Версия за печат

00030-2016-0003

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК-413 от 10.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Гергана Тодорова-гл. експерт Обществени поръчка, Р.България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 24“ Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Кълъраш“ № 42, №44 и № 46“ Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Одеса“ № 1 и № 3“ Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. „Светлина“ № 2, вх. А и вх. Б“ Обособена позиция № 5 „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север“ №14 и № 15“ Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес община Силистра с. Айдемир, ж.к „Север“ № 16, №17, №18, №20, №21 и № 22“ Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. „Герена“ № 1, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. „Ново Петрово“ № 61“ Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес община Силистра, с. Калипетрово, ул. „Красна поляна“ № 13 и № 15 и ул. „Илинден“ № 33“ Обособена позиция № 9 „Сграда с административен адрес гр. Силистра, бул. „Македония” № 168, ул. „Кубрат” № 1 и ул. „Кубрат” № 3“ Обособена позиция № 10 „Сграда с администратевен адрес гр. Силистра, ул. „Кубадин“ № 5, 7 и 9“ Обособена позиция № 11 „Сграда с администратевен адрес гр. Силистра, ул. „Седми септември“ № 19“ Обособена позиция № 12 „Сграда с администратевен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю“ № 50“ Обособена позиция № 13 „Сграда с администратевен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю“ № 52“ Обособена позиция № 14 „Сграда с администратевен адрес гр. Силистра, ул. „Тулча“ № 33“ Обособена позиция № 15 „Сграда с администратевен адрес гр. Силистра, ул. „Димитър Енчев“ № 4, вх. А и вх. Б

II.3) Кратко описание на поръчката

Съобразно направените разчети за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Силистра за 2015 г. и сключените договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Силистра, Областния управител на област с административен център гр. Силистра и Българската банка за развитие, максималният финансов ресурс за изпълнение на инженеринга, предмет на настоящата процедура е 11 782 234.62 лв (единадесет милиона седемстотин осемдесет и две хиляди двеста тридесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) без вкл. ДДС, разпределени по 15 обособени позиции. Ще се изготви технически проект и изпълнят строително монтажни работи включващи Топлинно изолиране на външни стени, Подмяна на стара метална и дървена дограма на сградата, с дограма AL, със стъклопакет; Топлинно изолиране на покриви; Топлоизолиране на под; Подмяна осветителни тела на стълбищно осветление.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 71220000, 45320000, 45261100, 45261400, 45321000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране
Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Топлоизолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК-357 от 26.02.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-716631
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 43 - 70310 от 02.03.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2016-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

716631

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.02.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.2)

Вместо:

В случай, че сключеният договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на община Силистра, Областния управител на област с административен център гр. Силистра и Българската банка за развитие се прекрати или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

Да се чете:

Сключените договори ще се изпълняват само при условие, че бъде осигурено финансиране по реда на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1)

Вместо:

14. Дек-я по чл. 3 от– по образец

Да се чете:

14.Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по образец

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на населението, бул. Витоша №18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра