Версия за печат

00896-2016-0001

BG-гр.Панагюрище: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Еко Медет ЕООД, ул.Г.Бенковски №7, ет.2, За: инж.Димитър Симеонов, РБългария 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: д-р Ясен Христов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160316ZXPL266071.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „МАДЖАРОВО - 1” И „ВРЕМЕННО ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: непосредствена близост до гр. Маджарово, област Хасково
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител на услугата, който да осигури изпълнението на следните дейности от работния проект в продължение на 3 (три) години: 1) Възстановителни дейности: • Почистване на отводнителен канал „Маджаровско дере” • Почистване на отводнителен канал „Гюрген дере” • Почистване на отводнителен канал „Средно дере” • Почистване на отводнителна канавка „Шиш тепе” • Запълване на водна площ на хвостохранилище „Маджаровско дере” • Запълване на водна площ до мост 2 – източно от хвостохранилището • Възстановяване на нарушен репер №10 • Прочистване на пиезометри – 3 броя. • Почистване на отводнителен канал на временно хвостохранилище • Запълване на водна площ на временно хвостохранилище 2) Дейности по наблюдения, измервания и опробвания: • Измерване на хоризонтални и вертикални деформации • Оглед и оценка състоянието на двете хвостохранилища • Измерване на водните нива в пиезометрите на двете хвостохранилища • Вземане и анализ на водни проби от двете хвостохранилища и от участъци Пандък дере, Момина скала, Харман кая, Брусевци • Изследване на биомаса • Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90700000

Описание:

Услуги, свързани с околната среда

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно прогнозната стойност

Прогнозна стойност без ДДС
153378 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя . Ако участникът представя Банкова гаранция, то препоръчително е да се спазва приложения в документацията образец (Приложение № 4) на Банкова гаранция за участие в процедура, който е примерен. Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника. 1.1. В случай че гаранцията за участие е под формата на парична сума, участникът представя в офертата си копие от документа за нейното внасяне, а ако е банкова гаранция – оригинал. 1.2. Размерът на гаранцията за участие е 1 500 /хиляда и петстотин / лева. 1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа или усвоява по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на „Еко Медет” ЕООД, гр. Панагюрище или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена от банка в полза на Възложителя. Образецът на банкова гаранция за изпълнение на договора е препоръчителен и е посочен в Приложение № 4А. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от цената на договора без ДДС със срок на валидност, обезпечаващ приемането на изпълнението на проекта (мониторинга), съгласно условията на договора за изпълнение. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка в оригинал по образец относно съдържанието (Приложение № 4А), ако е под формата на банкова гаранция, или като копие от документа за внасяне на паричната сума, в случай че е парична сума. 2.3. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При внасяне на гаранция чрез парична сума по банковата сметка на Възложителя, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата/договора за изпълнение, за която се внася. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранция. 4. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 5. Банковите разходи по гаранцията са за сметка на участника/изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. 6. Сметка за внасяне на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума:„Еко Медет”ЕООД: IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001,BIC: CECBBGSF, "ЦКБ" АД, клон Пазарджик.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на цената за изпълнение на предмета на поръчката ще се извършва по банков път от възложителя на изпълнителя за приетите действително изпълнени работи в срок до 3 работни дни от получаване на превод от Министерството на икономиката по банковата сметка на възложителя – за стойността на отчетеното и прието изпълнение с всеки месечен протокол и издадена от изпълнителя данъчна фактура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Общи изисквания-В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и документацията.2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”) 2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, което се посочва в договора за обединение или в отделен документ, подписан от лицата в обединението. 2.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение за настоящата поръчка. 2.3. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 2.4. При участник обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора и носят солидарна отговорност пред Възложителя за това; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. 2.5. От споразумението следва да е видно какво е разпределението на предмета на поръчката между отделните участници в него. Споразумението трябва да съдържа информация кой член на обединението ще бъде пряко ангажиран с изпълнението на кои дейности по предмета на обществената поръчка. 2.6. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 2.7.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискванията за икономическо и финансово състояние и за технически възможности се отнасят за обединението като цяло. Изискванията, които важат за всеки един от членовете на обединението са определени в закона и посочени в т. 2.8 и др. части на документацията. 2.8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член на обединението представя необходимите документи по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП и тези, изискани в документацията на обществената поръчка. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугата. 2.9. Когато не е представен документ за създаването на обединение/консорциум или в представения документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на определените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, или не е посочено представляващото го лице участникът се отстранява от участие, ако не изправи пропуските в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП.Уч-кът може да докаже съответ-то си с изискванията за фин.и иконом.съст-е по т. III.2.2) или за техн.възможности и/или квалиф-ция III.2.3) с възм-тите на 1или повече 3лица,като освен документите за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на съответното трето/трети лица.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансово състояние на участника Сумата за финансов ресурс се доказва с представянето на удостоверение от банка, с ГФО или с някоя от съставните му части, в случай че публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен /когато ГФО е обявен по партидата на търговеца в търговския регистър към АВп и е посочен ЕИК на търговеца, същият не се представя/. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за финансов ресурс се отнася за обединението като цяло.
Минимални изисквания: Участник в процедурата трябва да разполага с финансови средства в размер не по-малко от 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева, които са необходими за осигуряване на материали, консумативи, технически средства, средства за работна заплата, данъци и осигуровки, тъй като за изпълнението не се предвижда авансово плащане, както и плащанията ще се извършват периодично след отчитане и приемане на извършените дейности, както и получаване на съответната сума по сметка на възложителя от Министерство на икономиката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, съгласно образеца, представен в Приложение № 9, в оригинал, към който да приложат поне един от следните документи за доказване на извършените услуги: а) удостоверение за изпълнение, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, описание на услугата, дата и подпис на издателя на удостоверението – получател на услугата или компетентен орган; б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, от която да е видно съответствието с изискването по т. 1. 2. Справка-декларация със списък на експертите, които ще участват при изпълнението на поръчката, с посочване на позицията, за която се предвижда съответният експерт и данни за изпълнение на изискванията за образование, квалификация и опит - по образец (Приложение № 10), в оригинал; няма изисквания за образование, квалификация и опит за общите работници, като в справката само се посочват трите имена на поне 5 лица - общи работници. 3. Справка-декларация по образец (Приложение № 12) за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката с посочване
Минимални изисквания: 1. Участник в процедурата (при участник обединение – общо за обединението) трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (едан) услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Забележка: Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: мониторинг на хвостохранилища или други подобни обекти за депониране на минни, металургични и други индустриални отпадъци, в т.ч. действащи, с включени поне три от следните дейности или еквивалентни на тях, една от които задължително да е геодезическо заснемане (замери) - измервания на слягания и хоризонтални премествания на хвостохранилища или еквивалентни обекти; възстановяване, изграждане на пиезометри, изграждане на наблюдателни стълбове (марки); възстановяване (почистване) на отводнителни системи и др.п.; дейности по наблюдения и опробвания; огледи и оценяване състоянието на хвостохранилища; наблюдения и опробвания на дренажните води от хвостохранилища; изследвание на биомасата от хвостохранилищата. 2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти с образование, професионална квалификация и опит за изпълнение на поръчката, който да се състои от минимум следните лица: а) Ръководител на екипа, който има: - завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, с квалификация строителен инженер „ХТС“, „ХМС” или еквивалентно; - минимум 5 години професионален стаж по специалността; - опит като ръководител или ключов специалист при изпълнението на поне един проект или договор с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. б) Специалист, който има: – завършено висше образование - степен „магистър” или еквивалентно, квалификация минен инженер – маркшайдер или строителен инженер – геодезист, или еквивалентна; - минимум 5 години професионален стаж по специалността; - опит в извършването на маркшайдерско/геодезическо заснемане (замери) на поне един обект за депониране на минни, металургични или други индустриални отпадъци или поне една кариера, минни изработки или еквивалентно. в) Сондьори – 2 бр., всеки от които има: - професионален опит не по-малко от 3 години. г) Общи работници – 5 броя. 3. Участникът трябва да притежава собствено или предоставено му за ползване за срока на изпълнение на поръчката следното минимално оборудване и механизация: а) геодезически уреди (тотална станция, джипиес); б) уред (електронен лот, електрически дълбокомер и др.) за измерване на пиезометричното ниво; в) автосонда.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 96 BGN
Условия и начин на плащане

Платими по банков път, до изтичане на срока за получаване на документацията, посочен в обявлението, по банкова сметка на „Еко Медет“ ЕООД: IBAN: BG 40 CECB 9790 10 B610 5001, BIC: CECBBGSF, "ЦКБ" АД, клон Пазарджик.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Панагюрище, п.к. 4500, ул. „Георги Бенковски” № 7

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ