02709-2016-0049

BG-гр. Ботевград: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: Тошко Петков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160321TijR6662590.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: териториално поделение на държ. предприятие

Основна дейност на възложителя

Друг: дърводобив, лов и опазване на горски територии

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ, ВЪЗЛИ, ДЕТАЙЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС „ВИТИНЯ“, ИЛИ НАЕТИ ОТ ТП ДЛС „ВИТИНЯ“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: Собствени или наети от Изпълнителя сервизни бази, както и на място в обекти на Възложителя, където има разположени негови ППС, за които няма възможност да бъдат транспортирани до сервизна база на Изпълнителя
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ, ВЪЗЛИ, ДЕТАЙЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЛС „ВИТИНЯ“, ИЛИ НАЕТИ ОТ ТП ДЛС „ВИТИНЯ“ , съгласно пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Работата ще се извършва по конкретно възлагане от представител на Възложителя. Възложителя може да възлага обслужване и ремонти на автомобили извън посочените в спецификацията, в случай на увеличаване на автопарка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50110000, 34300000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Позиция 1-Лек УАЗ 469 Б СО4695МА Лек УАЗ 469 Б СО1883ХА Лек УАЗ 469 СО7916ХА Товарен УАЗ 3303 СО1889АК Товарен Тойота Хайлукс 2,5Д 4Д CO6733AH Лек Лада ВАЗ 21213 СО6734АН Товарен Тойота Хайлукс СО9369АТ Товарен Тойота Хайлукс 2,5 ТД СО9366АТ Товарен УАЗ 39094 СО1377СВ Товарен УАЗ 2206 СО9930ВВ Лек ЛАДА ВАЗ 21213 СО3530МА Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри СО3996СВ Лек ЛАНД РОВЪР Дефендър 90 СО8195АН Лек УАЗ 31519 CO4827MA Лек Лада ВАЗ 21214 СО6489АМ Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0171 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0169 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0167 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0168 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0170 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0172 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0173 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0174 А Мотоциклет ИЖ Планета СО0969К Мотоциклет Сузуки ДР-3-400 С СО2860К Мотоциклет Ямаха ВР 426 Ф СО 3362 К Товарен Тойота Хайлукс СО3073ВМ Товарен Тойота Хайлукс СА 9490ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 9487ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 5100ХН Товарен Форд Рейнджър СА8279МР Товарен Форд Рейнджър С7530ХМ Товарен Форд Рейнджър С7512ХМ Товарен Форд Рейнджър С7509ХМ Товарен Форд Рейнджър С7511ХМ Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри4 СA8268CK позиция 2 Лек УАЗ 469 Б СО4695МА Лек УАЗ 469 Б СО1883ХА Лек УАЗ 469 СО7916ХА Товарен УАЗ 3303 СО1889АК Товарен Тойота Хайлукс 2,5Д 4Д CO6733AH Лек Лада ВАЗ 21213 СО6734АН Товарен Тойота Хайлукс СО9369АТ Товарен Тойота Хайлукс 2,5 ТД СО9366АТ Товарен УАЗ 39094 СО1377СВ Товарен УАЗ 2206 СО9930ВВ Лек ЛАДА ВАЗ 21213 СО3530МА Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри СО3996СВ Лек ЛАНД РОВЪР Дефендър 90 СО8195АН Лек УАЗ 31519 CO4827MA Лек Лада ВАЗ 21214 СО6489АМ Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0171 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0169 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0167 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0168 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0170 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0172 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0173 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0174 А Мотоциклет ИЖ Планета СО0969К Мотоциклет Сузуки ДР-3-400 С СО2860К Мотоциклет Ямаха ВР 426 Ф СО 3362 К Товарен Тойота Хайлукс СО3073ВМ Товарен Тойота Хайлукс СА 9490ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 9487ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 5100ХН Товарен Форд Рейнджър СА8279МР Товарен Форд Рейнджър С7530ХМ Товарен Форд Рейнджър С7512ХМ Товарен Форд Рейнджър С7509ХМ Товарен Форд Рейнджър С7511ХМ Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри 4 СA8268CK Обособена позиция №1 – 36 броя ППС, съгласно Списък - Приложение № 1 към Техническата спецификация; Обособена позиция №2 – 36 броя ППС, съгласно Списък - Приложение № 2 към Техническата спецификация;

Прогнозна стойност без ДДС
114000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците в процедурата представя гаранция за участие в процедурата, а определеният за изпълнител участник, представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му. 1.1. Гаранцията за участие е в размер, както следва: Обособена позиция 1: 300 (триста) лв. Обособена позиция 2: 840 (осемстотин и четиридесет лева) лв. 1.2. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% (пет на сто) от максималната стойност на договора. 2. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция, се определя от участника. 2.1. В случай, че участникът/изпълнителят избере да внесе гаранцията за участие/гаранция за изпълнение под формата на паричен депозит, той се внася в касата на ТП ДЛС Витиня или се превежда по банковата сметка на ТП ДЛС Витиня, в ЦКБ, в лева: IBAN: BG91CECB979010D1542700; BIC: CECBBGSF 2.2. В случай, че участникът/изпълнителят избере да внесе гаранция за участие/гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена по образец на Възложителя. 3. Гаранцията за участие в процедурата се усвоява от Възложителя, когато участникът: 3.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 3.2. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от решението за определяне на изпълнител. 4. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от Възложителя, както следва: 4.1. на отстранените участници в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 4.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всичките участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, посочени в договора за възлагане на обществената поръчка. 6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва въз основа на единични цени в лв. без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника. Плащанията по договора ще се извършват след представяне на данъчни фактури, в български лева, с банков превод по банковата сметка на Изпълнителя. Условията, реда и начина на плащане се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците в обществената поръчка трябва да декларират, че ще извършват диагностицирането (с изключение на компютърната диагностика) на автомобилите и мотоциклетите на Възложителя, постъпили за текущ ремонт, за своя сметка /без заплащане/, за което да предоставят констативен протокол за техническо им състояние.Участниците в обществената поръчка трябва да гарантират приоритетно извършване на диагностика и ремонт на автомобилите и мотоциклетите на Възложителя.Доставяните резервни части, материали и консумативи трябва да съответстват на съответната марка и модел на ППС, да бъдат нови или заводски рециклирани, при поискване от страна на Възложителя, стоките да се придружават от сертификати, декларации за съответствие, анализни свидетелства и/или други документи, доказващи съответствието с поставените от Възложителя изисквания относно параметри, функционалност, гаранционни срокове. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага за целия срок на договора със следното техническо оборудване (За Обособена позиция № 1): - Минимум 1 брой стенд за електронна диагностика на автомобила; - Минимум 1 брой стенд за регулировка на преден и заден мост; - Минимум 1 брой стенд за монтаж, демонтаж и баланс на гуми; - Минимум 1 брой стенд за регулиране на фарове; - Минимум 1 брой прибор за обслужване на климатична инсталация; - Минимум 1 брой стенд за проверка и диагностика на ел.агрегати

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и на минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация на участника, посочени в настоящата документация и в обявлението за обществената поръчка. 1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР Участниците в процедурата представят следните документи за подбор, а именно: 1.1. Оферта по приложен образец; 1.2. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата по приложен образец; 1.3. Представяне на участника по приложен образец. 1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки по приложен образец. 1.5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 1.6. За доказване на технически възможности и/или квалификация, участникът следва да представи: 1.6.1. Списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по приложен образец (за Обособена позиция №1). Минимално изискване: Участникът трябва да има минимум 1 (една) изпълнена услуга, сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходна услуга Възложителят разбира: услуга за ремонт на минимум 36 (тридесет и шест) броя ППС. 1.6.2. Декларация със сервизните бази, в които участникът ще извършва дейностите предмет на поръчката (за Обособена позиция №1) по приложен образец. Минимално изискване: Участникът да разполага с оборудвана сервизна база (собствена или наета) за диагностика и текущ ремонт на посочените в приложенията към Техническата спецификация ППС за които участникът прави предложение (За Обособена позиция 1). Под сервизна база Възложителят разбира един или съвкупност от повече сервизи, които като цяло да отговарят на всички изисквания от Техническа спецификация по процедурата. 1.6.3. Декларация, че участникът разполага с възможност за мобилна диагностична – сервизна дейност /мобилна група/, за ремонта на ППС, на които техническото състояние или спецификата не позволяват да се движат по републиканската пътна мрежа. 1.6.4. Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, с което участникът ще разполага за целия срок на договора по приложен образец. 1.6.5. Декларация, че за срока на договора участникът ще осигури официален каталог и/или интернет магазин, и/или актуален ценоразпис или друг публичен източник с цени на предлаганите части, съдържащ заявените за доставка авточасти, възли, детайли и консумативи (За Обособена позиция № 2). 1.6.6. Декларация, че участникът е директен вносител от производител и/или търговец на едро (За Обособена позиция № 2). 1.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по приложен образец. 1.8. Декларация от участника, за това дали ще използва подизпълнител при изпълнение на поръчката по приложен образец; 1.9. Декларация за съгласиеот подизпълнител, в случай че се предвижда такъв по приложен образец; 1.10. Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от Закона за обществените поръчки по приложен образец; 1.11. Декларация по чл.55, ал. 5 и ал.6 от ЗОП, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, по приложен образец. 1.12. Декларация, подписана от представляващите партньорите в обединението, в която се декларира разпределението на дейностите и задължение те да останат в него до приключване изпълнението на договора, ако кандиидатът бъде избран за изпълнител, когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице. 1.13. Декларация за приемане условията на проекта на договор по Обособената позиция, за която участникът прави предложение по приложен образец.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на технически възможности и/или квалификация, участникът следва да представи: 1. Списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по приложен образец (за Обособена позиция №1). Минимално изискване: Участникът трябва да има минимум 1 (една) изпълнена услуга, сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходна услуга Възложителят разбира: услуга за ремонт на минимум 36 (тридесет и шест) броя ППС. 2. Декларация със сервизните бази, в които участникът ще извършва дейностите предмет на поръчката (за Обособена позиция №1) по приложен образец. Минимално изискване: Участникът да разполага с оборудвана сервизна база (собствена или наета) за диагностика и текущ ремонт на посочените в приложенията към Техническата спецификация ППС за които участникът прави предложение (За Обособена позиция 1). Под сервизна база Възложителят разбира един или съвкупност от повече сервизи, които като цяло да отговарят на всички изисквания от Техническа спецификация по процедурата. 3. Декларация, че участникът разполага с възможност за мобилна диагностична – сервизна дейност /мобилна група/, за ремонта на ППС, на които техническото състояние или спецификата не позволяват да се движат по републиканската пътна мрежа. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с възможност за мобилна диагностична – сервизна дейност /мобилна група/, за ремонта на ППС, на които техническото състояние или спецификата не позволяват да се движат по републиканската пътна мрежа (За Обособена позиция №1). 4. Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, с което участникът ще разполага за целия срок на договора по приложен образец. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага за целия срок на договора със следното техническо оборудване (За Обособена позиция № 1): - Минимум 1 брой стенд за електронна диагностика на автомобила; - Минимум 1 брой стенд за регулировка на преден и заден мост; - Минимум 1 брой стенд за монтаж, демонтаж и баланс на гуми; - Минимум 1 брой стенд за регулиране на фарове; - Минимум 1 брой прибор за обслужване на климатична инсталация; - Минимум 1 брой стенд за проверка и диагностика на ел.агрегати. 5. Декларация, че за срока на договора участникът ще осигури официален каталог и/или интернет магазин, и/или актуален ценоразпис или друг публичен източник с цени на предлаганите части, съдържащ заявените за доставка авточасти, възли, детайли и консумативи (За Обособена позиция № 2). 6. Декларация, че участникът е директен вносител от производител и/или търговец на едро (За Обособена позиция № 2).
Минимални изисквания: За доказване на технически възможности и/или квалификация, участникът следва да представи: 1. Списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по приложен образец (за Обособена позиция №1). Минимално изискване: Участникът трябва да има минимум 1 (една) изпълнена услуга, сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходна услуга Възложителят разбира: услуга за ремонт на минимум 36 (тридесет и шест) броя ППС. 2. Декларация със сервизните бази, в които участникът ще извършва дейностите предмет на поръчката (за Обособена позиция №1) по приложен образец. Минимално изискване: Участникът да разполага с оборудвана сервизна база (собствена или наета) за диагностика и текущ ремонт на посочените в приложенията към Техническата спецификация ППС за които участникът прави предложение (За Обособена позиция 1). Под сервизна база Възложителят разбира един или съвкупност от повече сервизи, които като цяло да отговарят на всички изисквания от Техническа спецификация по процедурата. 3. Декларация, че участникът разполага с възможност за мобилна диагностична – сервизна дейност /мобилна група/, за ремонта на ППС, на които техническото състояние или спецификата не позволяват да се движат по републиканската пътна мрежа. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с възможност за мобилна диагностична – сервизна дейност /мобилна група/, за ремонта на ППС, на които техническото състояние или спецификата не позволяват да се движат по републиканската пътна мрежа (За Обособена позиция №1). 4. Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, с което участникът ще разполага за целия срок на договора по приложен образец. Минимално изискване: Участникът трябва да разполага за целия срок на договора със следното техническо оборудване (За Обособена позиция № 1): - Минимум 1 брой стенд за електронна диагностика на автомобила; - Минимум 1 брой стенд за регулировка на преден и заден мост; - Минимум 1 брой стенд за монтаж, демонтаж и баланс на гуми; - Минимум 1 брой стенд за регулиране на фарове; - Минимум 1 брой прибор за обслужване на климатична инсталация; - Минимум 1 брой стенд за проверка и диагностика на ел.агрегати. 5. Декларация, че за срока на договора участникът ще осигури официален каталог и/или интернет магазин, и/или актуален ценоразпис или друг публичен източник с цени на предлаганите части, съдържащ заявените за доставка авточасти, възли, детайли и консумативи (За Обособена позиция № 2). 6. Декларация, че участникът е директен вносител от производител и/или търговец на едро (За Обособена позиция № 2).
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Обособена поцизия № 1 Най-ниската предложена цена за труд ; тежест: 60
Показател: Обособена поцизия № 1 гаранционен срок; тежест: 40
Показател: Обособена поцизия № 2 предложена отстъпка %; тежест: 60
Показател: Обособена поцизия № 2 гаранционен срок; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.04.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя свободен и безплатен достъп до документацията за участие в "Профила на купувача" на официалната интернет страница. При поискване на заинтересованото лице възложителят предоставя документацията на място на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща и цената е в размер на 5.00 /Пет / лева без ДДС. В хипотезата на поискване на място, документацията може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 16.00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки на адрес: гр. Ботевград 2140, местност Витиня, област Софийска.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.05.2016 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.05.2016 г.  Час: 12:30
Място

ДЛС Витиня

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти /Плик №3/ и при теглене на жребий в случай на еднакви най-ниски ценови оферти, имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в коята се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя Профил на купувача, посочен в раздел І.1. Чрез профила си на купувача Възложителя ще обяви дадените по него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти /Плик №3/, както и тегленето на жребий по чл. 71, ал.5 от ЗОП (при възникване на основания за това). Разяснения по документацията могат да се искат до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

По реда на чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт и поддръжка на автомобилите, обслужващи ДЛС Витиня за 2 години.,Обособена позиция 1: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на пътни превозни средства, използвани за нуждите на ТП ДЛС „Витиня“.
1) Кратко описание

Лек УАЗ 469 Б СО4695МА Лек УАЗ 469 Б СО1883ХА Лек УАЗ 469 СО7916ХА Товарен УАЗ 3303 СО1889АК Товарен Тойота Хайлукс 2,5Д 4Д CO6733AH Лек Лада ВАЗ 21213 СО6734АН Товарен Тойота Хайлукс СО9369АТ Товарен Тойота Хайлукс 2,5 ТД СО9366АТ Товарен УАЗ 39094 СО1377СВ Товарен УАЗ 2206 СО9930ВВ Лек ЛАДА ВАЗ 21213 СО3530МА Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри СО3996СВ Лек ЛАНД РОВЪР Дефендър 90 СО8195АН Лек УАЗ 31519 CO4827MA Лек Лада ВАЗ 21214 СО6489АМ Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0171 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0169 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0167 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0168 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0170 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0172 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0173 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0174 А Мотоциклет ИЖ Планета СО0969К Мотоциклет Сузуки ДР-3-400 С СО2860К Мотоциклет Ямаха ВР 426 Ф СО 3362 К Товарен Тойота Хайлукс СО3073ВМ Товарен Тойота Хайлукс СА 9490ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 9487ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 5100ХН Товарен Форд Рейнджър СА8279МР Товарен Форд Рейнджър С7530ХМ Товарен Форд Рейнджър С7512ХМ Товарен Форд Рейнджър С7509ХМ Товарен Форд Рейнджър С7511ХМ Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри4 СA8268CK

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50110000, 34300000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Лек УАЗ 469 Б СО4695МА Лек УАЗ 469 Б СО1883ХА Лек УАЗ 469 СО7916ХА Товарен УАЗ 3303 СО1889АК Товарен Тойота Хайлукс 2,5Д 4Д CO6733AH Лек Лада ВАЗ 21213 СО6734АН Товарен Тойота Хайлукс СО9369АТ Товарен Тойота Хайлукс 2,5 ТД СО9366АТ Товарен УАЗ 39094 СО1377СВ Товарен УАЗ 2206 СО9930ВВ Лек ЛАДА ВАЗ 21213 СО3530МА Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри СО3996СВ Лек ЛАНД РОВЪР Дефендър 90 СО8195АН Лек УАЗ 31519 CO4827MA Лек Лада ВАЗ 21214 СО6489АМ Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0171 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0169 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0167 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0168 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0170 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0172 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0173 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0174 А Мотоциклет ИЖ Планета СО0969К Мотоциклет Сузуки ДР-3-400 С СО2860К Мотоциклет Ямаха ВР 426 Ф СО 3362 К Товарен Тойота Хайлукс СО3073ВМ Товарен Тойота Хайлукс СА 9490ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 9487ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 5100ХН Товарен Форд Рейнджър СА8279МР Товарен Форд Рейнджър С7530ХМ Товарен Форд Рейнджър С7512ХМ Товарен Форд Рейнджър С7509ХМ Товарен Форд Рейнджър С7511ХМ Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри4 СA8268CK

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонт и поддръжка на автомобилите, обслужващи ДЛС Витиня за 2 години.,Обособена позиция 2: „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за пътни превозни средсва, използвани за нуждите на ТП ДЛС „Витиня“.
1) Кратко описание

Лек УАЗ 469 Б СО4695МА Лек УАЗ 469 Б СО1883ХА Лек УАЗ 469 СО7916ХА Товарен УАЗ 3303 СО1889АК Товарен Тойота Хайлукс 2,5Д 4Д CO6733AH Лек Лада ВАЗ 21213 СО6734АН Товарен Тойота Хайлукс СО9369АТ Товарен Тойота Хайлукс 2,5 ТД СО9366АТ Товарен УАЗ 39094 СО1377СВ Товарен УАЗ 2206 СО9930ВВ Лек ЛАДА ВАЗ 21213 СО3530МА Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри СО3996СВ Лек ЛАНД РОВЪР Дефендър 90 СО8195АН Лек УАЗ 31519 CO4827MA Лек Лада ВАЗ 21214 СО6489АМ Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0171 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0169 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0167 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0168 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0170 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0172 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0173 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0174 А Мотоциклет ИЖ Планета СО0969К Мотоциклет Сузуки ДР-3-400 С СО2860К Мотоциклет Ямаха ВР 426 Ф СО 3362 К Товарен Тойота Хайлукс СО3073ВМ Товарен Тойота Хайлукс СА 9490ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 9487ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 5100ХН Товарен Форд Рейнджър СА8279МР Товарен Форд Рейнджър С7530ХМ Товарен Форд Рейнджър С7512ХМ Товарен Форд Рейнджър С7509ХМ Товарен Форд Рейнджър С7511ХМ Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри 4 СA8268CK

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50110000, 34300000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Лек УАЗ 469 Б СО4695МА Лек УАЗ 469 Б СО1883ХА Лек УАЗ 469 СО7916ХА Товарен УАЗ 3303 СО1889АК Товарен Тойота Хайлукс 2,5Д 4Д CO6733AH Лек Лада ВАЗ 21213 СО6734АН Товарен Тойота Хайлукс СО9369АТ Товарен Тойота Хайлукс 2,5 ТД СО9366АТ Товарен УАЗ 39094 СО1377СВ Товарен УАЗ 2206 СО9930ВВ Лек ЛАДА ВАЗ 21213 СО3530МА Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри СО3996СВ Лек ЛАНД РОВЪР Дефендър 90 СО8195АН Лек УАЗ 31519 CO4827MA Лек Лада ВАЗ 21214 СО6489АМ Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0171 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0169 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0167 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0168 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0170 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0172 А Мотоциклет ИЖ Планета 5 СО 0173 А Мотоциклет ИЖ Планета СО 0174 А Мотоциклет ИЖ Планета СО0969К Мотоциклет Сузуки ДР-3-400 С СО2860К Мотоциклет Ямаха ВР 426 Ф СО 3362 К Товарен Тойота Хайлукс СО3073ВМ Товарен Тойота Хайлукс СА 9490ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 9487ХВ Товарен Тойота Хайлукс СА 5100ХН Товарен Форд Рейнджър СА8279МР Товарен Форд Рейнджър С7530ХМ Товарен Форд Рейнджър С7512ХМ Товарен Форд Рейнджър С7509ХМ Товарен Форд Рейнджър С7511ХМ Лек ЛАНД РОВЪР Дисккавъри 4 СA8268CK

Прогнозна стойност, без ДДС
84000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24