Версия за печат

00601-2016-0002

BG-Долна Митрополия: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий №39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция УТСД, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160323kTtx704197.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: “Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66, УПИ V-1004, кв. 19” по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: е град Долна Митрополия, Жилищен блок на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №66, УПИ V-1004, кв. 19
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: “Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66, УПИ V-1004, кв. 19” по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Сградата се състои от три броя секции – А, Б, и В, със стоманобетонова носеща конструкция по технология едропанелни жилищни сгради по номенклатура Бс – ІV- VІІІ – Гл.77 Н=2.80. Застроена площ: 660,01 м2, Разгъната застроена площ без СУТЕРЕН - 2 851.14 м. кв., разгъната застроена площ заедно със сутерена: 3511,15 м2. Във всеки вход на етаж са изградени по три апартамента. Сградата е проектирана през м. декември 1982 г. и въведена в експлоатация през 1987 г. Сградата е свободно стояща и се състои от три секции - вх. “А“ – крайна секция, 4 /четири/ етажна, вх. “Б“ - средна секция, 4 /четири/ етажна, вх.“В“ - крайна секция, 4 /четири/ етажна. Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Допустимите дейности за финансиране са: •дейности по конструктивно възстановяване, усилване или основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; • обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.; • изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: 1. По външните сградни ограждащи елементи; 2. По системите за поддържане на микроклимата; 3. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект. По Националната програма ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 16.07.2015 г.). По Националната програма няма да се финансират: •Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти. •Подмяна на асансьори с нови или втора употреба. •Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти. Пълната информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации, неразделна част от документация към настоящото обявление.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71315000, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В обхвата на поръчката се включват следните дейности: А. Проектиране •Изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на мерки, свързани с обновяване и осигуряване на енергийна ефективност за обект: “Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №66, УПИ V-1004, кв.19”, в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата; •Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; •Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части, придружени с анализ на единичните цени за всички видове работи, включени в тях. •Работният проект следва да се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни. Б. Изпълнение на СМР •Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване на енергийна ефективност на обект: “Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №66, УПИ V-1004, КВ. 19”, в съответствие с одобрения работен проект и действащата нормативна уредба, включващо: -Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност - Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на покрив; Топлинно изолиране на надземни стени на сутерена и Подмяната на осветителните тела за общите части; -Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване - Мерки относно обработката на фугите между отделните секции; Дозамонолитване на дюбелите в сутерена на вход В с бетон клас В20; -Обновяване на общите части на жилищната сграда съгласно направените предписания; В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Пълната информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация. В стойността на договора за инженеринг по настоящата поръчка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително и 5% непредвидени разходи от стойността на строителството. Прогнозната стойност на поръчката е 421968.72 лв без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Предлаганата цена по всяка, предвидена за изпълнение дейност, не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: 1. Изработване на работен проект и извършване на авторски надзор – 22 809.12 лв; 2.Изпълнение на строително-монтажни работи – 399 159.60 лв, като в посочената сума са включени 5% непредвидени разходи, равняващи се на 19 957,98 лв. без ДДС, като същите са начислени в общата стойност за изпълнение на СМР от 399 159.60 лв. без ДДС, и следва да бъдат начислени и в офертата на участника, върху общата стойност за всички строителни работи. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля както горепосочената максимална обща стойност на поръчката като цяло, така и пределните стойности по отделните дейности и стойността на непредвидените разходи. Оферти, надхвърлящи максималната стойност на поръчката като цяло и/или на пределните стойности на отделните дейности и/или на непредвидените разходи ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Прогнозна стойност без ДДС
421968.72 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4 200,00 BGN и може да се внесе в брой в касата на общината, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато уч-кът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата,посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението. Когато уч-кът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл.Обявлението; - за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от цената на договора без ДДС и може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Уч-кът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато уч-кът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 Когато уч-кът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него. 3. Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 35% от общата стойност на договора с ДДС, без стойността на непредвидените разходи и следва да се представи под формата на банкова гаранция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банковата гаранция за обезпечаване на авансовото плащане заедно с фактурата за авансовото плащане.В банковата гаранция за обезпечаване на авансовото плащане трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на “Българска банка за развитие“ АД; - със срок на валидност не по-кратък от предложения от съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ срок за изпълнение на дейностите по договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от Републиканския бюджет, чрез Българската банка за развитие. Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорнитеусловия по следната схема: 1. Авансово плащане в размер до 35 % (тридесет и пет процента) от общата стойност на договора с ДДС, в която не е включена стойността на непредвидените разходи. Авансовото плащане се извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за обезпечаване на целия размер на авансовото плащане в полза на “Българска банка за развитие“ АД. 2. Междинни плащания за действително завършени дейности в размер до 80% (осемдесет) от стойността на договора с ДДС, в която не е включена стойността на непредвидените разходи. Изплащането се извършва в срок до 30 дни след подписване и представяне на отчетни документи - Приемно предавателен протокол (за работния проект) и/или актувани с протокол – обр. №19 действително извършени и подлежащи на разплащане строителни работи – за СМР и представяне на фактура. От всяко междинно плащане се приспада част от аванса в размер на 35% от стойността на извършените дейности. 3. Окончателно плащане на договорената сума в срок до 30 дни след подписване и представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата, екзекутивна документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР, приемно-предевателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на услуги по осъществен авторски надзор на обекта и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива, както и остатъка от аванса. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези дейности, които са са отразени в съответния протокол за обема извършена работа, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол, строителен надзор, представител на сдружението на собствениците на сградата, от областния управител или изрично упълномощено от него лице и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства, включително и авансовото плащане. Възложителят може да възлага, а Изпълнителят приема да изпълни допълнителни видове строителни работи в резултат от настъпването на непредвидени обстоятелства, които представляват „непредвидени разходи”. Непредвидените разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Стойността на непредвидените разходи следва да е включена в ценовата оферта на изпълнителя и да е в размер на 5% от общата стойност на СМР. Всички непредвидени разходи следва да се приемат като лимитирани във финансовия ресурс на възложителя, в размер на оферираните от участника непредвидени разходи от стойността на СМР.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие на регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение, в което задължително следва да е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката. Документът трябва да бъде представен от участника в копие. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документи, подписан от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато участникът е обединение, при изпълнение на поръчката изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. При участие в процедурата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация - Приложение №1 към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обще¬стве¬на поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозр. плик. Пликът съдържа 3 отделни запечатани непрозр. и надписани плика: ПЛИК №1 с надпис “Документи за подбор” - един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на ел. носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент); ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” - един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на ел. носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) и ПЛИК №3 с надпис “Предлагана цена” - един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на ел. носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент). Представят се задължително всички посочени части и липсата на някоя от тях или несъответствието им с изискванията към съответния вид документи е основание за отстраняване на участника след провеждане на процедурите по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП в приложимите случаи.Участникът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, четвърта категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката. ПЛИК №1 "Документи за подбор", съдържащ: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Обр. №1, което включва: - посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща инф-я в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Прилож. №1 към Обр. №1 - Копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Обр. №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Обр. №3 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за вснесена сума в касата на Възложителя; 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Обр. №4; 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Обр. №5; 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Обр. №6; 11) Документи за доказване на изсикванията към техническите възможности и/или квалификация на участниците - съгл. раздел III. 2.3. oт настоящото обявление. ...Продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник – Образец №7 Списъкът следва да бъде придружен от един или няколко от документите, посочени в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответстие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №8 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 3) Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането и авторския надзор и експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на строително-монтажните работи - Образец №9 За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието. 4) Копие на валиден сертификат за внедрена: - Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителна дейност или еквивалент. - Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазване на околната среда, с обхват строителна дейност или еквивалент. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, горните документи по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответния критерий за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението напоръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1) Участникът, през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, на мин.3 сгради, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, като под „сходно с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира осъществяване на изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сгради. 2) Участникът, през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по изготвяне на инвестиционен проект, на мин. 3 сгради, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като под „услуги, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изготвяне на инвестицонен проект за изграждане и/или реконструкция и/или осн. ремонт и/или въвеждане на енергоспестяващи мерки на сгради. 3) Участникът да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти: А.) Специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност (ППП), които ще бъдат ангажирани с изпълнение на проектирането и авторския надзор. Мин. изисквания към ключовия персонал: 2.1. Ръководител на екипа – Архитект - висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Архитектура” или еквивалент; - ППП от КАБ, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 2.2. Проектант част „Конструктивна”; - висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „ПГС”, „ССС” или еквивалент; - ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК; 2.3. Проектант част „Електро” - висше образование - придобита образователна степен "магистър", квалификация “Електротехника” или еквивалент; - ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК; 2.4. Проектант част „Отопление, вентилация и климатизация” - висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент; - ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК; 2.5. Проектант част „Енергийна ефективност” - висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент; - ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК; 2.6. Проектант част „Пожарна безопасност” - да притежава удостоверение за ППП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК, придружено от Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или - да притежава Удостоверение за ППП по интердисциплинарна част пожарна безопасност; 2.7. Проектант част „План за управление на строителните отпадъци” - да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; - ППП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК; 2.8. Проектант част „План за безопасност и здраве” - ППП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК Б.) Експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на СМР: 1. Техн. ръководител на обекта: образование, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ или еквив.; 2. Отговорник за контрола на качеството: Да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквив.. 3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството: притежаващ актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгл. Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквив.; 4) Уч-кът да е сертифициран по: - ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството с обхват СМР (строителство) или еквивалент; - ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда или еквивалентен с обхват строително-ремонтни дейности (строителство) или еквивалент.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Срок за изготвяне на работен проект – П1; тежест: 30
Показател: 2. Срок за изпълнение на СМР – П2; тежест: 30
Показател: 3. Ценово предложение – П3; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

Заседателната зала на община Долна Митрополия - ІІ етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

...Продължава от Раздел III.2.1 Изисквания към участниците: 12) Декларация, съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС №18 от 29.01.2015 г., изм. с ПМС №114 от 08.05.2015 г. на МРРБ, с която участникът декларира, че ще бъде в състояние да осигури предложения от него човешки ресурс и необходимия материален ресурс за изпълнение на поръчката (ако същата му бъде възложена) – Обр. №10 ПЛИК №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” - трябва да включва попълнен и подписан Обр. №11 – оригинал, както и Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП (в свободен текст), ако е приложимо. В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложение относно Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни и Срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Предложените срокове следва да са в цяло число Ако участник предложи срокове в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен Обр. №11 и следните приложения към него: 1. Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка; 2. Строителна програма, която не подлежи на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите и 3. Спецификация на всички използвани материали. ПЛИК №3 "Предлагана цена" - трябва да включва попълнен и подписан Обр. №12 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Към ценовото предложение участниците попълват и подписват и „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за видове работи в рамките на общата стойност на СМР и СРР от офертата”, както и „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата” – Обр. №12.1 Участниците предлагат обща цена за изпълнението на поръчката, която е формирана като сума от следните видове дейности, включени в предмета на поръчката: 1.Цена за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР; 2.Цена за изпълнение на СМР. Забележка: Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация за цената, в противен случай участникът ще бъде отстранен. Забележка: За изпълнение на строително-монтажните работи се предвиждат 5% (пет процента) непредвидени разходи от стойността на СМР, които ще бъдат усвоени само ако са налице предпоставките и реда, предвиден в договора за изпълнение на поръчката. За целите на оценяването и равнопоставеността на участниците в Ценовото предложение следва да се оферират непредвидени разходи в размер на 5% от конкретното ценово предложение на участника, отнасящо се до изпълнение на строителството. Сумите за непредвидени разходи се реализират само ако са налице предпоставките за това и до размер 5% от конкретното ценово предложение на участника, касаещо строителството. Документацията за участие в настоящата обществена поръчка НЕ СЕ ЗАКУПУВА. Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет адрес http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=indext – раздел „Профил на купувача”. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е длъжен да качи на сайта си променената документация. Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Долна Митрополия, раздел "Профил на купувача" - http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index, поради което срокът за подаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е 10-дневен и се прилага съобразно разпоредбата на чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ