00038-2016-0016

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 24 от 21.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Милка Кехайова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818377, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/246-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За разработване на работния проект за „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, възложителят има сключен и изпълнен вече Договор с КОНСОРЦИУМ МОСТИ, гр. София с № 361-УР-15/18.05.2015 г. Услугата е разплатена с Фактура № 1/01.07.2015 г. и Фактура № 3/20.11.2015 г. Изпълнението на проекта е одобрено от възложителя и от ОЕСУТ включително. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал. 1, т.8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Изпълнителят на работните проекти е запазил авторското си право върху проекта. Предвид обстоятелството, че обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“ е втора група, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и III–та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ за законосъобразно осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ. За упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, осъществяван по изготвения от КОНСОРЦИУМ МОСТИ работен инвестиционен проект, се предвижда обща сума в размер до 14 000 лв. (четиринадесет хиляди лева) без ДДС. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на КОНСОРЦИУМ МОСТИ по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на инвестиционния проект. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Консорциум Мости - членове на обединението: Мости България ЕООД и „Мости Катовице"

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Община Габрово ще проведе процедура за избор на изпълнител на СМР на обекта на настоящата обществена поръчка, както и на изпълнител на строителен и авторски надзор за същия. В случай, че след тяхното провеждане бъде осигурен финансов ресурс от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (УО на ОПРР), чрез сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще се сключат договори с изпълнителите за реализиране на строителството на обектите и упражняването на строителен и авторски надзор. Видно от гореописаното, обектът, предмет на настоящата обществена поръчка – ще се реализира при условие, че бъде осигурен финансов ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж“. В този смисъл, договор с изпълнителя за осъществяване на авторски надзор на обект „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъде сключен единствено при наличие на същото условие.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово