00896-2016-0001

BG-гр.Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 16.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Еко Медет ЕООД, ул.Г.Бенковски №7, ет.2, За: инж.Димитър Симеонов, РБългария 4500, гр.Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Място/места за контакт: д-р Ясен Христов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача: http://ekomedet.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160316ZXPL266071.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката е с предмет: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Маджарово-1" и "Временно хвостохранилище", който включва изпълнението на следните дейности от одобрения работен проект в продължение на три години: 1) Възстановителни дейности: • Почистване на отводнителен канал „Маджаровско дере” • Почистване на отводнителен канал „Гюрген дере” • Почистване на отводнителен канал „Средно дере” • Почистване на отводнителна канавка „Шиш тепе” • Запълване на водна площ на хвостохранилище „Маджаровско дере” • Запълване на водна площ до мост 2 – източно от хвостохранилището • Възстановяване на нарушен репер №10 • Прочистване на пиезометри – 3 броя. • Почистване на отводнителен канал на временно хвостохранилище • Запълване на водна площ на временно хвостохранилище 2) Дейности по наблюдения, измервания и опробвания: • Измерване на хоризонтални и вертикални деформации • Оглед и оценка състоянието на двете хвостохранилища • Измерване на водните нива в пиезометрите на двете хвостохранилища • Вземане и анализ на водни проби от двете хвостохранилища и от участъци Пандък дере, Момина скала, Харман кая, Брусевци • Изследване на биомаса • Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Ясен Стоянов Христов
Длъжност: Управител