Версия за печат

02709-2016-0041

BG-Априлци: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул.Търговсака №6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 08867 41502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302vwZu6528241.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул. Търговска № 6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 741502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302vwZu6528241.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул. Търговска № 6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 741502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302vwZu6528241.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

СЗДП ТП Държавно ловно стопанство Русалка, ул. Търговска № 6, За: инж. Мая Караиванова, Република България 5641, Априлци, Тел.: 0886 741502, E-mail: dlsrusalka@abv.bg, Факс: 06958 2414

Място/места за контакт: инж. Мая Караиванова

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160302vwZu6528241.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на специализирана горска техника за нуждите на СЗДП ТП Държавно ловно стопанство „Русалка”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Място на изпълнение на поръчката: гр.Априлци,ул.”Търговска”№ 6, в двора на административна сграда на СЗДП ТП ДЛС „Русалка”
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на специализирана горска техника за нуждите на СЗДП ТП Държавно ловно стопанство „Русалка”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16720000

Описание:

Трактори втора употреба

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ДЛС – „Русалка”, определя максимална стойност, до която участнците имат право да предлагат доставка чрез закупуване на техника втора употреба, в размер на общо 29 000,00 лв. /двадесет и девет хиляди лв./ без ДДС. Стойност предложена от участниците над определената максимална не се разглеждат и класират.

Прогнозна стойност без ДДС
29000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВАТ

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват в български лева по банков път в 10 дневен срок от депозиране на фактура и приемане на стоката от Възложителя,чрез приемо- предавателен протокол. Ако Възложителят откаже да приеме стоката, поради това ,че не отговаря на техническата спецификация, респ. на техническото предложение на определения за Продавач, не дължи плащане и връщането й е за сметка на Продавача.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 1.Оферта със срок на валидност на офертата-минимум 90 календарни дни,считано от крайния срок за получаване- по образец - Приложение № 1 2. Представяне на участника-Приложение № 2 , което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата и б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-Приложение № 3 Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- Приложение № 5 4. Доказателство за технически възможности и /или квалификация -Списък на техническите лица, вкл. на тези,отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП -Приложение № 4 . 5. Декларация за приемане условията на проекто-договора-Приложение № 6. 6.Декларация за подизпълнители /ако ще се ползват от участника/-Приложение № 7 7. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от правоимащо лице 8.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 10 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение № 11. Забележка: Представените документи следва да са в оригинал или заверено от кандидата копие. Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Горенаписаното не важи в случаите,в които е изрично посочено ,че се изисква оригинал на документа. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец – Приложение № 8 и трябва да съдържа всички условия от страна на участника за изпълнението на услугата, включително срок за изпълнение, който трябва да е съобразен с определения максимален срок от Възложителя. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. В този случай участника прилага към техническото предложение декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП /за конфедициалност на информацията/. Техническото предложение се представя в един оригинал. Приложенията към него може да бъдат в заверено от участника копие. Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, което не трябва да съдържа цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника. Предложението на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата от участника цена се посочва като стойност в български лева без ДДС по образец – Приложение № 9. Поставя се в отделен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена” – плик № 3 и се запечатва. Плик № 1 „Документи за подбор”,Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена” се поставят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние – не се изискват
Минимални изисквания: Доказателства за икономическо и финансово състояние – не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателство за технически възможности и /или квалификация -Списък на техническите лица, вкл. на тези,отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП -Приложение № 4 .
Минимални изисквания: Доказателство за технически възможности и /или квалификация -Списък на техническите лица, вкл. на тези,отговарящи за контрола на качеството, по чл.51,ал. 1, т.4 от ЗОП -Приложение № 4 .
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.04.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението, на следния интернет адрес: В случай,че заинтересовано лице иска да му бъдат изпратени документите по пощата Възложителя го прави за сметка на поискалия го.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.04.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.04.2016 г.  Час: 14:00
Място

Административната сграда на ТП ДЛС Русалка

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При условията на чл.68, ал. 3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

чл.58,ал.2 от ЗОП/: Обменът на информация се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя и според заявените възможности на участника. Тези средства за комуникация се посочват в обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ