Версия за печат

00022-2016-0001

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: A-285 от 01.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов 9, За: Айтен Салим, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на 4 /четири/ броя автомобили за нуждите на Община Асеновград, обособени в четири позиции" Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград”. Обособена позиция № 2 „Доставка на специализиран автомобил за Центъра за обществена подкрепа за обслужване на трудноподвижни клиенти, Община Асеновград”. Обособена позиция № 3 „Доставка на микробус за нуждите на КСУ „Гергана”, с. Нареченски бани, Община Асеновград” Обособена позиция № 4 „Доставка на нов автомобил- висикопроходим, за нуждите на Община Асеновград”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@abv.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Емил Викторов Караиванов
Длъжност: Кмет на Община Асеновград