Версия за печат

00841-2016-0002

BG-село Ковачевци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на местни пътища : PER 1077/ІІІ-603 с.Ковачевци – Косача и PER 3184/ІІІ-603 Ковачевци – Светля, с.Сирищник, мах. Калайджийска”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Ковачевци
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Ремонт на местни пътища : PER 1077/ІІІ-603 с.Ковачевци – Косача и PER 3184/ІІІ-603 Ковачевци – Светля, с.Сирищник, мах. Калайджийска”, съгласно КСС и техническа спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Ремонт на местни пътища : PER 1077/ІІІ-603 с.Ковачевци – Косача и PER 3184/ІІІ-603 Ковачевци – Светля, с.Сирищник, мах. Калайджийска”, съгласно КСС и техническа спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
105316 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Ковачевци - IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1053,16 лв. (хиляда петдесет и три лева и 16 стотинки). Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Ковачевци или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора и е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора. Възложителят може да поиска от избрания изпълнител да удължи срока на валидност на гаранцията в зависимост от изпълнението на дейностите по проекта до приключване на всички дейности от изпълнителя. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Ковачевци - IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- Авансовото плащане е в размер на 30% от договорената стойност. Авансът се изплаща в срок до 15 календарни дни след подписване на договора, след представяне на фактура - Междинно плащане в размер на 30%, платимо в срок до 10 дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от избрания изпълнител за стойността на плащането. -Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от избрания изпълнител за стойността на плащането. Приемането на работата се извършва с приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е ригистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) подписват документ - споразимение или договор. Документът трябва да бъде представен от участника в офертата в нотариално заверено копие или оригинал. Документът трябва д асъдържа клаузи, които гарантират, че : - Всички членове на обединението /консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - Определен е представляващия обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; - Представляващ обединението/консорциума е упълномощен да представи оферта от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; - Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да е вписан в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи трета категория, предмет на настоящата обществена поръчка. По отношение на участниците трябва да не е налице някое от условията на чл.47, ал.1, т.1, б."а" - "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2 "а" (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Обстоятелството се доказва с един или няколко от следните документи:1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.* В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, които разполагат с финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 50 000,00 (петдесет хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от: 1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Обстоятелството се декларира със Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите. Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. 3.Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки и еквивалентни доказателства. 4. Участникът представя справка-декларация, в която посочва техниката, с която разполага. * Участникът следва да има на разположение минимум изброената по-горе механизация, като може да представи допълнителна такава, по негова преценка. 5. Представя се заверено копие от документ, удостоверяващ регистрацията или декларация в този смисъл. В случай, че лицето е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участник е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителните дейности, изискващи тази категория. По отношение член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на отделни видове строителни дейности, попадащи в друга група/категория, то същият прилага съответстващото им удостоверение за регистрация в Камарата на строителите.* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнител в процедурата, Възложителят не поставя изисквания той да отговаря на изброените в този раздел условия. *В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, изисканите сертификати се представят за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, сходно с предмета на поръчката строителство.* Под обекти, сходни с предмета на поръчката, се приемат обекти за изпълнение на СМР или СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинска и/или републиканска пътна мрежа и/или улици в населени места. 2.Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:•Ръководител обект, който да притежава:1) диплома от завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация строителен инженер, специалност Пътно строителство или еквивалентна специалност; За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където специалността „Пътно строителство” е наименована по друг начин;2) професионален опит минимум 5 години по специалността;• Технически ръководител, който следва да притежава:1) придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ2) най-малко 5 години стаж по специалността 3) най-малко 3 години опит като технически ръководител на строителен обект • Координатор по безопасност и здраве: 1) с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 2) притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. 3. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството: - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно; 4. Всеки участник трябва да разполага със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което съдържа минимум следното: 1. Автогрейдер - 1 бр.; 2. Автобагер - 1 бр.; 3. Челен товарач - 1 бр.; 4. Валяк вибрационен - над 10 т. - 1 бр.; 5. Автогудронатор - 1 бр.; 6. Валяк вибрационен до 3 т. - 1 бр.; 7. Асфалтополагач - 1 бр.; 8. Самосвал - 3 бр.; 9. Машина за фрезоване - 1бр.; 10. Машина за рязане на асфалт - 1 бр.; 5. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение за строежи трета категория, предмет на настоящата обществена поръчка. В случай че се предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, изискванията по натоящия раздел се прилага по отношение на тях съобразнп вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на сайта на Община Ковачевци. За закупуване на хартиен носител на документацията се заплащат 20 лв с вкл. ДДС по сметка на Община Ковачевци посочена в документацията за участие. Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Лицата могат да получат документацията по куриер за тяхна сметка, след подаване на искане с приложено сканирано копие на платежен документ по поща, факс или на e-mail : oba_kovachevtsi@abv.bg.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.05.2016 г.  Час: 13:00
Място

Заседателната зала на Община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата е 10 (десет) дневен, съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП жалбата се подава до КЗК.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ