Версия за печат

00077-2016-0002

BG-Плевен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Център за спешна медицинска помощ-Плевен, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: Рени Добрева

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: csmp-pleven.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на ЦСМП-Плевен.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: В бензиностанциите на Изпълнителя.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на ЦСМП-Плевен.Обема на поръчката е:бензин А95 около 1000 лт. и дизелово гориво около 80000 лт.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
112758 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на ЦСМП-Плевен.
V.1) Дата на сключване договора
23.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.02.2016 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПЕТРОЛ АД 831496285, ул.Търговска №12, БЪЛГАРИЯ 5500, Ловеч, Тел.: 088 8322242

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 112758 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Петрол АД,ЕИК 831496285


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Доставката на дизелово гориво е стока,вписана в Приложението към чл.38,ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП,доставката на която,съгласно чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП може да се възлага чрез процедура на договаряне без обявление може да се сключи договор на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на закона за стоковите борси и тържища.