „ Зърнени храни и храни на зърнена основа“ -210лв. (двеста и десет лева);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7„ Картофи, кореноплодни и варива”-120лв. (сто и двадесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 „ Плодове, зеленчуци и продукти от тях”-350лв.( триста и петдесет лева);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9„ Други хранителни продукти”-110 лв. ( сто и десет лева);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания-240лв. ( двеста и четиридесет лева);„Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят НЕ изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.”.Гаранцията за участие може да се внесе в брой в касата на община Ценово, област Русе, може да се представи по банков път по сметката на община Ценово, област Русе или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на община Ценово, област Русe( в лева) : IBAN:BG88CECB97903376542700 BIC:CECB BGSF ;Банка:ЦКБ АД – гр. Русе, офис ЦеновоПри представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията.В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е:- безусловна и неотменима;- в полза на община Ценово, област Русе- със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка;- за настоящата обществена поръчка.Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от прогнозната цена на договора без ДДС за всяка обособена позиция, изчислена на база на прогнозните количества и предложените единични цени от ценовата оферта на участника, определен за изпълнител.Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на ОП, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на община Ценово, област Русе (в лева):IBAN:BG88CECB97903376542700 Банка: ЦКБ АД – гр. Русе, офис ЦеновоBIC: CECB BGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е:- безусловна и неотменима;- в полза на община Ценово, област Русе - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора;При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Ценово, област Русе. В случай, че община Ценово сключи договор по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година- от Операция тип 3 2014BG05FMOP001-03.01 “Осигуряване на топъл обяд“, доставката на хранителни продукти за обществените трапезарии, находящи се в селата Ценово, Новград и Караманово ще се финансира по проект финансиран от горепосочената оперативна програма. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него, в срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Изпълнителят издава фактура за извършената услуга в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството. При финасиране на проект от Операция тип 3 2014BG05FMOP001-03.01 “Осигуряване на топъл обяд“, за доставките на хранителни продукти , необходими за осигуряването на топъл обяд в обществените трапезарии, изпълнителят ще издава отделно фактура, в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния, като в описателната част следва да се изписва, че разходът е направен по Договор 2014BG05FMOP001-03.01 - “Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, в срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните.- За ОП №1 - за група "Месо и месни продукти";- За ОП №2 - за група "Мляко и млечни продукти"; - За ОП №3- "Масла и мазнини" За ОП №4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“;- За ОП №5 - за група "Яйца и яйчни продукти‘‘;- За ОП№6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа";- За ОП №7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива";- За ОП №8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове,конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"- За ОП №9 - за група "Подправки - пресни и изсушени" и за група "Други храни"- За ОП №10 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва. При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранит. продукти. При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване по т.1 се отнася за всеки член на обединението, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за регистрация, а не за всяко от лицата включени в него. Документи за доказване на изискването за вписване в професионални регистри към участниците:Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик 1 с надпис "Документи за подбор", който съдържа:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – попълва се Обр. №1, което включва:- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Приложения:- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Обр. №1;- декларация, с която се декларира дали участникът, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава членка на ЕС, в съответствие с чл. 16г, ал. 7 от ЗОП (в случаите, когато участник в процедурата е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания или обединение, в което са включени едно или повече такива лица) - Приложение №2 към Обр. №1; Копие на Удостоверение за регистрация на обект по ЗХ-Приложение №3 към Обр. №1 ;3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4) Копие на договора за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Продължава в поле VI.3)Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се залагат финансови и икономически изисквания.
Минимални изисквания: Не се залагат финансови и икономически изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. Забележка: Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, Образец №6 се попълва за всяка обособена позиция по отделно. 2.Списък на транспортните средства за изпълнение на поръчката- попълва се Образец №11 В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности са на чужд език, същите се представят и в превод.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти: За ОП №1:Месо и месни продукти – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти". За ОП №2: Мляко и млечни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти". За ОП №3: Масла и мазнини - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини" За ОП №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни" За ОП №5: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Яйца и яйчни продукти" За ОП №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Зърнени храни и храни на зърнена основа" За ОП №7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива" За ОП №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" За ОП№9: Други хранителни продукти - минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Други храни" За ОП №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" Ако участникът участва за повече от една обособена позиция, минималният изискуем брой доставки се изчислява сумарно като сбор от минималния брой за всяка от позициите, а именно: ако участник подава оферта за три обособени позиции, същият следва да докаже изпълнението на най-малко 3 (три) различни доставки съобразно групите храни, които обхващат обособените позиции. В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението. 2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти,както и от група риба, рибни продукти и други морски храни, в зависимост от обособената позиция/и, за които участникът участва. Изискването по т. 2 се отнася само за ОП№1 - Месо и месни продукти, ОП №2 - Мляко и млечни продукти и ОП № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни. Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за две от позициите или и за трите, е достатъчно да разполага с минимум един брой хладилно трансп. средство, регистрирано в ОДБХ. При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след извършването й - П1; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П2; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Община Ценово

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на поле III.2.1 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Обр. №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Обр. №3. 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя.8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от. ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - попълва се Обр. №4;9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - попълва се Образец №5; 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се Образец №7;11) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за по¬ръчката; ПЛИК №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката". Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец 8, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата-оригинал, и ако е приложимо декларация по чл.33,ал.4 от ЗОП за всяка обособена позиция. Към Предложението за изпълнение на поръчката-Образец№ 8-1 до Образец №8-10, участникът прилага и Работна програма за съответната обособена позиция, в съответствие с Техническите спецификации. Плик 3 с надпис "Предлагана цена". Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец№ 9-1 до Образец№9-10 в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата-оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка(до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Участникът представя осреднената цена по бюлетин на "САПИ" ООД към 12.04.2016г. за всеки един продукт и изчислява корекционния си коефициент по записаната в документацията за участие формула. Към Ценовото предложение – Образец №9 , участниците представят актуален бюлетин на „САПИ“ ООД за област Русе към дата 12.04.2016г.– Приложение. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в Плик 1 са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликове 1 на останалите позиции. Ако документи и информация, които по съдържание се поставят в Плик 1, но са различни за различните обособени позиции, за които се подава оферта, то същите следва да бъдат поставени в съответния Плик 1 на съответната обособена позиция, за която се отнасят. !!!ВАЖНО :Всеки от пликовете(опаковки) номер 1, 2 и 3 трябва да съдържат един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител(диск) е нередактируем формат(например PDF или еквивалент) от съответните документи. Във връзка с поле III.2.4) от настоящото обявление, запазена съгласно чл.16г от ЗОП, за участие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, е само Обособена позиция 10 с наименование:"Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания ." Във връзка с чл.64, ал.3 от ЗОП , Възложителят намалява сроковете по ал.1 на същия член до 28 дни, със 7 календарни дни , като изпраща настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, като от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профила на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120,ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Месо и месни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 90 600,80лв. ( деветдесет хиляди шестстотин лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
90600.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група " Мляко и млечни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 40 427,60лв. ( четиридесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
40427.6 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Масла и мазнини
1) Кратко описание

Доставка на хранителните продукти от група Масла и мазнини, съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15400000

Описание:

Животински или растителни масла и мазнини

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 9 187,60лв. ( девет хиляди сто осемдесет и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
9187.6 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Риба, рибни продукти и други морски храни
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група " Риба, рибни продукти и други морски храни" , съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 8 740лв. ( осем хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
8740 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Яйца
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група " Яйца и яйчни продукти", съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03142500

Описание:

Птичи яйца

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 18 985,62лв. ( осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
18985.62 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Зърнени храни и храни на зърнена основа
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Зърнени храни и храни на зърнена основа" ,съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15600000, 15811100

Описание:

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 21 218лв. ( двадесет и една хиляди двеста и осемнадесет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
21218 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Картофи, кореноплодни и варива
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Картофи и кореноплодни" и от група " Варива", съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03212000

Описание:

Картофи и сухи бобови култури

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация, а прогнозната стойност за обособената позиция е 12 492лв. ( дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и два лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
12492 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Плодове, зеленчуци и продукти от тях
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група '' Плодове-пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодове сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група " Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", съгласно Закон за храните

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03220000

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 35 073,40лв. ( тридесет и пет хиляди седемдесет и три лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
35073.4 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група "Други храни", съгласно Закон за храните.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15870000, 15800000

Описание:

Хранителни подправки и сосове
Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктие е съгласно техническата спецификация , а прогнозната стойност на обособената позиция е 11 416,40лв. ( единадесет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
11416.4 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти по чл.16г. от ЗОП, включени в списъка по чл.30 от ЗХУ. Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. За същата могат да подадат оферти и лица, различни от последните, като разглеждането на техните оферти се осъществява по реда, определен в ЗОП.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15330000, 15833000, 15830000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Захарни изделия
Захар и свързани с нея продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация , а прогнозната стойност на обособената позиция е 24 025лв. ( двадесет и четири хиляди двадесет и пет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
24025 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24