01262-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, район "Лозенец", бул. "В.Левски" № 2, За: Ивана Минкина, Р. България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: office@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Място/места за контакт: Б. Костов

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.lozenets-sofia.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район "Лозенец"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, район "Лозенец"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски ясли на територията на район "Лозенец"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15300000, 15500000

Описание:

Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

12 месеца,с опция за допълнителен период след изтичане на уговорения срок,при условията на сключения договор, но не повече от 6 месеца

Прогнозна стойност без ДДС
150000 BGN
ІІ.2.2) Опции

с опция за допълнителен период след изтичане на уговорения срок, но не повече от 6 месеца в случай на необходимост от продължаване на доставките до провеждане на конкурс, при влязло в сила решение за избор на изпълнител

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в конкурса - 1000 лв., представена съгласно чл. 60 ЗОбП под формата на парична сума, внесена в касата на район "Лозенец" или по банков път по сметка на Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN BG 60 SOMB 91303324906301 BIC SOMBBGSF. Гаранция за изпълнение на договора 3 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата са осигурени от бюджета на Столична община

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 (или еквивалент), Сертификат за внедрена система за управление на безопасност на храните ЕN ISO 22000:2005 (или еквивалент). Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за производство и търговия с храни, обхващащи всички групи храни и др. изисквания, подробно описани в документацията
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: По чл. 50 ЗОбП и информацията посочена в документацията към конкурсната процедура.
Минимални изисквания: Съгласно изискуемите документи в документацията към конкурсната процедура.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: По чл. 51 ЗОбП и съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията.
Минимални изисквания: Информация по чл. 51 ЗОбП
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: технически възможности; тежест: 50
Показател: ценова оферта; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

ет. 7, зала 71 на районната администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законово или нотариално упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОбП по реда на глава ХІ ЗОбП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9807315, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ