Версия за печат

00115-2016-0010

BG-Русе: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Русе, площад Свобода №6, За: Катя Павлова - технически експерт по проекта, Мария Димитрова - старши експерт в отдел Обществени поръчки, България 7000, Русе, Тел.: 082 881659; 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ruse-bg.eu/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/516/180/index.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Русе, площад Свобода №6, За: Ваня Попова, България 7000, Русе, Тел.: 082 881635, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413

Място/места за контакт: Център за административни услуги и информация, гише Обществени поръчки

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на дейности по публичност и информация” в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: гр. Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на дейности по публичност и информация” в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, в обхват съгласно Приложение Техническа спецификация, към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79800000, 31521300, 33700000, 30200000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Електрически преносими лампи
Продукти за лични грижи
Компютърно оборудване и принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката включва изработване на следните рекламно-информационни материали: 1. Информационна табела – 8 бр.; 2. Плакати – 50 бр.; 3. Туристически несесер със закачалка (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 100 бр.; 4. Фенер с лед осветление (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 100 бр.; 5. Метална термо чаша 400 мл. с лого ФМ на ЕИП, МИЕ и Община Русе – 50 бр.; 6. Кутия за визитки метал+кожа (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 50 бр.; 7. Чадъри (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 100 бр., от които 50 бр. сгъваеми с мин. 8 спици и 50 бр. несгъваеми с мин. 12 спици; 8. Стенен часовник (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 100 бр.; 9. Ключодържател с 4 отвертки и ролетка (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 150 бр.; 10. Закачалка за чанта (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 100 бр. 11. Настолен календар-бележник (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 50 бр.; 12. USB 3.0 флаш памет 16 GB (лого ФМ на ЕИП, МИЕ, Община Русе) – 100 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
10357.75 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от следните форми: А)депозит на парична сума по сметка на Община Русе: ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе, BIG - IORTBGSF; IBAN - BG37 IORT 7379 3300 0300 00; Б)банкова гаранция в полза на Община Русе. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие,съответно за изпълнение. Когато участникът или изпълнителя е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Условия на гаранцията за участие (ГУ): Размерът на ГУ е определен, съобразно условията на чл.59, ал.2 от ЗОП и е в размер на 103 лв. / сто и три лева/. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал, безусловна и неотменима, със срок на валидност–задължително не по-малък от срока на валидност на офертата– 180 кал. дни, считано от датата,определена за краен срок за получаване на оферти.След изтичане на този срок,гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.При представяне на ГУ в платежното нареждане или в банковата гаранция, задължително следва да бъде посочен предмета на процедурата. Задържането,освобождаването и усвояването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условия на гаранцията за изпълнение (ГИ): Задължение за представяне на ГИ възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. ГИ е в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена по избор на Изпълнителя в една от двете форми – паричен депозит или банкова гаранция. За специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват в процедурата, не се изисква гаранция за участие и за изпълнение. Във връзка с императивните изисквания на чл. 59, ал. 6 от ЗОП Възложителят не изисква представяне на гаранция за участие и за изпълнение поради запазване правото на участие в тях за специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дейностите по изпълнение на услугата се извършва в лева по банков път след изпълнението им в срок до 10 работни дни след представяне на следните документи: - Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя; - фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, а съставлява дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), тогава Участниците в обединението сключват писмено споразумение с нотариална заверка на подписите. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; изпълнението на договора е отговорност на всеки член на обединението; всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, като това може да се впише в споразумението или чрез изрично упълномощаване.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Плик №1-"Документи за подбор": Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от уч-ка; Информация за банковата сметка и обслужващата банка; Административни сведения- Представяне на уч-ка; Регистрационни документи на Уч-ка: ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент. информация в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл. електронен; Когато уч-кът е обединение, което не е ЮЛ и не е вписано в Регистър Булстат, документите по предходните точки се представят за всеки един от уч-те в обединението; Декларация по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП; Когато уч-кът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на бълг. език, ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идент. информация в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл. електронен; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 /от „а” до „д”/, т. 2, т. 3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Декларация за приемане на условията в проекта на договора; Декларация, че Участникът ще спазва условията за участие в процедурата; Декларация за липса на свързаност; Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени в обявлението за обществена поръчка; Документ за самоличност, ако уч-кът е ФЛ-заверено копие; Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ-заверено копие) или банкова гаранция за участие-оригинал; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Уч-ка (прилага се когато избраното лице не е законен представител на Уч-ка); Декларация за участие на подизпълнител; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; При уч-ци обединения, които не са ЮЛ - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява уч-те в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Декларация от членовете на обединението (когато Уч-кът е обединение, което не е ЮЛ); Декларация за липса на пречки за участие съгласно ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката": Техническо предложение за изпълнение на поръчката със съдържание съгласно образец от документацията; Плик №3 "Предлагана цена"- Ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията.Предложената цена от участниците по артикули не следва да надвишава максимално допустимата стойност за всеки артикул. Участник, предложил по-висока цена за артикул от обявената за максимално допустима стойност за съответния артикул, ще бъде отстранен от последващо оценяване и класиране. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б" от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т.1 букви „а" и „б" от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителя не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. - Списък– декларация на техническите лица, които ще участват в изпълнението на услугата, с посочване на професионалния им опит, както и декларации за ангажираност на тези лица.
Минимални изисквания: - Участникът в настоящата процедура следва да има изпълнена минимум 1 услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, за дейности по изработване на информационни и/или рекламни материали. - Участникът следва да разполага най-малко с двама специалисти, притежаващи минимум 3 (три) години опит в сферата на изработване на рекламно – информационни материали.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр. Русе, административната сграда на Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, изпълняван по договор BG04-02-03-044-010 по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата за обществена поръчка е осигурен на интернет страницата на Възложителя, на профила на купувача. Желаещите да подадат оферта участници могат да свалят цялата документация за участие от посочения Интернет адрес. Възложителят запазва правото на участие в настоящата обществена поръчка за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В процедурата е допустимо да подават оферти и други заинтересовани лица, извън тези за които поръчката е запазена, като офертите им ще бъдат разгледани само ако няма кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или няма участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя съгласно чл. 16г, ал. 9 от ЗОП. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществената поръчка или за обособена/и позиция/и, при условие че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок, съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ