Версия за печат

00165-2014-0012

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министарство на образованието и науката, Княз Дондуков 2А, За: Соня Дончева, България 1000, София, Тел.: 02 9217537, E-mail: s.doncheva@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: екипът за управление на проект BG051PO001-3.1.06 Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=780.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-52 от 25.06.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2014-0012
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Целта на Възложителя е да избере изпълнител за одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с приложимите норми и международните одиторски стандарти. Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление по проекта. Той следва да включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Услугите, включени в поръчката, трябва да бъдат извършени в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики и Закона за независимия финансов одит. Приложимите стандарти, по които следва да бъде извършен одита на проекта са Стандартите издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите. Към момента на сключване на договора проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ е с продължителност до два месеца след края на изпълнение на проекта.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д03-62 от 08.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД ЕЙЧ ЕЛ БИ ГЛОБАЛ АДВАЙЗЕРС, бул. Константин Величков 149-151, ет. 1, офис 2, България 1309, София, Тел.: 02 9202201, E-mail: office@hlb-bg.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.04.2015 г. 

Крайна дата

29.02.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
720000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.02.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
720000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Красимир Георгиев Вълчев
Длъжност: Ръководител на проект BG051PO001-3.1.06