Версия за печат

00038-2016-0007

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 34 от 30.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.op.gabrovo.bg/236-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект BG04-02-03-024-005 "Норвежки опит зa Габровo в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)".

II.3) Кратко описание на поръчката

Община Габрово в ролята на бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на комплексни мерки за осигуряването на информация и публичност в рамките на проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)", в това число дейности по провеждане на начална и заключителна пресконференции по проекта; изработка и поставяне на билбордове; изработка на двуезичен банер; Изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели; изработване на комплект информационни материали (папка, химикал, двуезична брошура с информация за проекта (цели, описание на дейностите, представяне на съвместен доклад от проведената обмяна на опит между партньорите, презентации с резултатите от изпълнението на проекта, снимков материал и др.), ключодържател с флаш-памет); публикации; Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

22120000, 22150000, 79952000

Описание:

Публикации
Брошури
Услуги, свързани с организирането на събития

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 15 от 08.03.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-7
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.03.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят прекратява процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП - поради установени нарушения при отриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена. Допуснати са съществени пропуски и неточности в Техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: кмет на Община Габрово