00243-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД,, ул. Шейново № 19, За: Р. Димитрова, РБ 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново ЕАД, ул. Шейново 19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача: www.sheynovo-ag.eu.

Електронен достъп до информация: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2016-0001_March.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Място за изпълнение – болнична аптека на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик за посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. 2. Лекарствените продукти са подробно описани по видове/номенклатури в техническата спецификация Приложение № 1. Всяка номенклатура е обозначена в техническата спецификация със собствен пореден номер, описание по генерично наименование, лекарствена форма и количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество. Лекарствените продукти в техническата спецификация са разпределени в следните 14 раздели с оглед на предназначението им, а именно: 1.1. Раздел І „Храносмилателна система и метаболизъм” 1.2. Раздел ІІ „Кръв и и кръвообразуващи органи” 1.3. Раздел ІІІ „Сърдечно-съдова система” 1.4. Раздел ІV „Дерматологични средства” 1.5. Раздел V „Пикочо-полова система и полови хормони” 1.6. Раздел VІ „Хормонални препарати” 1.7. Раздел VІІ „Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти“ 1.8. Раздел VІІІ „Антиинфекциозни средства за системно приложение“ 1.9. Раздел ІХ „Мускулно-скелетна система” 1.10. Раздел Х „Нервна система” 1.11. Раздел ХІ „Дихателна система” 1.12. Раздел ХІІ „Сензорни органи” 1.13. Раздел ХІІІ „Разни” 1.14.Раздел ХІV „Вариа“ Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за посочените номенклатури. Доставките се извършват със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по номенклатури в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката. Обособяването на номенклатури (позиции) не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените лекраствени продукти в рамките на предмета на обществената поръчка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

ДА

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставките се извършват със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по номенклатури в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени.

Стойност, без да се включва ДДС
492000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност.

Прогнозен график за използване на тези опции в месеци

2

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие за обществената поръчка е в размер на общо 3000,00 (три хиляди) лева. 1.2.Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При представяне на гаранцията изрично се посочва процедурата, за която се отнася гаранцията. 1.3.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, със срок на валидност не по-малко от 210 (двеста и десет) дни, считано от крайния срок за представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура. 1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД “Общинска банка” - АД – клон „Врабча” IBAN BG 27 SOMB 9130 1027 5231 02, BIC SOMBBGSF Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й: 2.1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка. 2.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 2.3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, в която да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на „Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД и със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след датата на изтичане на срока на действие на договора. 2.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора по банков път това следва да стане по сметка на „Втора САГБАЛ - Шейново" ЕАД, посочена в т.1.4. 2.5.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по настоящата поръчка, ще бъдат извършвани: с банков превод до 30 (тридесет) дни след доставка на съответното количество лекарствени продукти, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан предавателно- приемателен протокол за всяка една доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

До участие в процедурата се допускат само участници отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, ЗЛПХМ, ЗМИ, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на настоящата документация. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за оферираните лекарствени продукти. За доказване се представят: валиден документ на разрешение за производство на продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на доставката на лекарствените продукти /в случай когато участникът е производител; или разрешение/удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на участника в процедурата. Всеки участник задължително попълва Техническата оферта по приложения образец, в който се съдържат два листа "System" и "Позиции". В лист "System", участниците попълват единствено наименованието на участника - фирма и ЕИК/БУЛСТАТ. Вторият лист се попълва, съобразно условията на документацията за участие, като в него задължително се попълва ЕИК/БУЛСТАТ на участника. Всеки участник задължително попълва Ценвата оферта по приложения образец, в който се съдържат два листа "System" и "Позиции". В лист "System", участниците попълват единствено наименованието на участника - фирма и ЕИК/БУЛСТАТ. Вторият лист се попълва, съобразно условията на документацията за участие, като в него задължително се попълва ЕИК/БУЛСТАТ на участника.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация. 2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал. 9 от ЗОП; чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; чл. 55, ал.7 от ЗОП и чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват и представят в процедурата писмено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. При участие в процедурата на обединение, което не е юридическо лице, се представят документите съгласно чл.56 ал.3 ЗОП. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 4.Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и се представя декларация по образец, в която участникът задължително посочва работите и дела на участие на съответния подизпълнител и за същия се представят необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. Подизпълнителят представя декларация за съгласието си за участие в процедурата по образец. 5.До участие в процедурата се допускат само участници отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, ЗЛПХМ, ЗМИ, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на настоящата документация. 6. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за производител или търговец на едро за оферираните лекарствени продукти. За доказване се представят: валиден документ на разрешение за производство на продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно за срока на изпълнение на доставката на лекарствените продукти /в случай когато участникът е производител; или разрешение/удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на участника в процедурата. 7.Участникът представя оферта за участие в процедурата, окомплекована съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея. 8. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

а) Декларация - списък по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години или от датата на учредяването или започване на дейността си с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с удостоверения/препоръки за добро изпълнение издадени от лечебни заведения за болнична помощ; б) Документ удостоверяващ валидно право на участника да извършва търговия на едро с лекарствени продукти, издаден съгласно ЗЛПХМ, заедно с приложение за лекарствените продукти за които се отнася и лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества съгласно ЗКНВП; в/Сертификат, удостоверяващ въведена система за управлениена качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката и сертификат за внедрена система за управление на качеството за производителя по ISO 9001:2008 или ISO 13485:2003 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката, издадени от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. Ако се представя еквивалент, то участникът следва да докаже тази еквивалентност – представя се заверено от кандидата копие на сертификата.; г))Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти.; д) Декларация в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ от участника - в случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствените продукти през 2016г./2017 год., участникът декларира, че количествата от лекарствените продукти ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изтичане срока на договора; е) Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите, когато участникът е производител; ж) Декларация за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо /заверено копие с „Вярно с оригинала/; з) Декларация, че опаковката на лекарствените продукти отговаря на изискванията на глава VІ от ЗЛПХМ – свободен текст.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

- Участниците да имат установени търговски отношения с лечебни заведения за болнична помощ и да представят минимум две удостоверения/референции, издадени от лечебни заведения за болнична помощ. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: Удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, датата на доставките и подробно описание на продуктите, в оригинал или заверено копие или чрез посочване на публичен регистър /с конкретни данни за номер, година или др./, в който е публикувана и информацията, посочена по-горе; - Всеки участник трябва да има правото да извършва търговия на едро с лекарствени продукти, съгласно ЗЛПХМ и да отговаря на изискванията на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества съгласно ЗКНВП; - Всеки участник трябва да има въведена система за управлениена качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентна на името на участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката и сертификат за внедрена система за управление на качеството за производителя по ISO 9001:2008 или ISO 13485:2003 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката, издадени от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.; - предлаганите лекарствени продукти трябва да са регистрирани за употреба в страната и да притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, да притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, за тях да липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употребата им; - Участникът трябва да декларира, че количествата от лекарствените продукти ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изтичане срока на договора; - В случаите, когато участникът е производител, същият трябва да притежава разрешение за производство на лекарствени продукти; - Лекарствените продукти трябва да съответстват с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо; - Опаковката на лекарствените продукти трябва да отговаря на изискванията на глава VІ от ЗЛПХМ.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 032 - 051376 от 16.02.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.05.2016 г.  Час: 13:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 13:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

210

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ