Версия за печат

00245-2016-0002

BG-Димитровград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 18.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, бул. Христо Ботев 29, За: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев, България 6400, Димитровград, Тел.: 088 7738209, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел рефинансиране /погасяване/ на задълженията на дружеството по Договор за банков кредит 341/28.07.2015 г., сключен с „Инвестбанк” АД, съгласно Решение № 153 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Димитровград

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на процедурата, позволява да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура с прилагане на опростени правила (чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП), предвид прогнозната стойност на поръчката 160 000 лева.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Матей Асенов Матеев
Длъжност: Управител