Версия за печат

00546-2016-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-109 от 25.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле N 6, За: Цветолюба Васева и Ваня Василева; Силвия Маринова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355;02 8076211, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160323YpjF746094.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на опасни и био болнични отпадъци“ и Обособена позиция № 2 „Услуги по екологично третиране на отпадъци: извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак“. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, който да изпълни дейностите по екологично третиране на отпадъци, в това число извозване и обезвреждане на опасни и био биологични отпадъци, както и дейности по извозване и обезвреждане на флуорисцентни лампи и други, съдържащи живак - за срок от 12 (дванадесет) месеца. Услугата включва изпълнение на дейностите по екологично третиране на отпадъци съобразно вида и количествата отпадъци, съобразно индикативен график за дейностите съгласно нуждите на Възложителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Тъй като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, както и съобразявайки прогнозната стойност на настоящата поръчка, и с цел да осигури публичност и прозрачност при разходване на публични средства, възложителят взе решение за възлагане на настоящата обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП - опростени правила. Съгласно чл. 64, ал. 1, предложение последно ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 3 ЗОП възложителят изпраща обявлението за обществената поръчка до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 40 дни преди крайния срок за получаване на оферти. В настоящата поръчка срокът по чл. 64, ал. 1 ЗОП е намален допълнително със 7 (седем) дни, тъй като обявлението за настоящата поръчка се изпраща по електронен път до АОП, както и с още 5 дни - тъй като възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на публикуване на обявлението в електронен вид и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който документацията може да бъде намерена.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша N 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Валентин Николов Ангелов
Длъжност: изпълнителен директор