Версия за печат

00373-2016-0003

BG-Стара Загора: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студенски град, За: Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160312GZov531479.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 15
Място на изпълнение: гр. Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец. Определеният за изпълнител на поръчката предоставя ваучерите за храна след получаване на писмената заявка от съответното структурно звено.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на ваучерите, изчислена на база числеността на персонала на Възложителя към момента на откриване на процедурата е 81370,00лв. (осемдесет и една хиляди, триста и седемдесет). Възложителят предвижда прогнозна стойност за отпечатване на ваучерите, изчислена на база числеността на персонала на възложителя към момента на откриване на процедурата в размер на 683,00лв. (шестстотин, осемдесет и три) без ДДС.Общата прогнозна стойност на поръчката, включваща стойността на ваучерите и стойността на услугата към момента на откриване на процедурата се предвижда да бъде в размер на 82053,00лв. (осемдесет и две хиляди и петдесет и три лева) без ДДС. Посочената стойност на ваучерите, е разпределена по структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Разделението е както следва: - Ректорат – 15850,00лв., включващи: Ректорат – адм. - 9880,00лв., АСД – 5420,00лв., ЦНИЛ – 360,00лв. и Кариерен център – 190,00лв.; - Аграрен факултет – 3360,00лв.; - Медицински факултет – 54000,00лв.; - Медицински колеж гр. Стара Загора – 8160,00лв. Всяко структурно звено самостоятелно решава с каква номинална стойност ще са ваучерите. Предлаганата от участника цена за отпечатван и доставка на 1бр. ваучер, трябва да е еднаква независимо от номинала на ваучера. Средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от собствени средства на Възложителя – фонд „СБКО”. Средствата са определени съгласно чл. 209 от ЗКПО.

Прогнозна стойност без ДДС
82053 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 800лв. (осемстотин лева). Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора, Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение- Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:Банка: УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора, Банков код (BIC): UNCRBGSF Банкова сметка (IBAN): BG 70 UNCR 7630 3300 0007 69. Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условия и начин на финансиране на поръчката: средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от собствени средства на Възложителя – фонд „СБКО”. Средствата са определени съгласно чл. 209 от ЗКПО. Условия и начин на плащане: с платежно нареждане по банков път, съгласно изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на предоставените ваучери за храна за съответния месец и възнаграждението за тяхното отпечатване в срок до 10 /десет/ дни от получаване на "проформа" фактура от Оператора. Операторът издава на Възложителя оригинал на данъчна фактура. В срок до 5 /пет/ работни дни от полученото плащане, Операторът предоставя на съответните структурни звена заявените ваучери и оригиналната фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта за участие в настоящата процедура следва да съдържа следното:Плик № 1 с надпис "Документи за подбор". В този плик се поставят:1. Съпроводително писмо за участие в открита процедура (образец № 1) и Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (обр. № 1а);2. Представяне на участника (обр.№ 2) с а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; и б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец № 3). Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5.Документи и информация съгл. т. III.2.3 от настоящото обявление.6. Декларация от участника, че има сключени договори с обекти за търговия с храни на територията на страната, включително на територията на гр. Стара Загора, посочени в чл. 2, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003г. на МТСП и МФ и осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните и са със срок на действие задължително до 31.12.2017г. (свободен текст).7. Декларация от участника, че издаваните ваучери за храна отговарят на всички изисквания на чл. 22 от Наредба 7 от 09.07.2003г. на МТСП и МФ, ведно с приложен образец на ваучер (обр.№ 5).8.Декларация от участника, че срокът на валидност на предоставяните ваучери е до 31.12.2016г., като за ваучерите, поръчани през месец декември 2016г., срокът на валидност е минимум до 31.03.2017г. (в свободен текст).9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (обр.№ 6).10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (обр.№ 7).11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (обр.№ 8).12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (обр.№ 9).13. Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици (обр.№ 10).14. Документ за внесена гаранция за участие.В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях подава:- Представяне на подизпълнителя (обр.№ 2); Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП (обр.№ 3а) и Декларация от подизпълнителите (обр.№ 8).Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".Не може да участтва участнкик, за когото са налице условият на чл. 47, ал. 1, т. 1 /без б. "е"/, т. 2, т. 3 и т.4, ал. 2, т. 1 и 5, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. - Списък-декларация на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (обр.№ 4). - Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документа трябва да е задължително трябва да видно вида на доставката, изпълнената стойност, контрагента. 2. Заверено копие на Разрешението за оператор на ваучери за храна, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. 3. Декларация от участника, че към момента на подаване на офертата не се намира в процедура по отнемане на разрешението по предходната точка (свободен текст).
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 3 (три) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнение през последните 3 (три) години, считано от крайната дата на подаване на офертата. Забележка: Под „еднакви или сходни дейности на предмета на настоящата поръчка” се разбират дейности, по отпечатване и предоставяне на ваучери за храна. 2. Участниците да са действащ оператор на ваучери за храна към датата на получаване на офертите. Всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка следва да притежава валидно Разрешение, издадено от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно чл. 5 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, издадена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на финансите. 3. Към момента на подаване на офертата участникът следва да не се намира в процедура по отнемане на разрешението по предходната точка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена за отпечатване на един брой ваучер; тежест: 50
Показател: Брой търговски обекти на територията на гр. Стара Загора, вкл. и търговски вериги; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

Трасийски университет - Ректорат, адрес: гр. Стара Загора, Студентски град, заседателна зала "Проф. д-р

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

всяка бюджетна година

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

всяка бюджетна година

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя изпраща в АОП, обявлението и решението за открита процедури по чл. 14, ал. 3 от ЗОП най-малко 40 календарни дни преди крайния срок за получаване на офертите. За настоящата поръчка, Възложителят се възползва от предвидените в чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП намаления за изпращане на обявлението и решението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ