Версия за печат

00373-2016-0005

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160401eDZp552897.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”. Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „UV-VIS спектрофотометър“ и Обособена позиция № 2 – „CO2 инкубатор“.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка в размер на 21440,00лв. (двадесет и една хиляди, четиристотин и четиридесет лева) без вкл. ДДС, което е 25728,00лв. (двадесет и пет хиляди, седемстотин, двадесет и осем лева) с включен ДДС. Сумата е разделена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „UV-VIS спектрофотометър“ – 13570,00лв. (тринадесет хиляди, петстотин и седемдесет лева), което е 16284,00лв. (шестнадесет хиляди, двеста, осемдесет и четири лева) с ДДС; Обособена позиция № 2 – „CO2 инкубатор“ – 7870,00лв. (седем хиляди, осемстотин и седемдесет лева) без ДДС, което е 9444,00лв. (девет хиляди, четиристотин, четиридесет и четири лева) с ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
21440 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.06.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 213,00лв.за двете обособени позиции. За отделните обособени позиции, гаранцията се разделя, както следва:- за Об.позиция № 1 – „UV-VIS спектрофотометър“ – 135,00лв. и за Об.позиция № 2 – „CO2 инкубатор“ – 78,00лв.Гаранцията се представя в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:Банка: УниКредит Булбанк АД кл.гр. Ст.Загора,BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 кал.дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Участниците, които не са представили документ за гаранция за участие или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, след прилагане на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора, за всяка обособена позиция. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по горепосочената сметка на възложителя.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30дни след приемане на апарата, удостоверено с двустранно подписания приемо-предавателен протокол. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение,се уреждат с договора за възлагане.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със средства на Медицински факултет и се всички плащания се извършват от там. Апаратите по отделните позиции трябва да се фактурират на отделни фактури, тъй като са в изпълнение на два различни проекта. В проекта на договор Възложителят не предвижда авансово плащане. Апаратите са заплащат окончателно, след тяхната доставка, удаставерено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Право на участие имат български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.Всяка оферта за участие в настоящата процедура следва да съдържа следното:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор по обособена позиция № ….". В този плик се поставят:Съпроводително писмо за участие в открита процедура (обр.№ 1) и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (обр.№ 1а); 2. Представяне на участника (обр.№ 2) с а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец № 3). Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника;3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 4.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;5.Документи и информация по р-л III.2.3.; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (обр.№ 5);7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (обр.№ 6);8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (обр.№ 7);9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (обр.№ 8);10.Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обр.№ 9);11.Документ за внесена гаранция за участие. В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях подава: Представяне на подизпълнителя (обр.№ 2),декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (обр.№ 3а) и декларация от подизпълнителите (обр.№ 7).Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП (представяне на участника - Обр.№ 2 и декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Обр.№ 3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;документите по чл. 56, ал. 1 т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на другата позиция.Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № ….”.Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция предложението за изпълнение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на обособена позиция № ……“.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена по обособена позиция № ….".Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция ценовото предложение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 3 Предлагана цена за обособена позиция № ……“. Няма право да участва в обеществената поръчка, участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1/без б. "е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Валиден сертификат за СЕ марка/ Декларация за съответствие със СЕ марка издадена от производителя или упълномощения представител, съответния апарат. 2. - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участник подава оферта. Доставките да са изпълнение през последните три години, считано до датата на подаване на офертите, с посочване на стойности, дати и получатели на доставката - Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства за минимум два броя извършени доставки. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документа трябва да е задължително трябва да видно вида на доставката, изпълнената стойност, контрагента. 3. Актуално и валидно оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура. Оторизационното писмо трябва да удостоверява правата на участника за представителство, търговия и сервиз на предлаганата апаратура на територията на страната. В случай, че участникът е производителя на предлаганата апаратура, такова писмо не се изисква. Документът се представя в заверено от участника копие, а ако е изготвено на чужд език и заверени копия на превода на български език. 4. Участникът следва да представи валидно копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват, свързан с предмета на обществената поръчка, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Минимални изисквания: 1. Валиден сертификат с изискванията на Европейския съюз за СЕ марка/ Декларация за съответствие със СЕ марка издадена от производителя или упълномощения представител. 2. Участниците да имат опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Участник посочва успешно изпълнени най-малко две доставки, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертите. Изискването за минимален брой изпълнени доставки, се отнася за всяка обособена позиция, т.е. независимо за коя обособена позиция, участник подава оферта, той трябва да докаже минимум две изпълнени доставки. Забележка: Под „еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ трябва да се разбира доставка на лабораторни апарати. В зависимост за коя обособена позиция, участник подава оферта, същият трябва да докаже опит при доставка на спектрофотометри във видимата и UV-област за обособена позиция № 1, и доставка на лабораторни инкубатори/термостати/автоклави по отношение на обособена позиция № 2. 3. Участниците да са оторизирани да предлагат съответната лабораторна апаратура, която оферират, т.е. за отделната обособена позиция, за която подават оферта. 4. Участникът следва да разполага с внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентен сертификат/мерки за осигуряване качеството на предоставяната услуга.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Техническа оценка; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на Ракторат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „UV-VIS спектрофотометър“
1) Кратко описание

„UV-VIS спектрофотометър“ - В Приложение № 1 към настоящите указания, Възложителят подробно е описал необходимите видове на апарати, с подробно описания на техническите характеристики и спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на обособената позиция в размер на 13570,00лв. (тринадесет хиляди, петстотин и седемдесет лева), което е 16284,00лв. (шестнадесет хиляди, двеста, осемдесет и четири лева) с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
13570 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „CO2 инкубатор“
1) Кратко описание

„CO2 инкубатор“ - В Приложение № 1 към настоящите указания, Възложителят подробно е описал необходимите видове на апарати, с подробно описания на техническите характеристики и спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на доставките - 7870,00лв. (седем хиляди, осемстотин и седемдесет лева) без ДДС, което е 9444,00лв. (девет хиляди, четиристотин, четиридесет и четири лева) с ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
7870 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.06.2016 г.