Версия за печат

00038-2016-0006

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 38 от 01.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/228-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на специализирана техника втора употреба за нуждите на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет по 9 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 1-ви пикап 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 2 “Доставка на 2-ри пикап 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 3 “Доставка на 3-ти пикап 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 4 “Доставка на 1-ви товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 5 “Доставка на 2-ри товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 6 “Доставка на 1-ви товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 7 “Доставка на 2-ри товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 8 “Доставка на 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ Обособена позиция № 9 “Доставка на 1 бр. високопроходим автомобил за нуждите на Община Габрово“

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указанията и документацията за участие в процедурата е с предмет: „Доставка на специализирана техника втора употреба за нуждите на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет по 9 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 1-ви пикап 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 2 “Доставка на 2-ри пикап 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 3 “Доставка на 3-ти пикап 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 4 “Доставка на 1-ви товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 5 “Доставка на 2-ри товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” Обособена позиция № 6 “Доставка на 1-ви товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 7 “Доставка на 2-ри товаропътнически бус до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 8 “Доставка на 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ Обособена позиция № 9 “Доставка на 1 бр. високопроходим автомобил за нуждите на Община Габрово“ Предметът на процедура е доставка на: - 3 бр. пикапи 4х4 за нуждите на ОЗ „Озеленяване” - 2 бр. товаропътнически бусове до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” - 2 бр. товаропътнически бусове до 3,5 т. за нуждите на ОП „Благоустрояване” - 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ - 1 бр. високопроходим автомобил за нуждите на Община Габрово“ Обхватът на дейностите по обособените позиции е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000, 34115300

Описание:

Леки автомобили
Превозни средства втора употреба

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 14 от 22.02.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

715078

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

22.02.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За участие в процедурата по Обособена позиция № 8 “Доставка на 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ е подадена 1 оферта от ВИКТОРИЯ АУТО 2015 ЕООД. Възложителят прекратява обществена поръчка по Обособена позиция № 8 “Доставка на 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ на осн. чл. 39, ал. 1 т. 3 от ЗОП - офертата, която отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, надвишава финансовия ресурс, който той може да осигури. Участник ВИКТОРИЯ АУТО 2015 ЕООД за обособена позиция № 8 “Доставка на 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ се отстранява на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Участникът се отстранява, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя обективирани в Раздел I, буква Г от Указанията за участие в процедурата и Раздел II.2.1. и Приложение Б за съответната обособена позиция от Обявлението за поръчката, а именно ценовaтa офертa на допуснатия участник до отваряне на Плик №3 „Предлагана цена”, ВИКТОРИЯ АУТО 2015 ЕООД, надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя, а именно максимален разполагаем финансов ресурс – 4 166.67 лв. (четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 5 000 лв. (пет хиляди лева) с ДДС. Участникът е предложил цена от 7 380 лв. /седем хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС или 8 856 лв. /осем хиляди осемстотин петдесет и шест лева/ с вкл. ДДС.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 8 “Доставка на 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ“ Предметът на обособената позиция е доставка на: - 1 бр. лек автомобил за нуждите на ДВХФУ Обхватът на дейностите по обособената позиция е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

IV.4) Най-ниска оферирана цена

7 380 лв. /седем хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС или 8 856 лв. /осем хиляди осемстотин петдесет и шест лева/ с вкл. ДДС.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово