01138-2016-0001

BG-КУБРАТ: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КУБРАТ ЕООД ГРАД КУБРАТ, УЛ.КНЯЗ БОРИС І №12, За: ПАВЛИНА ДИМТРОВА МИЧЕВА, Р БЪЛГАРИЯ 7300, КУБРАТ, Тел.: 0848 73223, E-mail: mbal_kubrat@abv.bg, Факс: 0848 73223

Място/места за контакт: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА МИЧЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalkubrat.free.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mbalkubrat.free.bg/profile/default.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КУБРАТ"ЕООД ГРАД КУБРАТ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: КУБРАТ
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КУБРАТ"ЕООД ГРАД КУБРАТ

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КУБРАТ" ЕООД ГРАД КУБРАТ

Прогнозна стойност без ДДС
300000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

І. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ :3000 ЛВ. ІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 1% ОТ СТОЙНОСТТА НА ДОГОВОРА

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ПЛАЩАНИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО БАНКОВ ПЪТ IBAN BG 22 BPBI 79491099880601 BIG BPBIBGSF ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

ІІІ.1.4) Други особени условия

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ПОСОЧЕНИ В ГЛАВА ІV, РАЗДЕЛ І И РАЗДЕЛ ІІ ОТ ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: ЧЛ.50 ОТ ЗОП
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: ЧЛ.51 ОТ ЗОП
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА; тежест: 85
Показател: СРОК НА ДОСТАВКА; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

ПО БАНКОВ ПЪТ ИЛИ КЕШОВО НА КАСАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

ГРАД КУБРАТ,УЛ. "КНЯЗ БОРИС І"№12

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

КАНДИДАТИТЕ ИЛИ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНИ С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Чл.120 (Изм.-ДВ, бр.37 от 2006г.в сила от 01.07.2006г.изм.-ДВ, бр.52 от 2010г.) (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите в процедура за: 1.възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор; 2.сключване на рамково споразумение; 3.създаване на динамична система за достваки ли исистема за предварителен подбор; 4.конкурс за проект. (2) Решениеята по ал.1 се обжалват пред комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалифиционни изисквания в обявлението, документацията или във всички документи, свързан с процедурата. (3) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.публикуването на решение и обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура; 2.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 4.публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението на избор на изпълнител. (4) Жалба по ал.3 може да се подава от: 1.Всяко заинетеровано лице-в случаите по т.1 и т.4; 2.Всяко заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по т.2; 3.Всеки заинтересован кандидат или участник - в слачаите по т.3; (5) В случаите по ал.3, т.1 и 4, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късна дата. (6) Жалба срещу решението за класиране на участници в консурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срок по ал.3.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ. ВИТОША 18, Р БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ