Версия за печат

00074-2016-0002

BG-град Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 41 от 17.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Белфери ЕООД, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Иван Михайлов Томов -Управител Юлияна Рачеа -юрисконсулт, РБългария 9178, град Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.belferi.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Класов ремонт на моторен фелрибот "Белослав" ". Моторен ферибот "Белослав" е основно плавателно средство за обслужване на потока от пешеходци и пътни превозни средства между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав.За осигуряване на нормална експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на фериботната връзка е необходимо да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на Класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция ИА Морска администрация.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на процедурата позволява достатъчно да се определят техическите спецификации , не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и процедурите на договаряне , което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура на основание чл.16,ал.8, ал.4 във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОП и чл.25, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита н конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Михайлов Томов
Длъжност: Управител