Версия за печат

00038-2015-0049

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Милка Кехайова, гл. експерт, отдел Проекти и икономическо развитие, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818377, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/185-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги



РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 100 от 16.07.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2015-0049
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово" и обхваща следните участъци: Участък 1: участък от р. Янтра между пасарелка "Импулс" (42 52' 27,12'' С; 25 19' 22,93'' И) и под жилищни блокове Арда, Камчия, Ропотамо и магазин Билла и мост "Игото" (42 53' 14,89'' С; 2519' 82,21'' И) Участък 2: участък от р. Янтра между мост "Игото" (42 53' 14,89'' С; 25 19' 82,21'' И) и "Баев мост" (42 52' 15,99'' C; 25 19' 01,46'' И) Участък 3: участък от р. Янтра между "Баев мост" (42 52' 15,99'' C; 25 19' 01,46'' И) и Шиваров мост (42 51' 40,75'' C; 25 19' 20,84'' И) Участък 4: участък от р. Янтра между пешеходна пасарелка "Петко Денев" (42 51' 37,53'' C; 25 19' 31,39'' И) до мост на товарен портал на завод "Капитан Дядо Никола" (42 51' 35,56'' C; 25 19' 45,09'' И) Участък 5: Участък от р. Янтра между мост на товарен портал на завод "Капитан Дядо Никола" (42 51' 35,56'' C; 25 19' 45,09'' И) и до хотел "Бузлуджа" над мост "Бичкиня" (42 51' 08,98'' C; 25 20' 20,19'' И) Участък 6: Участък от р. Янтра между мост "Бичкиня" (42 51' 08,98'' C; 25 20' 20,19'' И) и мост ул. "Илевска - общежитие Зиколов" (42 50' 28,81'' C; 25 20' 23,58'' И) Участък 7: Участък от р. Паничарка преди и след мост "БКС" (42 50' 49,00'' C; 25 18' 54,92'' И) Участък 8: Участък от р. Синкевица от мост "Театъра" (42 50' 28,81'' C; 25 20' 23,58'' И) до мост "Картал" (42 52' 09,25'' C; 25 18' 46,43'' И) Участък 9: Участък от р. Синкевица около ул. "Самара" № 24, № 42 (42 52' 01,69'' C; 25 18' 36,47'' И) до ул. "Граничар" (42 51' 52,79'' C; 25 17' 34,46'' И) Поръчката e възложена в изпълнение на проект на Община Габрово „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 872-УР-15 от 06.11.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Росстрой ЕООД, ЕИК 107549209, ул. Венец 24, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 0888 883431, Факс: 066 870870

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договорът е с предмет: “Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши дейностите, съгласно описанието им в Техническите спецификации на обществената поръчка, както следва: Почистване на речното легло от наноси и тиня, отложени вследствие на протичащите води, променливият интензитет и количество, през различните периоди от годината. Извършва се чрез механизирано изгребване на постоянно променящото се наносно поле и оформяне на стабилно дъно на коритото на реката. Дълбочината на изземване на наносния материал е до 1,00 м. без да се допуска предълбаване по дъното на реката. Материалът се извозва за депониране. Абсолютно забранено е извличането на инертен материал от речните легла. Поръчката се възлага в изпълнение на проект на Община Габрово „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
87505.95 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.02.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
87311.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово