Версия за печат

00546-2016-0005

BG-София: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско шосе N 6, За: Цв.Васева, В. Василева, С. Маринова, Р БЪлгария 1756, София, Тел.: 02 8076355; 02 8076211, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160323YpjF746094.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“ и Обособена позиция № 2 „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: Р България
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“ по две обособени позиции: ОП № 1 „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“ и ОП № 2 „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак“. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, който да изпълни дейностите по екологично третиране на отпадъци, в това число извозване и обезвреждане на опасни и био биологични отпадъци, както и дейности по извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак - за срок от 12 (дванадесет) месеца. Услугата включва изпълнение на дейностите по екологично третиране на отпадъци съобразно вида и количествата отпадъци, съобразно индикативен график за дейностите съгласно нуждите на Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000, 90524100, 90524200, 90524300, 90524400

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци
Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в приложената Техническата спецификация по Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са разписани подробно в приложената Техническата спецификация по Обособена позиция №1 и Техническа спецификация по Обособена позиция № 2 и в проекта на договор в рамките на прогнозните годишни количества отпадъци по посочените позиции. Посочените прогнозни количества отпадъци в Техническата спецификация по ОП №1 и в Техническа спецификация по ОП № 2 са ориентировъчни и не пораждат задължения за СБАЛ ЕАД да ги възложи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка ще се определи на база реалния прием на пациенти от една страна, и прогнозата на СБАЛ ЕАД за необходимите количества отпадъци и дейности, включени в обхвата на услугите по екологично третиране на отпадъци за срок до 12 месеца от друга страна.

Прогнозна стойност без ДДС
65970 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за ОП 1 е в размер на 645,98 лв. , а за ОП 2 - гаранция за изпълнение в размер на 13,73 лв.; Гаранцията може да бъде под формата на: 1.парична сума, преведена по банкова сметка на СБАЛО ЕАД: „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN: BG19CECB979010F7232700, BIC: CECBBGSF; или 2. безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност 180 дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.При внасяне на гаранцията под формата на парична сума, преведена по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва уникалният номер на поръчката в РОП и номера на обособ.позиция. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва:а) на отстранените участници в срок от 5 р.дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;б) на класираните на 1-во и 2-ро място участници - след скл.на договора за възлагане на обществената поръчка;в) на останалите класирани участници- в срок от 5 р.дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;г) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на вс.участници се освобождават в срок от 5 р.дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през к.средствата законно са престояли при него.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка, следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без ДДС.Гаранцията следва да бъде със срок на валидност два месеца след изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми - парична сума или банкова гаранция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на възложителя и със срок на валидност не по-малък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора.Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора (парична сума) преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дължимите от възложителя суми по договора за обществена поръчка се изплащат в български лева по банков път, по посочена от избрания изпълнител банкова сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършените през един календарен месец услуги в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на подписване между страните на месечен протокол за количествата и видовете предадени опасни и био болнични отпадъци и представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като във фактурата следва да е посочен номера на настоящия договор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение, което не е юридическо лице. При участници обединения следва да се приложи заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; -в договора за обединение се определят видовете и количествата дейности, които ще изпълнява всеки от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са:а) роднини по права линия без ограничение;б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;в) роднини по сватовство - до втора степен включително;г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници;е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2а (с изкл. на предл. второ), 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: неприложимо
Минимални изисквания: неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услуги, к. са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП за изпълнената услуга – за ОП №1 и за ОП № 2 – попълва се Образец № 8; В случай на представяне на Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, У-нията следва да съдържат периода на изп-нието, мястото, вида и обема на дейностите, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. У-нията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 2. Списък на служителите/експертите, к. участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка – Образец Н. Списъкът съдържа имената на лицето/лицата, к.отговарят за извършването на услугата, образование, проф. квалификация и професионалния опит, № на ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари или еквивалент. 2.1. Списъкът съдържа информация за: минимум двама водачи на МПС, притежаващи валидно ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари или еквивалент, с посочен номер на ADR свидетелство или еквивалент, дата на издаване и срок на валидност. Към Списъка се представят задължително трудово-биографични справки (съгласно Образец К1) на служителите, които са посочени в Списъка – за ОП № 1. 2.2. Списъкът съдържа информация за: минимум един водач на МПС, притежаващ валидно ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари или еквивалент, с посочен номер на ADR свидетелство или еквивалент, дата на издаване и срок на валидност. Към Списъка се представят задължително трудово-биографични справки (съгласно Образец К1) на служителя/служителите, които са посочени в Списъка – за ОП № 2. 3. Заверено копие от валиден сертификат за система за управление на качеството с обхват управление на отпадъци (опасни и/или неопасни отпадъци) EN ISO 9001 или еквивалентен - за ОП № №1 и 2. 4. Заверено копие от валиден сертификат, издаден от независимо лице по смисъла на чл. 53, ал. 3 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на участника с определени стандарти за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен – за ОП №1. 5. Документ, че лицето има право да извършва дейностите по третиране на отпадъци съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъци: Копие от Разрешение, издадено по реда на гл. пета, раздел I от «Закона за управление на отпадъците» или Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от «Закона за опазване на околната среда». В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно за възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация: 5.1. Документ по чл. 35 за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, в който задължително са включени отпадъци с кодове 180101, 180102, 180103, 180104, 180106 и 180108, съгласно „Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.) – за обособена позиция №1; 5.2. Документ по чл. 35 за извършване на дейностите по третиране на отпадъци, в който задължително са включени отпадъци с код 200121, съгласно „Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците“, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.) – за обособена позиция № 2; 6. Декларация от участника в свободен текст, че има сключен договор с инсинератор, като в нея следва да са вписани страните по договора, лица и телефони за контакт, или декларация, че участникът разполага със собствен такъв – за ОП №1.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има изпълнени минимум 1 (една) услуга с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката за период от три години, считано от крайния срок за подаване на оферти. Забележка: Под „услуга със сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка” следва да се разбират услуги, изпълнени от участника, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци./относимо за обособена позиция № 1/; извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и/или други предмети, съдържащи живак /относимо за обособена позиция № 2/. 2. Участникът следва да разполага с минимум двама водачи на МПС, които да са преминали курс за професионално обучение и да притежават валидно ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари /или еквивалентно/ - относимо за обособенa позиция № 1. 3. Участникът следва да разполага с минимум един водач на МПС, който е преминал курс за професионално обучение и да притежава валидно ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари /или еквивалентно/ - относимо за обособена позиция № 2. 4. Участникът да бъде сертифициран за управление на качеството с обхват управление на отпадъци (опасни и/или неопасни отпадъци) EN ISO 9001 или еквивалентен - относимо за обособени позиции №№ 1 и 2. Забележка: Изискването се доказва с копие на валиден сертификат EN ISO 9001 или еквивалентен. 5. Участникът да бъде сертифициран със сертификат, издаден от независимо лице по смисъла на чл. 53, ал. 3 от ЗОП, удостоверяващ съответствието на участника с определени стандарти за опазване на околната среда EN ISO 14001 или еквивалентен – относимо за обособена позиция №1. 6. Участникът да има право да извършва дейностите по третиране на отпадъци по настоящата процедура, на основание валиден документ по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъци -относимо за обособени позиции №№ 1 и 2. 7. Участникът да има сключен договор с инсинератор или да разполага със собствен такъв - относимо за обособена позиция № 1.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. Пловдивско шосе N 6, Административна сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата поръчка се обявява по реда на чл. 14, ал. 3 ЗОП - опростени правила. Настоящата документация ще бъде публикувана в "Профил на купувача" най-късно в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. Срокът за получаване на оферти е 28 дни. Срокът по чл. 64, ал. 1 ЗОП (40 дни) е намален допълнително със 7 дни, тъй като настоящото обявление се изпраща по електронен път, както и с още 5 дни- възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на публикуване на обявлението в електронен вид и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който документацията може да бъде намерена - чл. 64, ал. 3 ЗОП.РАЗЯСНЕНИЯ: До 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно чл. 29, ал. 1, предложение последно от ЗОП, на адреса, посочен в обявлението. В 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят публикува разясненията в профила на купувача. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предостави на други лица.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“
1) Кратко описание

„Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000, 90524100, 90524200, 90524300, 90524400

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци
Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

3) Количество или обем

съгласно Техническа спецификация и график на възложителя: 1.1. Биологичен отпадък с кодове:180103*/180101,/180102,/ 180104,/180106,/ 180108 - количество 38 500 кг /годишно/; 1.2. Фиксиращи разтвори с код 090104* - количество 300 л. годишно; 1.3. Разтвори от проявител на основата на разтворители с код 090103* - количество 350 л годишно;

Прогнозна стойност, без ДДС
64597.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак“
1) Кратко описание

„Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак“

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90524000, 90524100, 90524200, 90524300, 90524400

Описание:

Услуги, свързани с медицински отпадъци
Услуги по събиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране на отпадъци от болници и други медицински заведения
Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

3) Количество или обем

съгласно Техническа спецификация на възложителя: Флуорисцентни лампи и други живаксъдържащи лампи, с код 200121* , количество - 480 броя годишно

Прогнозна стойност, без ДДС
1372.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12