Версия за печат

00056-2016-0002

BG-Харманли:

РЕШЕНИЕ

Номер: 441 от 29.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Харманли, пл. Възраждане 1, За: Инж. Лидия Николова, Добромира Иванова, Република България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/obshhestveni-porchki/smr-otecz-paisij-gr.xarmanli/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на строително-монтажни работи по обект"Повишаване на енергийна ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий", гр.Харманли"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно направеното планиране за необходим размер на разходите за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя е в размер от 238 723,60 лв. (двеста тридесет и осем хиляди седемстотин двадесет и три лева и шестдесет стотинки), без включен ДДС. Предвид изложеното и съобразно изискванията на чл. 15 от ЗОП, то определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка е нейната прогнозна стойност. В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, възложителят прилага опростените правила съгласно чл. 14, ал. 3, т. 1. от ЗОП. От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че поради естеството на конкретната обществена поръчка, в т.ч. възможността достатъчно точно да се определят техническите спецификации не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, то безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за открита процедура по реда на т.нар опростени правила. Също така, с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Харманли, в качеството й на Възложител на обществената поръчка и едновременно - Бенефициент по проекта, който се осъществява с финасовата подкрепа на Националния доверителен еко фонд.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Мария Иванова Киркова
Длъжност: Кмет на община Харманли