Версия за печат

00808-2016-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Теодор Хиков, Република България 1797, София, Тел.: 0877 136261, E-mail: Teodor.Hikov@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА АВТОМОБИЛИТЕ НА ДАМТН, ДОСТАВЯНО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Търговски обекти на изпълнителя.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва доставка на: безоловен бензин А-95; гориво за дизелови двигатели; газ пропан-бутан;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200, 09122000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество е в зависимост от цените на горивата в рамките на прогнозната стойност.

Прогнозна стойност без ДДС
132000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на 1320 лв. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва ежемесечно - до 30 дневен срок след представяне на оригинал на фактура за дължимата сума, придружена с подробна разпечатка за зареденото количество гориво. Финансирането е от бюджета на ДАМТН.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал); 2. Документи, удостоверяващи правосубектност. 3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Декларацията по точка 4 не може да бъде подписвана от пълномощник. 4. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Образец № 3). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. Участник, който се намират в хипотезата на чл. 47, ал. 2: - да е в открито производство по несъстоятелност; - да е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; - се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. - е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. - е осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /невярното се зачертава/ за престъпления по чл.136 от Наказателния кодекс, свързвано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. - е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 5. Декларация по чл. 55, ал.7 за липса на свързаност с друг участник или кандидат(Образец №8). 6. Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал) в съответствие с изискванията на раздел „Гаранции за участие и за изпълнение на договора”. 7. Декларация, съдържаща списък на подизпълнителите (Образец № 5), които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора– Образец № 9 .
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не
Минимални изисквания: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на договори за доставки, които са предмет на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години. 2. Декларация, съдържаща списък на търговските обекти /бензиностанции/ на участника с точен адрес, телефон за връзка и работно време. 3.Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко един договор за доставки, които са предмет на обществената поръчка. 2. Участникът да има търговски обекти /бензиностанции/ на територията на цялата страна. Задължително изискване – наличие на бензиностанции в или на разстояние не по-голямо от 10 км от градовете, където се намират териториалните структури на ДАМТН със зачислени служебни автомобили: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Пловдив, Плевен, Кюстендил, Русе, Силистра, Ловеч, Сливен, Стара Загора, Хасково, Търговище, Шумен, Добрич, Кърджали, Смолян и Ямбол. 3. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.04.2016 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. Д-р Г.М Димитров, сградата на ДАМТН, ет. 4, стая 402 А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват учатниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ