Версия за печат

00038-2016-0012

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 20 от 15.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: инж. Мариана Драганова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818307, E-mail: m.draganova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/242-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти от аварийно укрепване на общинска инфраструктура”. Авторският надзор, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е във връзка с изпълнението на СМР на обекти от аварийно укрепване на общинска инфраструктура, осъществявани по изготвените от ФИЧЕТО ЕООД Технически проекти за аварийно възстановяване на елементи на инфраструктурата на територията на Община Габрово, а именно: 1. Подпорна стена в село Армени, укрепваща общински път м/у кв.12, 14, 19 и 20 2. Подпорна стена 1 в село Стоевци, укрепваща общински път в кв.6 3. Подпорна стена 2 в село Стоевци, укрепваща общински път в кв.4 4. Възстановяване на пасарелка в село Гъбене, м/у кв.24 и кв.25 5. Възстановяване на пасарелка 1 в село Музга, в кв. 17 6. Възстановяване на пасарелка 2 в село Музга, м/у кв. 22 и кв.27 7. Аварийно възстановяване на пасарелка, свързваща кв.23 и кв.25 в с.Враниловци 8. Аварийно възстановяване на пасарелка, свързваща кв.19 и кв.20 в с.Враниловци 9. Възстановяване на горното строене на мост в село Стойчевци 10. Аварийно възстановяване на подпорна стена в село Стойчевци, укрепваща общински път 11. Подпорна стена на ул. „Иван Калпазанов” 12. Подпорна стена на ул. „Светлина“ в кв. Етъра

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

За разработване на технически проекти за аварийно възстановяване на елементи на инфраструктурата на територията на Община Габрово, включени в обхвата на поръчката, възложителят има сключен и изпълнен вече Договор с ФИЧЕТО ЕООД, гр. Габрово с № 677-ИЕ-14/ 03.12.2014 г. Услугата е разплатена с Фактура № 98/17.12.2014 г. Изпълнението на проектите е одобрено от възложителя и от ОЕСУТ включително. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал. 1, т.8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Изпълнителят на проектите е запазил авторското си право върху тях. Предвид обстоятелството, че обектите, за които са разработени Техническите проекти за аварийно възстановяване на елементи на инфраструктурата на територията на Община Габрово са IV–та категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, за законосъобразно осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ. За упражняване на авторски надзор на обектите от аварийно укрепване на общинска инфраструктура, включени в обхвата на поръчката, осъществяван по изготвените от ФИЧЕТО ЕООД Технически проекти за аварийно възстановяване на елементи на инфраструктурата на територията на Община Габрово, се предвижда обща сума в размер до 4 558 лв. (четири хиляди петстотин петдесет и осем лева) без ДДС. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на ФИЧЕТО ЕООД по отношение на Техническите проекти, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително - монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Посочените по-горе обстоятелства от своя страна водят неминуемо до ограничаване на оперативната самостоятелност на Възложителя да подходи към друг вид процедура, различна от предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП, защото безспорно в конкретния случай, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване авторските права на изпълнителя на техническите проекти. За да бъде изпълнено изискването на чл.162, ал.2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид изложеното, най-целесъобразно се явява възлагането на поръчката, чрез договаряне без обявление на същия изпълнител, осъществил проектирането.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ФИЧЕТО ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово