Версия за печат

00601-2016-0002

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-173 от 23.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий №39, За: Пепа Герашка- Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160323kTtx704197.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: “Жилищен блок, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66, УПИ V-1004, кв. 19” по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ Сградата се състои от три броя секции – А, Б, и В, със стоманобетонова носеща конструкция по технология едропанелни жилищни сгради по номенклатура Бс – ІV- VІІІ – Гл.77 Н=2.80. Застроена площ: 660,01 м2, разгъната застроена площ заедно със сутерена: 3511,15 м2. Във всеки вход на етаж са изградени по три апартамента. Сградата е проектирана през м. декември 1982 г. и въведена в експлоатация през 1987 г. Сградата е свободно стояща и се състои от три секции - вх. “А“ – крайна секция, 4 /четири/ етажна, вх. “Б“ - средна секция, 4 /четири/ етажна, вх.“В“ - крайна секция, 4 /четири/ етажна. Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Пълната информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации, неразделна част от документация към настоящото обявление.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и във връзка с предвидените прагове в Закона за обществените поръчки, Възложителят следва да проведе открита процедура. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП Община Долна Митрополия обявява открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на общината