Версия за печат

00159-2016-0007

BG-Добрич: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул.Независимост №20, За: арх.Валентин Иванов Калчев, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600619, E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Добричка (ОУПОД), включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Целта на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изработване на проект на Общия устройствен план на Община Добричка, чиято стратегическа цел е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии. Общият устройствен план на Община Добичка следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 687 от 28.11.2013 г. на Добрички общински съвет и „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Добричка”. Плановото задание за разработване на Общ устройствен план на община Добричка има за цел да формулира основните изисквания към ОУПОД, както и кръга от проблеми, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години. С Плановото задание се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие на селото и общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда. Общият устройствен план на Община Добричка трябва да отговаря на следните общи изисквания свързани с: • Устойчиво развитие на Община Добричка през периода на действие на ОУПОД, чрез методите на устройственото планиране за реализиране на териториалните ресурси; • Очертаване на основни насоки за бъдещото демографско, социално-икономическо, културно-историческо и инфраструктурно развитие, в баланс и взаимовръзка с опазването на околната среда на територията на Община Добричка; • Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и пла¬нове и други проучвания за те¬ри¬торията на общината. • Пълноценно отчитане външните връзки на общи¬на¬та като стимулатор за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво. • Формиране на комплекс от устройствени мерки, це¬ля¬¬щи създаване на условия за прео¬доля¬ва¬не на съществени диспропорции между отделни части на общин¬ската територия. • Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. • Създаване на устройствени възможности за използване на природния и културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за опазването им. • Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури. • По отношение на икономическото развитие на общината при изработването на плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие, да се осигурят възможности за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска собственост, съобразна с обществения интерес и при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването. • Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от естествените демографски процеси и реалното инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при планиране на земеползването, респективно оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за устойчивост.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнението на поръчката следва да се осъществява съгласно предоставеното от възложителя „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Добричка”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а имено: Становище изх. №0801-7665/29.11.2013г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна; Становище изх.№33-НН-58/18.02.2014г. на Министерство на културата и „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, предоставено от изпълнителя в неговата оферта • Предварителен проект, съдържащ: проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове (ОСУСП) и „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Добричка”; Екологичната оценка (ЕО) в т.ч. Оценката за съвместимост (ОС), съгласно становището на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна. Докладът за ЕО следва да бъде оформен като единен документ, който включва: - съдържателна част съгласно изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС; - списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани; - списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада; - справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им; - приложения. Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми). • Окончателен проект, съдържащ: - текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като графичните материали на ОУПОД се изработват в цифров вид във формат за GIS върху цифрова картна основа, предоставена от възложителя. - Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии, устройствени зони и терени и да дава възможност за извличане на автоматизирани паспорти на видове територии, устройствени зони, терени и обекти, както и справки по зададени критерии.

Прогнозна стойност без ДДС
165000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

600


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За да бъде допуснат до оценяване на офертата в настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие в размер 1 000. 00 лв. /хиляда лева/, представена в една от следните форми: 1) Под формата на парична сума, внесена в: БАНКА – Общинска банка АД–Добрич, БАНКОВ КОД (BIC): SOMBBGSF, БАНКОВА СМЕТКА (IBAN): BG87SOMB91303310020001 2) или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образец от документацията (Образец №14). Чуждестранните лица могат да представят банкова гаранция в ЕВРО с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка за деня на превеждане на гаранцията. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие в процедура (Образец №14). Ако обслужващата банка на участника не може да издаде гаранция за участие с точен текст на (Образец №14), то участника следва да представи гаранция за участие която съдържа минимум изисканата информация в (Образец №14). В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Добричка“. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни от изтичане на срока за получаване на офертите. Разходите по откриване и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че в размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят допуска възможност участниците в процедурата да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като се изисква в нея да се съдържат условията разписани в образеца от документацията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Добричка: БАНКА – Общинска банка АД–Добрич, БАНКОВ КОД (BIC): SOMBBGSF, БАНКОВА СМЕТКА (IBAN): BG87SOMB91303310020001 или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образеца от документацията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност – най – малко 20 дневен срок след одобряване на проекта от Общински експертен съвет. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договора (Образец №15).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Стойност на поръчката Настоящата обществена поръчка се финансира по споразумение за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на регионалното радвитие и благоустройството(МРРБ) на основание § 123 (3) от ПЗР към ЗИД на ЗУТ и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г., както и от собствени бюджетни средства. Схемата на плащане на поръчката е следната: Авансово плащане Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора и се осъществява в 10 (десет) дневен срок от датата на подписване на договора за обществена поръчка и представена от Изпълнителя фактура за авансово плащане. Междинно плащане Междинно плащане към Изпълнителя е в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на договора и се заплаща на изпълнителя във фаза предварителен проект на ОУПОД (вкл. ЕО и ОС), след предаване на предварителния проект от изпълнителя на възложителя с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, по реда на чл.9 от проекта на договор и представена от Изпълнителя фактура за междинно плащане в 10 (десет) дневен срок след одобряване на решението на Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) за приемане на Предварителен проект за ОУПОНК от министъра на инвестиционното проектиране. Сумата от изплатения аванс и междинното плащане не може да надвишава 80% (осемдесет процента) от стойността на Договора. Окончателно плащане Окончателното плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора се заплаща на изпълнителя в 10 (десет) - дневен срок след приемане на окончателния проект на ОУПОД от Общински съвет и представенa от Изпълнителя фактура за окончателно плащане. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат аванса и междинното плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор за обединение уреждащ отношенията им по смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен в заверено копие, съдържащ минимум изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се възползва от съкратените срокове за провеждане на процедурата, съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от следният интернет адрес: – www.dobrichka.bg , в раздел „Профил на купувача”: www.dobrichka.bg/profile/ на община Добричка от датата на публикуване на обявлението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП): а. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран (чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП): за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс. б. Участникът да не е обявен в несъстоятелност (чл.47, ал.1, т.2 от ЗОП); в. Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове (чл.47, ал.1, т. 3 от ЗОП); г. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. (чл.47, ал.1, т. 4 от ЗОП); д. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си ( чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП); е. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение (чл.47, ал.2, т.2а от ЗОП); ж. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. (чл.47, ал.2, т. 4 от ЗОП); з. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки (чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП); Когато участниците са юридически лица, посочените по-горе обстоятелства се декларират, както следва: при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон; при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; при акционерно дружество – за овластените по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон; при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон; при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; в случаите по чл.47, ал.4, т.1-7 от ЗОП - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за техническите си възможности съгласно чл.51 от ЗОП, включително: 2.1.1. Списък - Декларация по Образец № 8, съдържаща информация за изпълнението на услуги по изработване на концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи общо за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на оферти с посочване на стойностите, датите и получателите. Към Списък – Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените услуги представени под формата на удостоверения издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.1.2. Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката по Образец № 9; 2.1.3. Автобиография по Образец № 10, съдържаща информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за извършване на услугата. 2.1.4. Декларации за разположение от ключовите експерти по Образец № 11; Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Съгласно чл.230 от ЗУТ устройствени планове се изработват от проектанти - физически лица, притежаващи съответната техническа и проектанса правоспособност. Чуждестранно физическо лице може да участва, ако отговаря на изискванията на чл.230,ал.5 от ЗУТ Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на което и да е от горните изисквания. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил/декларирал неверни данни. Възложителят си запазва правото да проверява достоверността на представените от участника данни/информация.
Минимални изисквания: Участникът в настоящата процедура следва да отговаря на следните технически изисквания: 1.1.1. Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили успешно услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката - дейности по концепция и/или схема за пространствено развитие и/или общ устройствен план и/или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране) и/или интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и/или екологични оценки и/или финансово-икономически анализи общо за последните три години, считано от датата на подаване на офертите. 1.1.2. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните ключови експерти: • Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, или инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 7 години професионален опит по специалността. • Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит и опит в областта на устройственото планиране, в т.ч. устройствени схеми, ОУП, ПУП – 2 броя; • Експерт 3 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Архитектура" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; • Експерт 4 – висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалността, не по-малко от 5 години, опит в изготвянето на Екологичната оценка (ЕО) в т.ч. Оценката за съвместимост (ОС); • Експерт 5 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 годишен професионален опит в проектирането на транспортно-комуникационни системи; • Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 3 години опит в проектирането на ВиК системи; • Експерт 7 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; • Експерт 8 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, инженер със специалност „Геодезия”, или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността. • Експерт 9 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност "Ландшафтен архитект " или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 3 години професионален опит по специалността; • Експерт 10 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, специалност „Икономика” или еквивалентна, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността, опит в разработването на финансово-икономически анализи; • Експерт 11 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна, професионална квалификация: Строителен инженер – конструктор или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно чл.230 от ЗУТ устройствени планове се изработват от проектанти - физически лица, притежаващи съответната техническа и проектанса правоспособност. Чуждестранно физическо лице може да участва, ако отговаря на изискванията на чл.230,ал.5 от ЗУТ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение на поръчката - 100т.; тежест: 30
Показател: Концепция за изпълнение - 100т.; тежест: 40
Показател: Предлагана цена - 10т.; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена от следният интернет адрес: – www.dobrichka.bg , в раздел „Профил на купувача”: www.dobrichka.bg/profile/ на община Добричка от датата на публикуване на обявлението. Желаещите да им бъде изпратена документация за участие следва да депозират искане до Възложителя, като в този случай документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е заплатена. Възложителят ще представи документацията на всяко лице поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. 2. Цена на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращане документация за участие. Начин на плащане на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращането и. Цената на документацията е 30.00 лв.(тридесет лв.) с вкл. ДДС. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация гр.Добрич, ул.”Независимост”№20 или по банков път, по приходната сметка на община Добричка: Общинска банка–Добрич, IBAN: BG22SOMB91308410020144, BIC: SOMBBGSF Вид плащане 447000, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя. Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за валиден телефонен номер, адрес за връзка и e-mail.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.03.2016 г.  Час: 14:00
Място

община Добричка, зала 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

!!! Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. *Забележка: Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя. В този случай предложения нов ключов експерт следва да отговаря на същите минимални изисквания, като експертът, когото заменя. Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в отговорностите си. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че един и същи ключов експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. Ако ключов експерт, представил декларация за изключително участие в екипа на участник и подаде самостоятелна оферта, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка и тази оферта няма да бъде разглеждана.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.03.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ