Версия за печат

00369-2016-0004

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 79 от 01.03.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/156-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“-Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари

II.3) Кратко описание на поръчката

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ –Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45330000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 74 от 26.02.2016 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

2016-07

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-716633
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 369-2016-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

716633

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.02.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В раздел ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Вместо:

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ –Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5 Съгласно одобрените технически проекти е предвидено за ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ да се възстанови разрушената помпена станция „Царичин“ със застроена площ 82 м2, включително оборудването, саниране на черпателния резервоар към нея, за да се осигури аварийното водоснабдяване на с.Дерманци. Помпената станция е предвидено да се оборудва с две помпи – работна и резервна всяка с минимални Qор = 20,97 л/сек и Н= 70,90 м., автоматизация по долно и горно водно ниво, работа в ръчен и автоматичен режим, вакуумен хлораторен апарат с дебит 0-200 g/час с три бутилки за хлор по 40 кг. Работата на помпите в автоматичен режим се контролира с GPS система със соларни панели за управление на водоеми, като единия контролер се монтира в напорния водоем, а другият в помпената станция. Предвидено е и изграждане на нов БКТП 20/0.4 кV до 1х100 кVА за електроснабдяване на помпената станция и кабелна линия 20 нV от ВЕ 20 кV –„Майстора“ с вентилни отводители, доставка и монтаж на стоманено-решетъчен стълб до БКТП. За ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“ е предвидено да се подмени съществуващият тласкателен стоманен водопровод ф324х5 от ПС „Батово до спирателна шахта в т.21а с тръби полиетилен висока плътност PEHD , DN250, PE100, PN10р SDR17. Дължината на участъка е 1654,4 м. По трасето на тласкателния водопровод е предвидено изграждане на водомерна шахта с водомер ф100 и автоматичен въздушник-въздухосмукател ф80, удароубивателна шахта с удароубивател ф80, две изпразнителни шахти „висок отток“ и една шахта с въздушник-въздухосмукател ф80.

Да се чете:

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ –Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5. Настоящата поръчка се отнася до подобект 5: Тласкателен водопровод от "ПС "Царичин" до НВ. Подобектът включва реконструкция на тласкателен водопровод с дължина 1925 м чрез изкопно полагане на тръби PEHD 250/10, изграждане на шахти СК, въздушник и отток и съоръжения - преминаване на р. Вит и преминаване на напоителен канал. Около 1500 м от трасето преминава по улици на с. Дерманци, успоредно на стари етернитови разпределителни водопроводи. Подобектът включва и реконструкция на разпределителните АЦ водопроводи в обхвата на тласкателя - изкопно полагане на PEHD тръби с диаметри 90,110,125,200 и 250 с обща дължина 1577 м и 72 водопроводни отклонение с обща дължина около 800 м. Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ –Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5 Съгласно одобрените технически проекти е изпълнен ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ възстановена е разрушената помпена станция „Царичин“ със застроена площ 82 м2, включително оборудването, саниране на черпателния резервоар към нея, за да се осигури аварийното водоснабдяване на с.Дерманци. Помпената станция е оборудвана с две помпи – работна и резервна всяка с минимални Qор = 20,97 л/сек и Н= 70,90 м., автоматизация по долно и горно водно ниво, работа в ръчен и автоматичен режим, вакуумен хлораторен апарат с дебит 0-200 g/час с три бутилки за хлор по 40 кг. Работата на помпите в автоматичен режим се контролира с GPS система със соларни панели за управление на водоеми, като единия контролер се монтира в напорния водоем, а другият в помпената станция. Изграден нов БКТП 20/0.4 кV до 1х100 кVА за електроснабдяване на помпената станция и кабелна линия 20 нV от ВЕ 20 кV –„Майстора“ с вентилни отводители, монтиран стоманено-решетъчен стълб до БКТП. За ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“ е подменен съществуващият тласкателен стоманен водопровод ф324х5 от ПС „Батово до спирателна шахта в т.21а с тръби полиетилен висока плътност PEHD , DN250, PE100, PN10р SDR17. Дължината на участъка е 1654,4 м. По трасето на тласкателния водопровод е изградена водомерна шахта с водомер ф100 и автоматичен въздушник-въздухосмукател ф80, удароубивателна шахта с удароубивател ф80, две изпразнителни шахти „висок отток“ и една шахта с въздушник-въздухосмукател ф80.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.03.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит