Версия за печат

00339-2016-0001

BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД/02-00145 от 02.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681439, E-mail: m.karaivanova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://yambol.bg/profile/item/130.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии, а именно: 1. Създаване на нови тревни площи /затревяване и презатревяване/; 2. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева 3.Извозване на окосената трева. 4. Грапене на тревни площи и извозване. 5. Засаждане и резитба на храсти. 6. Засаждане и резитба на жив плет. 7. Засаждане и поддръжка на рози 8. Засаждане на дървесна растителност. 9. Резитба за оформяне короните на дърветата. 10. Отстраняване на опасни и паднали дървета. 11. Засаждане на цветя ( зацветяване). 12. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, детски площадки и др. Тази манипулация включва следните дейности: 12.1. Ръчно събиране в чували и извозване на наноси, пясък, пръст паднали по тротоарите и регулите на уличните платна листа от дървета - извършва се, според метеорологичните условия, ръчно и със специализирана техника, която се посочва в офертата. 12.2 Ръчно почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна и фугите на тротоарите 12.3 Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци 12.4 Събиране и транспортиране на отпадъците от уличните кошчета. 12.5 Оборка на тревни площи, междублокови пространства и терени за обществено ползване 13. Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци. 14.Автометене на тротоари. 15.Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания. 16.Събиране и извозване на шума от тревни площи. 17. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за обществено ползване., 18. Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и във връзка с предвидените прагове в Закона за обществените поръчки, Възложителят следва да проведе открита процедура. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП Община Ямбол обявява открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Илиана Василева Бицова
Длъжност: заместник кмет на община Ямбол,упълномощен със заповед № РД/02-00985 от 22.12.2016 г.