Версия за печат

00267-2016-0036

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Камберов, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 260398

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160330KVfu3057849.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: О. Карагяурова - деловодител, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Ремонт на асфалтови настилки на улици на територията на град Пловдив"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт на асфалтови настилки на улици на територията на град Пловдив, с ориентировъчни обекти: ул. „Крайна“, от обръщалото на „Марица“-юг до ул. „Ландос“ и ул.“Ландос“ от ул. „Крайна“ до ул.“Герлово“, ориентировъчна площ 20 000 кв.м. С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните параметри и носимоспособността на настилката, осигуряване на достъпна среда, подобряване безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното тяло.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233142, 45233252

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 1 000 000 лв. (един милион лева) с включен ДДС / 833 333,33 лв. (осемстотин тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. Посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
833333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, за която се участва, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Гаранция за участие Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева), и се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е в оригинал и със срок не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че банковата гаранция не отговаря на изискванията на Възложителя, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 3. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок на валидност 24 месеца след срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осигурява от бюджета на община Пловдив за 2016 г. Плащанията се извършват в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, въз основа на: 1. Акт за действително извършени работи за обекта (участъка), възложен с възлагателно писмо. Към акта трябва да се представи подробна количествена сметка (придружена със схеми, когато е необходимо), както и списък с декларации за продуктите (ДЕП/ДХСП или др.) и извършените проби, които удостоверяват качеството на вложените материали.; 2.Представена на Възложителя фактура, издадена от Изпълнителя; 3. Документи, удостоверяващи срока за изпълнение на възложените СМР по възлагателното писмо. Авансово плащане не се предвижда.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията в чл. 47, ал. 2, т. 1,2,4 и 5 от ЗОП. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. Ако определеният за изпълнител участник в процедурата е неперсонифицирано дружество, създадено с писмен договор по Закона за задълженията и договорите, при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка следва да притежава регистрация по Закона за регистър Булстат.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", който следва да съдържа следните документи и информация: 1. Оферта за участие, съгласно Образец № 1, съдържащ представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор; 2. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 3. Декларации в оригинал: 3.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) 3.2.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец); 3.3. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (по образец); 3.4.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (по образец). 3.5. Когато е приложимо - Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако Участникът предвижда използването на подизпълнител (в свободен текст); Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (в свободен текст); 4. Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания от Участника съгласно посочените в раздел III.2.2. от обявлението за настоящата поръчка; 5. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от Участника съгласно посочените в раздел III.2.3. от обявлението за настоящата поръчка; 6. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП; 7. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката": 8. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Техническото предложение, с изискуемите приложения към него, подробно описани в документацията към поръчката, се поставят в Плик № 2. Плик № 3 9. В плик 3 с надпис “Предлагана цена” се поставят: 9.1. Ценовото предложение на участника – по образец; 9.2. Анализи на посочените от участника единични цени. Ценовото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представен както на хартиен, така и на електронен носител (изготвен в Excel формат), които се поставят в плик № 3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 416 666,67 лв. (четиристотин и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Заверено копие на валидно Удостоверение от ЦПРС или еквивалент; 2. Списък на строителството със сходен предмет, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; 3. Списък на ръководния персонал (свободен текст), предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Посочване с конкретни данни на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит за лицето, посочено като Технически ръководител; 4. Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката; Декларация от участника, че разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката - свободен текст; 5. Списък-декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага (собствено или наето) за изпълнение на поръчката (свободен текст); 6. Документ, доказващ, че участникът разполага с работеща, въведена в експлоатация асфалтова база, отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от гр. Пловдив (разрешение за ползване или еквивалентен документ); 7. Заверено копие от валиден сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А“ с полимермодифициран битум; 8. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент; 9. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент. 10. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи втора група, втора категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. 2. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (под „сходен предмет“ следва да се разбира извършване на ремонтни дейности на улици) – минимум три обекта със сходен предмет, изпълнени в последните пет години, за което представя списък (свободен текст). Доказването на изпълнението на обектите със сходен предмет се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. 3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага най-малко с едно лице от ръководния персонал, посочен като Технически ръководител за изпълнение предмета на поръчката, който да има минимум 5 /пет/ години професионален опит като такъв, в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка; 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети за срока на изпълнение на поръчката, съобразно Техническата спецификация. 6. Участникът следва да има възможност да осигури доставка на асфалтобетон с характеристики, съответстващи на Техническата спецификация от работеща, въведена в експлоатация (разрешение за ползване или еквивалентен документ) асфалтова база, отстояща на разстояние не по-голямо от 30 км от гр. Пловдив. 7. Наличие на Сертификат за производствен контрол за износващ пласт асфалтобетон плътна смес тип „А“ с полимермодифициран битум; 8. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент; 9. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент; 10. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001 с обхват на действие "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
11.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

град Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 12, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача, към самата обществена поръчка, се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ