Версия за печат

00022-2016-0001

BG-Асеновград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, пл.Академик Николай Хайтов № 9, За: Айтен Салим, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160301OXIP347635.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на 4 /четири/ броя автомобили за нуждите на Община Асеновград, обособени в четире позиции"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на 4 /четири/ броя автомобили за нуждите на Община Асеновград, обособени в четири позиции" Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград”. Обособена позиция № 2 „Доставка на специализиран автомобил за Центъра за обществена подкрепа за обслужване на трудноподвижни клиенти, Община Асеновград”. Обособена позиция № 3 „Доставка на микробус за нуждите на КСУ „Гергана”, с. Нареченски бани, Община Асеновград” Обособена позиция № 4 „Доставка на нов автомобил- висикопроходим, за нуждите на Община Асеновград”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000, 34137000

Описание:

Моторни превозни средства
Превозни средства втора употреба, използвани за превоз на стоки

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 104166.67 лева /сто и четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 67ст/ без вкл.ДДС, а по отделните позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград – прогнозна стойност в размер на 29166,67 лева без включен ДДС, като сумата е лимитна. Обособена позиция № 2 „Доставка на специализиран автомобил за Центъра за обществена подкрепа за обслужване на трудноподвижни клиенти, Община Асеновград – прогнозна стойност в размер на 25 000 лева без включен ДДС, като сумата е лимитна. Обособена позиция № 3 „Доставка на микробус за нуждите на КСУ „Гергана”, с. Нареченски бани, Община Асеновград – прогнозна стойност в размер на 8 333,33 лева без включен ДДС, като сумата е лимитна. Обособена позиция № 4 „Доставка на нов автомобил- висикопроходим, за нуждите на Община Асеновград – прогнозна стойност в размер на 41 666,67 лева без включен ДДС, като сумата е лимитна.

Прогнозна стойност без ДДС
104166.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

1


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: Гаранцията за участие в процедурата се определя както следва: Обособена позиция № 1 – 250.00 лева ( двеста и петдесет лева). Обособена позиция № 2 – 200.00 лева ( двеста лева ). Обособена позиция № 3 – 80.00лева ( осемдесет лева ). Обособена позиция № 4 – 400.00 лева (четиристотин лева). Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Асеновград: „Инвестбанк” АД IBAN: BG54IORT73753304000003 BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл.56,ал.1, т.3 от ЗОП). При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без вкл. ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Асеновград „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцята за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до 30 календарни дни след прекратяване на договора.Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Асеновград за 2016 год. Заплащането на доставените автомобили ще се извърши по банков път.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника; 2. Оферта по образец – Приложение № 1; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 4.Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); 5.Административни сведения за участника - Приложение № 2; 6.Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 7. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Приложение № 3; 8. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за участника)- Приложение № 4; 9. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за подизпълнителя)- Приложение № 5; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители, в която е отразено видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Приложение № 6; 11. При участници обединения - договор за обединение (заверено копие), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 ЗОП – по образец Приложение №12 (оригинал). При участие за повече от една обособени позиции е достатъчно представяне на една декларация за всички позиции; 13 Декларация (по образец съгласно Приложение № 13) за приемане условията на проекто-договора, съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП. 14. Декларация (по образец съгласно Приложение № 7), съгласно чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС/; 15.Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие. 16. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №…”: На плика се посочва името на участника и номера на обособената позиция, за която се отнася. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №14. Документа се изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в отделен Плик №2. Ако е приложимо се прилага и деклерация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 17. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена за обособена позиция №…”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №10. Прикът „Предлагана цена” трябва да съдържа само и единствено документа „Ценово предложение” Документа се изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в отделен Плик №3.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изизскват.
Минимални изисквания: Не се поставят.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изизскват.
Минимални изисквания: Не се поставят.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата се намира на разположение и може да бъде изтеглена от сайта на Община Асеновград, а именно: www.assenovgrad.com, Профил на купувача. При желание документацията може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок до деня преди изтичане на срока за подаване на офертите, съгласно обявлението. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 5.00 лв. (пет лева) без включен ДДС, като сумата се заплаща в посочения в обявлението срок на касата на Община Асеновград, находяща се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ № 9 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Асеновград: „Инвестбанк” АД IBAN: BG50IORT73758404020000 BIC: IORTBGSF Код за вид плащане 447000 Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в Община Асеновград - гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов“ № 9. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Община Асеновград от 8:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Закупуването на документацията не е задължително условие за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.04.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр.Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов"№9, ет.3, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград
1) Кратко описание

Доставка на репатриращ автомобил за нуждите на дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи”, Община Асеновград, съгласно техническата спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34137000

Описание:

Превозни средства втора употреба, използвани за превоз на стоки

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
29166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на специализиран автомобил за Центъра за обществена подкрепа за обслужване на трудноподвижни клиенти, Община Асеновград "
1) Кратко описание

Доставка на специализиран автомобил за Центъра за обществена подкрепа за обслужване на трудноподвижни клиенти, Община Асеновград, съгласно техническата спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на микробус за нуждите на КСУ „Гергана”, с. Нареченски бани, Община Асеновград "
1) Кратко описание

Доставка на микробус за нуждите на КСУ „Гергана”, с. Нареченски бани, Община Асеновград, съгласно документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на нов автомобил- висикопроходим, за нуждите на Община Асеновград"
1) Кратко описание

Доставка на нов автомобил- висикопроходим, за нуждите на Община Асеновград, съгласно техническата спецификация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

3) Количество или обем

Съгално документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
41666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1