Версия за печат

00267-2016-0037

BG-Пловдив: 26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Елена Караманова - юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_bg@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160329gDTs3048176.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяна на услуги при провеждане на мероприятия, организирани от Община Пловдив: озвучаване и осветление и предоставяне под наем на открита сцена.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 26
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата процедура е извършване на услуги по озвучаване и осветление и предоставяне под наем на открита сцена за нуждите на провеждането на мероприятия, организирани от Община Пловдив. Видът на озвучителната и осветителна техника ще се определят според естеството на всяка конкретна проява и броя на участниците. Параметрите на сцената ще се определят според броя на участниците и естеството на всяка конкретна проява.Участниците следва да разполагат с модулна открита сцена с размери до 100 кв. м. с гръб и покривна конструкция. Подиумът, гърбът и покривната конструкция трябва да са изработени от труднозапалими материали и да са достатъчно стабилни при лоши метеорологични условия. Гърбът на сцената трябва да е достатъчно стабилен с конструктивна възможност за поставяне на винилно пано. Покривната конструкция трябва да покрива цялата сцена. Покривната сцена трябва да е регулируема по височина и да е снабдена с ферми за окачване на озвучителна и осветителна техника. При необходимост от предоставяне на услуга възложителят или определено от него лице ще отправя писмена заявка по факс или електронна поща. Заявките ще бъдат изпращани в определен срок преди деня на провеждане на мероприятието, съгласно посоченото в предложението за изпълнение на поръчката на определения изпълнител, като предложения срок не може да е по- дълъг от 20 (двадесет) календарни дни за озвучаването и осветлението и не по - дълъг от 25 (двадесет и пет) календарни дни за откритата сцена.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Необходимите услуги са подробно посочени в образец Ценово предложение. Прогнозната стойност на поръчката е до 100 000 лв. с включен ДДС за една година. При наличие на финансов ресурс и решение на възложителя договорът може да бъде подновен за още една година.

Прогнозна стойност без ДДС
166666.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

Договор с участник избран за изпълнител ще бъде сключен за срок от една година на стойност до 100 000 лв. с включен ДДС. При наличие на финансов ресурс и решение на възложителя, договорът ще бъде подновен за още една година при същите условия и цени.

Брой на възможните подновявания

1

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

При сключване на договора, определеният за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на оригинална банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, като участникът сам избира формата на гаранцията. При представяне на банкова гаранция за изпълнение, срокът на валидност на същата и условията за нейното освобождаване/усвояване следва да бъде съобразен със срока на действие на договора и условията, посочени в него. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банкова сметка на Община Пловдив: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; BIC: IORTBGSF ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Пловдив.Заплащането на предоставените услуги ще се извършва по банков път, след предоставяне на фактура за извършена услуга. Възложителят заплаща конкретната предоставена услуга, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от деня, в който Изпълнителят е представил, а Възложителят е приел отчет за извършената работа.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП. -който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП. -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан,непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника. 2.Документа „Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. 3.Представяне на участника, което включва: -посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; -адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; -декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл.47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 се представят за всяко физическо лице или юридическо лице, включено в обединението. 4.При участници обединения – копие от договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнител. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Декларацията следва да бъде изготвена по образец от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията, която също се представя в плик №1. 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 3 от съдържанието на плик №1) се представя в официален превод. 8. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършената услуга в съответствие с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 9. Декларация – списък на техническия персонал, с който участникът ще изпълнява поръчката, по образец от документацията. 10. Декларация от участника( свободен текст), че има на разположение необходимото оборудване (съгласно минимални изисквания за изпълнение на поръчката). Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в пликове №1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1..Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършената услуга в съответствие с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 2.Декларация – списък на техническия персонал, с който участникът ще изпълнява поръчката. 3.Декларация от участника( свободен текст), че има на разположение необходимото оборудване
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнявал през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне две услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка – предоставяна на услуги при провеждане на мероприятия: озвучаване и осветление и предоставяне под наем на открита сцена. 2.Участниците трябва да разполагат с : - Компетентен технически персонал – тон-техник, тон-режисьор и ръководител художествено осветление, владеещи английски и/или френски, и/или немски език. 3.1.Участникът трябва да разполага с озвучителна и осветителна техника с необходимите параметри за провеждане на мероприятия в зали и на открито. 3.2.Участникът трябва да разполага с модулна открита сцена с размери до 100 кв. м. с гръб и покривна конструкция.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПИ - оценка на предложението за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: ПЦ - оценка на ценовото предложение; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на плика с предлаганата цена, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ