Версия за печат

00245-2016-0002

BG-Димитровград: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, бул. Христо Ботев 29, За: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев, България 6400, Димитровград, Тел.: 088 7738209, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел рефинансиране /погасяване/ на задълженията на дружеството по Договор за банков кредит 341/28.07.2015 г., сключен с „Инвестбанк” АД, съгласно Решение № 153 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Димитровград.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Размера на кредита е 1 000 000 лева. Прогнозната стойност е 160 000 лв. В цената на финансовата услуга не е включен размера на кредита.

Прогнозна стойност без ДДС
160000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 2 000 лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Определеният за изпълнител участник, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойността на договора, без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника: банкова гаранция или парична сума. Когато гаранцията за изпълнение се представя като парична сума в нареждането за плащане се посочва „Гаранция за изпълнение е по договор за обществена поръчка, възложена след процедура, открита с Решение № 3 от 18.03.2016 г. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност най - малко 30 календарни дни след приключване на изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на банковите гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ ЕООД, със срок на валидност 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това трябва да стане по сметка на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ в банкa: Райфайзенбанк ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG38RZBB91551086822308. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със собствени средства.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

няма

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Необходими документи: Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор” В плик № 1 се поставят следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - (оригинал, по Образец № 1).2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2), в което задължително трябва да се съдържа единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен и следва да бъде придружено от:2.1. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - (оригинал, по Образец № 3) и 2.2. Заверено копие от Лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България, издаден от БНБ. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал.4. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (в случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица) - заверено от участника копие.При участници – обединения, които не са юридически лица, ако офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в договора за обединение, към офертата се представя нотариално заверено пълномощно на това лице, подписано от всички участници в обединението, с което упълномощават това лице с право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4).6. Доказателства за технически възможности и квалификация:6.1. Декларация – списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, (оригинал, по Образец № 5).Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата (чл. 51, ал. 4 от ЗОП).6.2. Документ от БНБ, удостоверяващ, че спрямо участника не са прилагани надзорни мерки през 2015 г. по чл. 103, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за кредитните институции; Ако участникът е чуждестранно лице- еквивалентен документ от компетентен орган от държавата, в която е установено, ако е приложимо.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато участникът ще ползва подизпълнител) (оригинал, по Образец № 6)8. Декларация за приемане условията на проекта на договор (оригинал, по Образец № 7).9. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносна бележка или оригинал на банкова гаранция за участие.10. Магнитен носител, който да съдържа сканирано копие на съдържанието на плик № 1.В плик № 2 се поставя Техническо предложение, попълнено по Образец № 8 в оригинал с приложен магнитен носител.Ако е приложимо в плик № 2 се поставя се поставя и Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (оригинал, по Образец № 9).Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”. В плик № 3 се поставя ценовото предложение, попълнено по Образец № 10 към настоящата документация, в оригинал, с приложени Погасителен план и магнитен носител.Извън плик № 3 не трябва да има посочена никаква информация относно цената.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация – списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, дата и получател. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата (чл. 51, ал. 4 от ЗОП). 2.Документ от БНБ, удостоверяващ, че спрямо участника не са прилагани надзорни мерки през 2015 г. по чл. 103, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за кредитните институции; Ако участникът е чуждестранно лице- еквивалентен документ от компетентен орган от държавата, в която е установено, ако е приложимо.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 3 услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката. 2.Документ от БНБ, удостоверяващ, че спрямо участника не са прилагани надзорни мерки през 2015 г. по чл. 103, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за кредитните институции; Ако участникът е чуждестранно лице- еквивалентен документ от компетентен орган от държавата, в която е установено, ако е приложимо.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: C1 – Годишен лихвен процент; тежест: 80
Показател: C2 – Размер на таксите и комисионните по кредита в процент; тежест: 15
Показател: C3 – Гратисен период; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

00245-2016-0002

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя – http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ на адрес: гр. Димитровград, бул. „Хр.Ботев” № 29, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 ч. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е посочена в обявлението и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на МБАЛ „Света Екатерина Димитровград“ или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка на Възложителя, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 19.04.2016 г.  Час: 13:30
Място

Димитровград, бул.Христо Ботев 29, кабинета на ОАСД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел и всички, които ЗОП допуска да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Сроковете по чл.64 ал.1 на основание ал.3 са намалени. Възложителят използва опростени правила. Обявлението е изпратено по електронен път. Възложителя е осигурил пълен достъп до документацията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ