Версия за печат

00591-2015-0004

BG-КНЕЖА: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА, ИЗВЪН ГРАДА, За: БИСЕРКА МЛАДЖОВА, БЪЛГАРИЯ 5835, КНЕЖА, Тел.: 09132 7507, E-mail: bisi1971@abv.bg, Факс: 09132 7711

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ic-kneja.com.

Адрес на профила на купувача: www.ic-kneja.com/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: научен институтДруго (моля пояснете): научен институт

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА ТОРОВЕ И ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТУЛНА ЗАЩИТА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР.КНЕЖА ЗА 2016 Г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: СКЛАДОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА ГР. КНЕЖА, ИЗВЪН ГРАДА
Код NUTS: BG314
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

1. Амониева селитра 61000 кг. в опаковки по 500/петстотин/ кг., цялото количество в срок до 15.02.2016 г. 2. Калиев хлорид 250 кг. в опаковки по 50/петдесет/ кг.,цялото количество в срок до 10.09.2016 г. 3. NPK 15:15:15 30000 кг. - в опаковки по 500/петстотин/ кг.,цялото количество в срок до 31.08.2016 г. 4. Троен суперфосфат 350 кг. - в опаковки по 50 /петдесет/ кг., цялото количество в срок до 31.08.2016 г. 5. ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - в количества и видове съгласно ценовата оферта, която е неразделна част от договора 6. Неорганични торове -- Оптимус( N-28%, P-11%, K-14%)+МЕ 310/триста и десет/ литра - Тотал Кер( N-9%, P-0,9%, K-2,6%)+МЕ+аминокиселини 100/сто/ литра - Микс за царевица ( N-7,3%, В-7,3%, Z- 5,88%) 100/сто/ литра

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24400000, 24410000, 24440000, 24452000, 24453000, 24451000

Описание:

Азотни торове и съединения
Азотни торове
Различни видове торове
Инсектициди
Хербициди
Пестициди

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
74847.3 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена на предложението; тежест: 88
Показател: Отложено плащане; тежест: 10
Показател: срок на изпълнение; тежест: 2
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 639063 от 19.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №: / Заглавие:Амониева селитра и продукти за растителна защита
V.1) Дата на сключване договора
07.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.02.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ФЛОРА -62 ООД, УЛ.НИКОЛА АЛВАДЖИЕВ №1, ЕТ.2, АП.3, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 646230, E-mail: office@flora62.bg, Факс: 032 646230

URL: www.flora62.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5307.2 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 48801.6 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Калиев хлорид, NPK 15:15:15, троен суперфосфат и неорганични торове
V.1) Дата на сключване договора
11.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.02.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БАЛДЖИЕВИ 91 ООД, УЛ.ЗЕЛЕНИКОВЕЦ 9, БЪЛГАРИЯ 5400, СЕВЛИЕВО, Тел.: 0675 33282, E-mail: balea@abv.bg, Факс: 0675 34285

URL: www.balea-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 29040 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 26045.7 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.03.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Нитроферт ЕООД, гр. Девня, административна сграда на Агрополихим Компакт пак ООД гр. Ловеч, ул. Бяло море № 11( Флора 62 ООД , гр. Пловдив, ул. Никола Алваджиев 1, ет.2, ап.3 Балджиеви 91 ООД гр. Севлиево, ул. Зелениковец №9


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор