Версия за печат

00243-2016-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 713 от 21.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД,, ул. Шейново № 19, За: Р.Димитрова, РБ 1504, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева и Р.Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sheynovo-ag.eu..

Адрес на профила на купувача: http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2016-0001_March.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик за посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. 2. Лекарствените продукти са подробно описани по видове/номенклатури в техническата спецификация Приложение № 1. Всяка номенклатура е обозначена в техническата спецификация със собствен пореден номер, описание по генерично наименование, лекарствена форма и количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество. Лекарствените продукти в техническата спецификация са разпределени в следните 14 раздели с оглед на предназначението им, а именно: 1.1. Раздел І „Храносмилателна система и метаболизъм” 1.2. Раздел ІІ „Кръв и и кръвообразуващи органи” 1.3. Раздел ІІІ „Сърдечно-съдова система” 1.4. Раздел ІV „Дерматологични средства” 1.5. Раздел V „Пикочо-полова система и полови хормони” 1.6. Раздел VІ „Хормонални препарати” 1.7. Раздел VІІ „Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти“ 1.8. Раздел VІІІ „Антиинфекциозни средства за системно приложение“ 1.9. Раздел ІХ „Мускулно-скелетна система” 1.10. Раздел Х „Нервна система” 1.11. Раздел ХІ „Дихателна система” 1.12. Раздел ХІІ „Сензорни органи” 1.13. Раздел ХІІІ „Разни” 1.14.Раздел ХІV „Вариа“ Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за посочените номенклатури. Доставките се извършват със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена стойност. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя по номенклатури в рамките на договорените количества и в съответствие с оферираните единични цени. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката. Обособяването на номенклатури (позиции) не е условие за комплексност и участникът може да оферира един, повече или всички от посочените лекраствени продукти в рамките на предмета на обществената поръчка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Оферти за участие могат да подават всички заинтересовани лица.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д- Румен Любенов Велев
Длъжност: Изпълнителен директор