Версия за печат

00956-2016-0001

BG-с. Ценово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 11/047 от 22.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Крумов Петров, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki/proceduri.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово, област Русе.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №11/142 от 28.10.2015г. е открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово, област Русе“, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като същата е прекратена, по всички обособени позиции с Решение №11/004 от 13.01.2016г. на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички подадени оферти не отговаряха на предварително обявените условия. Прекратената обществена поръчка подлежи на повторно публикуване със същия предмет, съгласно Решението за прекратяване на процедурата. На основание на гореизложеното, към настоящия момент не е сключен договор за доставка на хранителни продукти, вследствие на което такива не се доставят. Възложителят предвижда откриване и провеждане на процедура със същия предмет, но тези действия ще забавят допълнително доставките с още приблизително 4 месеца. Липсата на завършила процедура с решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово“, по 10 обособени позиции, препятства и затруднява доставките на хранителни продукти и съответно ще се отрази върху изхранването на децата и възрастните хора, което е предпоставка за настъпването на вредоносни за здравето им последици.Следва да се има предвид, че доставката на хляб и хлебни изделия се извършва ежедневно, а на останалите необходими хранителните продукти два пъти седмично или два пъти месечно. Предвид честота на доставките и жизнената нужда от снабдяване на детските и социалните заведения с храна, за възложителят е налице непрекъсната необходимост от извършване на постоянна и регулярна доставка на хранителни продукти, прекъсването на която пряко би рефлектирало върху децата и хората в неравностойно положение. Горното се явява изключително обстоятелство по смисъла на §1, т. 8 от ДР на ЗОП, тъй като е обстоятелство, което е предизвикано от непредвидимо за възложителя събитие, а именно: прекратяването на процедурата за доставка на хранителни продукти и което събитие препятства и нарушава нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя. Настъпването на това изключително обстоятелство, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита процедура, определя необходимостта от предприемане на неотложни действия за доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово. С оглед гореизложеното и необходимостта от предприемане на неотложни действия, предвид предметът на настоящата обществена поръчка, за да се обезпечи, съответно да не се затруднява и нарушава нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя, както и за да се удовлетвори спешната и непрекъсната потребност от доставката на хранителни продукти за най-уязвимата група хора - децата и хората в неравностойно положение, до приключване на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с избор на изпълнител и подписване на договор за изпълнение , считам че е налице основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл. 93 от ЗОП Възложителят не прилага разпоредбите на чл.91,ал.2,чл.92 и чл.92а от ЗОП при процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1,т.4 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът за изпълнение на обществената поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово, област Русе" е 4 (четири) месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 45 361,07лв. ( четиридесет и пет хиляди триста шестдесет и един лев и седем стотинки) без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Цветомир Крумов Петров
Длъжност: Заместник кмет "Регионално развитие и инвестиционна политика" в Община Ценово