Версия за печат

00267-2016-0032

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Василена Серафимова - гл. експерт, дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160323fRHo2976573.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Отпечатване на формуляри и рекламни материали за нуждите на община Пловдив и структурните й звена“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на поръчката е отпечатване на формуляри, рекламни и информационни материали след предварителна заявка от длъжностно лице – отговорно за изпълнението на договора, при Община Пловдив.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката е отпечатване на формуляри и рекламни материали след предварителна заявка от длъжностно лице при Община Пловдив.

Стойност, без да се включва ДДС
333333.33 EUR
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Участниците в обществената поръчка и определеният изпълнител избират сами формата на гаранцията – парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за участие е определена в размер на 3 000 (три хиляди) лева. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност 200 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата. Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за гаранция за участие или банкова гаранция, отговарящи на посочените условия. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 ЗОП. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване. Банковата гаранция следва да е със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане на договора за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банкова сметка на община Пловдив за внасяне на парични гаранции: обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ банкова сметка : BG57IORT73753302000003 банков код: IORTBGSF Възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва в срок не повече от 30 /тридесет/ дни от представянето на документите, представляващи основание за плащане, в счетоводството на съответното звено при община Пловдив, направило заявка за отпечатване на формуляри, рекламни и/или информационни материали. Плащането за отпечатани материали по заявка на общинските предприятия и социалните домове ще се извършва от техния бюджет. Материалите, отпечатани за нуждите на Община Пловдив се плащат от бюджета на Възложителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда по ЗОП, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. Не се предоставя възможност за предоставяне на варианти в офертите. За да бъде допуснат до участие в процедура, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението на обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Не могат да участват в процедурата и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т. 1, 2а и 5 и ал. 5 от ЗОП; - когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. От участие се отстраняват оферти: - които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация; - когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП. - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. На основание чл.16г от ЗОП настоящата обществена поръчка e предназначена за изпълнение от специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, тъй като предметът й включва услуги, които са включени в Списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.Определените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват такива лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан,непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I. Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2. Документа„Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие; 3. Представяне на участника по Образец, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; - адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по образец. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл.47, ал. 4 от ЗОП; 4. При участници обединения – копие на договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 5. При участници специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания – декларация, в която е посочен номера, под който съответния участник е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания или еквивалентен такъв, както и, каква част от предмета на поръчката участникът може да изпълни със собствен ресурс. Ако участникът ще използва подизпълнители или ще се позовава на ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за тях също се предоставя информация под формата на декларация, за номера, под който са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания или еквивалентен такъв; 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в раздел III.2.3. на обявлението; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник с съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители, по образец; 10. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията; 12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал.ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие.Всички документи, съдържащи се в пликове №1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изисква

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изисква

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените услуги, под формата на удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2. Списък на предложения екип, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените членове на екипа.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (два) договора за услуги, сходни с предмета/обхвата на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата по настоящата обществена поръчка; 2. Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, състоящ се от минимум 2 (двама) експерти с образователно – квалификационна степен минимум „бакалавър“ в областта на полиграфията или друга специалност, съответстваща на дейностите по предмета на поръчката и минимум 3 години професионален опит в областта на печата.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, ет. 3, зала № 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето н офертите, в това число и на плика с предлаганата цена е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите офирти, ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето. В Профила на купувача Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгл. чл. 120 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ