00396-2015-0003

BG-Борово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 662542 от 22.04.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00396-2015-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: - от 31.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД «Интегрирани системи за превенция на пожари «Орлов поглед» съгласно Договор 20.05.2015г. за създаване на консорциум между «Респромкомплект» АД, гр.София с ЕИК:121078829 – водещ съдружник и «Оптикс» АД, гр.София с ЕИК:121722373, представлявано от Веселин Георгиев Димитров – Изп. директор на «Респромкомплект» АД и представляващ консорциума, ул. Кукуш № 2, БЦ Телеком, ет.5, офис 6, България 1309, София, Тел.: 02 8211138, E-mail: respromkompleck@mail.bg, Факс: 02 8229082

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Бау енерджи ЕООД, ЕИК: 125578059; Дейност: СМР на метална кула, метална ограда, осигуряване на безопазни и здравословни условия на труд; Дял: 16.5%
ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществената поръчка с предмет: "Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

05.10.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
428802.24 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

07.03.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Текстът на т.3.1. от Договора; Преди промяната: ”3.1.Срокът на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение и Линейния график, предложени от Изпълнителя, но не по-късно от 15.08.2015г.” ; След промяната: ”3.1.Срокът на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение и Линейния график, предложени от Изпълнителя, но не по-късно от 15.09.2015г.” ; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП вр. Анекс І от 14.05.2015г. към Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. между Община Борово и Държавен фонд “Земеделие” – РА
Променено условие: Текстът на т.3.1. от Договора; Преди промяната: ”3.1.Срокът на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение и Линейния график, предложени от Изпълнителя, но не по-късно от 15.09.2015г.”; След промяната: ”3.1.Срокът на изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни, съгласно Техническото предложение и Линейния график, предложени от Изпълнителя, но не по-късно от 05.10.2015г.”; Правно основание: чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП вр. Съобщение от 11.09.2015г. от ДФЗ-РА
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 8
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
428802.24 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 21440 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Забавено изпълнение от страна на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

29.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Панайотов Великов
Длъжност: Кмет на Община Борово