00373-2016-0004

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студентски град, За: инж. Лиляна Касаджикова; Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699214; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, lili@uni_sz.bg, malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски униврестет гр. Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160321KlrZ547250.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет-Стара Загора

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет-Стара Загора”. Поръчката не е разделена на обособени позиции. Необходимите консумативи ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена заявка за необходимите количества и видове на консумативите. Количествата консумативи ще се доставят от доставчика и за негова сметка на място в съответното структурно звено на Тракийски университет, след предварителна заявка от Възложителя, съобразена с потребностите му. При всяка доставка на заявените консумативи, се подписва приемно - предавателен протокол от оторизираното за структурното звено лице и от лицето, осъществило доставката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30125100

Описание:

Касети с тонер

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка в размер на 72550,00лв. (седемдесет и две хиляди, петстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС, което е 87060,00лв. (осемдесет и седем хиляди и шестдесет лева) с включен ДДС. Всяко структурно звено си е определило прогнозния размер на доставките. Доставките се заплащат от съответното структурно звено, заявило необходимите консумативи.

Прогнозна стойност без ДДС
72550 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие е в размер на 725,00лв.Гаранцията се представя в една от следните форми:депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията.При избор на гаранция за участие - парична сума,то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: УниКредит Булбанк АД кл.гр. Ст. Загора, Банков код (BIC): UNCRBGSF, Б.сметка (IBAN): BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път,документът,удостоверяващ платената гаранция,следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране),той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат.В случай, че участникът представя банкова гаранция,то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна,с възможност да се усвои изцяло или на части.Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Ректора на Тракийски университет гр.Ст.Загора или упълномощено от него длъжностно лице.Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 кал.дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците.Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя.Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така,че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.2.Гаранцията за изпълнение е 3627,00лв.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника,определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна,цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка,а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Когато участник в процедурата е обединение,което не е юридическо лице,всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Участникът,определен за изпълнител на обществената поръчка,представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:Банка: УниКредит Булбанк АД кл.гр. Ст.Загора, Банков код (BIC): UNCRBGSF,Б.сметка (IBAN): BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69. Ако участникът,определен за изпълнител,избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път,документът,удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал.В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране),той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,тогава в нея трябва да бъде изрично записано,че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира с бюджетни средства на Тракийски университет гр. Стара Загора. Всички плащания се извършват от Възложителя съгласно приложение № 1 към договора – данни на структурните звена за фактуриране. Плащането на доставените консумативи ще се извършва по банков път в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от доставката при подписан приемо-предавателен протокол и представена от изпълнителя оригинална фактура за стойността на доставката за съответното звено.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта за участие в настоящата процедура следва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставя: 1.Съпроводително писмо за участие в открита процедура (обр. № 1) и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (обр. № 1а);2.Представяне на участника (обр. № 2) - а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (обр. № 3). Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника.3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).4.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Документи и информация съгл. т.III.2.3. от настоящото обявление.6.Доставяните консумативи (тонер касети и барабани) за наличната размножителна и печатна техника трябва да са „оригинални“ - фабрично нови, неупотребявани, нерециклирани, в оригинални фабрични опаковки, които не са спрени от производство към датата на изпълнение на доставката, произведени в заводите на производителите на съответната марка техника и да отговарят на всички технически и екологични показатели. Да отговарят на нормативно - установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Не се допуска замяна с аналогични консумативи, извън продуктовата серия на фирмата производител на съответното устройство, за което се отнася консуматива. За това всеки участник представя декларация, че оферираните от него консумативи за копирна техника, отговарят на изискванията и характеристиките за „оригинални“ (свободен текст).7.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (обр. № 5).8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (обр. № 6).9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (обр. № 7).10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (обр. № 8).11.Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици (обр.№ 9).12.Документ за внесена гаранция за участие.В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях подава:- Представяне на подизпълнителя (обр.№ 2), - Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (обр. № 3а);- Декларация от подизпълнителите (обр. № 7).Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена". Не може да участва участик, за когото са налице условията почл. 47, ал. 1, т. 1/без б. "е"/, т. 2, т. 3 и т.4, ал. 2, т. 1 и 5, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (обр.№ 4). - Доказателствата за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 2 /две/ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата на подаване на офертата. Забележка: Под „еднакви или сходни дейности на предмета на настоящата поръчка”, трябва да се разбират доставки на оригинални консумативи за печатна и копирна техника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.04.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на Ректорат, Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, Студентски град

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстватучастниците в настоящата обществена поръчка или техни упълномощени редставители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва откритото заседание.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя изпраща в АОП, обявлението и решението за открита процедури по чл. 14, ал. 3 от ЗОП най-малко 40 календарни дни преди крайния срок за получаване на офертите. За настоящата поръчка, Възложителят се възползва от предвидените в чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП намаления за изпращане на обявлението и решението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на потребителите, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ