Версия за печат

01138-2016-0001

BG-КУБРАТ:

РЕШЕНИЕ

Номер: 31 от 24.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КУБРАТ ЕООД ГРАД КУБРАТ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №12, За: Д-Р ПАВЛИНА ДИМИТРОВА МИЧЕВА, Р БЪЛГАРИЯ 7300, КУБРАТ, Тел.: 0848 73223, E-mail: mbal_kubrat@abv.bg, Факс: 0848 73223

Място/места за контакт: Д-Р ПАВЛИНА ДИМИТРОВА МИЧЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mbalkubrat.free.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mbalkubrat.free.bg/profile/default.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-КУБРАТ"ЕООД ГРАД КУБРАТ

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 31 от 24.03.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01138-2016-0001

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ. ВИТОША 18, Р БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.120 (Изм.-ДВ, бр.37 от 2006г.в сила от 01.07.2006г.изм.-ДВ, бр.52 от 2010г.) (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите в процедура за: 1.възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор; 2.сключване на рамково споразумение; 3.създаване на динамична система за достваки ли исистема за предварителен подбор; 4.конкурс за проект. (2) Решениеята по ал.1 се обжалват пред комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалифиционни изисквания в обявлението, документацията или във всички документи, свързан с процедурата. (3) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.публикуването на решение и обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура; 2.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 4.публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението на избор на изпълнител. (4) Жалба по ал.3 може да се подава от: 1.Всяко заинетеровано лице-в случаите по т.1 и т.4; 2.Всяко заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по т.2; 3.Всеки заинтересован кандидат или участник - в слачаите по т.3; (5) В случаите по ал.3, т.1 и 4, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късна дата. (6) Жалба срещу решението за класиране на участници в консурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срок по ал.3.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА МИЧЕВА
Длъжност: УПРАВИТЕЛ