Версия за печат

00602-2016-0001

BG-с. Мирково: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, За: инж. Цвета Попова, Р. България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централна част на с. Мирково“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: с. Мирково
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централната част на село Мирково“, която се намира в поземлен имот с индетификатор 48324.200.1335 по Кадастралната карта на село Мирково, общ. Мирково и упражняване на авторски надзор. Дейностите, които избрания изпълнител следва да извърши са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. Поръчката включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и упражняване на авторски надзор при бъдещата реализация на проекта. Инвестиционният проект трябва да бъде изготвен в обхват и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка част от проекта да бъде изготвена подробна количествена и количествено-стойностна сметка, подписана и подпечатана от проектант. Работният проект следва да бъде изготвен в съответствие със Заданието за проектиране и изискванията на Възложителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектът да се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от Закона за устройство на територията, да е в съответствие с действащата нормативна уредба, свързана с обекта и предмета на настоящия проект и техническите спецификации. Проектът да се съобрази със забележките в съгласувателните писма с фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура. Авторският надзор ще се упражнява при реализацията на проеката. Предложеното от участника възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка не може да бъде по-високо от определената прогнозна стойност за всяка от дейностите по изпълнението на обществената поръчка - за проектиране: 80 000,00 лв., за авторски надзор: 40 000,00 лв. Общо за изпълнението на поръчката - 120 000,00 лв.

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размерът на гаранцията за участие е определен, съобразно условията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, както следва: 1200 / хиляди и двеста/ лева. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия: 1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност – задължително не по-малък от срока на валидност на офертата. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не. 2. Банковата гаранция за участие съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за участие, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за усвояване на гаранцията, съгласно ЗОП. Образец № 4 (банкова гаранция за участие) има само примерен характер. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците, разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Мирково: BG11UNCR75273359158836; BIC: UNCRBGSF; банка Уникредит Булбанк АД. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или в банковата гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП (00602-2016-…………….). Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата, за която се представя. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Заплащането ще се извършва, съгласно условията посочени в проекта на договора, който е неразделна част от документацията за участие. Заплащането се извършва след одобрение и финансиране на проекта от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. или друга донорска програма. След осигуряване на финансови средствата, плащането ще се извърши по следната схема: 1. За изпълнение на проектирането – плащането се извършва като едно окончателно плащане в размер равен на одобрената от финансиращия орган сума за проектиране, платимо след приемане на изпълнението на поръчката от Възложителя и получаване на авансово плащане по сключен договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ в резултат на одобрение на проекта, предмет на настоящия договор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и/или по друга донорска програма. От плащането се приспадат: 1. Непризнати суми от финансиращия орган; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми. 2 За изпълнение на авторския надзор: - Авансово плащане в размер до 50% /двадесет/ от одобрената от финансиращия орган сума за извършване на авторски надзор, платимо в срок от 10 дни след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка на обекта и определяне на строителна линия и нивои получаване на средства от финансиращия орган; - Окончателно плащане в размер на разликата между окончателно одобрената от финансиращия орган сума за авторски надзор и изплатеното авансова плащане. Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя, след представяне на протокол, подписан от проектанта. Плащането се извършва по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от до 30 /тридесет/ дни при налични финансови средства или след получаване на средствата, предвидени за окончателно плащане от финансиращия орган. От окончателното плащане се приспадат и: 1. Непризнати суми от финансиращия орган; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за придобиване на правна форма на изпълнителя когато той е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва наименованието на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи списъка се подреждат в последователност, така, както са посочени в списъка и се номерират. 2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2 т. 1, 4 и 5; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3. Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 3. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. 4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Повече детайли в Глава ІІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение” от съдържанието на настоящата документация. 5.Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 11 от Закона за обществените поръчка - Образец № 5; 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 6; 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Повече детайли в Глава ІІ. Раздел 7 „Гаранции” от съдържанието на настоящата документация. 7.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма (Образец № 7) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 8 ), според формата на гаранцията за участие. 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.2 от обявлението за обществена поръчка; 9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка; 10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Образец № 11; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- Образец № 12. Останалите документи са изброени в поле VI.3) "Допълнителна информация" от настоящото обявление!!!
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка; - годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже наличието на разполагаем финансов ресурс в размер на 24 000 лв. /20% от прогнозната стойност на обществената поръчка/
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 9.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 9.2.Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата, под формата на списък по образец от документацията за участие.
Минимални изисквания: Минимално изискване по т.9.1.: Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката: -Проектант по част „Архитектурна” – арх., с валидна пълна проектантска правоспособност (ППП) и участие като проектант по съответната част в проектирането на минимум 1 сходен обект. -Проектант по част „Строителни конструкции” – инж., с валидна ППП и участие като специалист по съответната част в проектирането на минимум 1 сходен обект. -Проектант по част „Паркоустройство и благоустройство” - ландшафтен арх., с валидна ППП и участие като специалист по съответната част в проектирането на минимум 1 сходен обект. -Проектант по част „Електрическа” – инж., с валидна ППП и участие като специалист по съответната част в проектирането на минимум 1сходен обект. -Проектант по част „ВиК” – инж., с валидна ППП и участие като специалист по съответната част в проектирането на минимум 1 сходен обект. -Проектант по част „Геодезия” – инж., с валидна ППП и участие като специалист по съответната част в проектирането на минимум 1 сходен обект. -Проектант по част „План за безопасност и здраве” – инж., с квалификация Координатор по безопасност и здраве -Проектант по част „План за пожарна безопасност” – инж., с валидна ППП по съответната част -Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци” - инж., с валидна ППП *Под „сходен обект“ се разбира обект за изграждане, реконструкция или благоустрояване на зони за широко обществено ползване (проектиране на площади и/или спортни площадки и/или детски площадки). Всеки архитект/проектант от екипа трябва да притежава пълна проектантска правоспособност по съответната част, съгл. изискванията на чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП. Съгл. чл. 10 от ЗКАИИП, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното проектиране” в РБ имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на ЗППК. Съгл. чл. 49 ал. 3 от ЗОП възложителят ще приеме предложени от участника специалисти, установени в друга държава-членка на ЕС, които представят сертификати или документи за регистрация от административен орган, ако те представляват еквивалентен документ, издаден от държавата в която са установени и доказват изпълнението на минималните изисквания описани по- горе. Едно лице може да съвместява няколко от изброените по-горе функции по части, стига участникът да докаже изискуемата правоспособност или еквивалентна на лицето и отбележи съвместяването на повече от една функция на същото в приложения към документацията образец. Съгласно чл.51а,ал.1 от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икон. състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Тези доказателства могат да бъдат декларация за ангажираност от проектанта/ите, договори и всякакви други подходящи документи.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценови критерий – П1; тежест: 50
Показател: Методология за изпълнение– П2; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.04.2016 г.  Час: 09:30
Място

Сградата на Община Мирково: с. Мирково, ул. Александър Стамболийски 35

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането по настоящия договор се очаква да бъде от подходяща донорска програма.

VI.3) Допълнителна информация

1. Изискуеми документи и информация (продължение):В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение и развити от участника ангажименти по изпълнението в съответствие с предварително обявените условия на документацията. В плик № 2 ако е приложимо участникът прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Плик № 2 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Участниците прилагат в плик № 2 – Образец № 13 „Оферта за участие в открита процедура”, подписана и подпечатана, която съдържа срок за изпълнение и Образец № 14 „Техническо предложение”, под формата на „Методологията за изпълнение” със задължително обособени раздели по всеки задължителен елемент от 1 до 9 в част А, а в част Б „Управление на риска“ задължително представяне на информацията по 10.1 и 10.2 разписани в „ Съдържание на плик №2„Предложение за изпълнение на поръчката” отделно за всеки риск в обособен раздел. С техническото си предложение участникът трябва да направи предложенията си по показателите от методиката за икономически най- изгодна оферта, с изключение по показател ценови критерий. В техническото си предложение в плик № 2 участникът задължително трябва да поеме ангажимент, че ще осигури авторите- проектанти за изпълнение на авторски надзор на етап строителство, както и че в случай на обективна невъзможност на автор - проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, участника ще осигури със съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна квалификация, образование и правоспособност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторските права в негова полза. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на участника по Образец № 15 „Предлагана цена”. Плик № 3 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. !!! Участник, на който ценовото предложение не съответства на техническото, ще бъде отстранен от участие в процедурата. До-цията ще е достъпна на сайта (интернет страницата) на Възложителя - Община Мирково, профил на купувача и е безплатна от деня на публикуване на обявлението и решението (във връзка с чл. 64, ал. 3, пред. второ от ЗОП) до изтичане на срока за получаване на документацията за участие от настоящата до-тация, съвпадащ с крайния срок за получаване на офертите. Отговорите на зададените въпроси по време на процедурата и поканата за отварянето на цените ще бъдат публ. в профила на купувача. Информацията за отваряне на цените и резултатите от оценяването на офертите ще бъдат публикувани най-малко 2 работни дни по-рано, преди отварянето на ценовите оферти! С-вете са намалени на осн. чл. 64, ал. 3 ЗОП със 7 дни, тъй като наст. обявление е изпратено по ел. път, и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на настоящ. обявление в ел. вид в-телят п-тавя пълен достъп по ел. път до докуме. за участие в про-рата и в настоящ. обявление е посочен Интернет адрес - http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki , на който тя може да бъде намерена.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ