Версия за печат

00369-2016-0004

BG-Луковит: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл.експрет ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/156-.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“-Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Дерманци, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ –Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5 Съгласно одобрените технически проекти е предвидено за ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ да се възстанови разрушената помпена станция „Царичин“ със застроена площ 82 м2, включително оборудването, саниране на черпателния резервоар към нея, за да се осигури аварийното водоснабдяване на с.Дерманци. Помпената станция е предвидено да се оборудва с две помпи – работна и резервна всяка с минимални Qор = 20,97 л/сек и Н= 70,90 м., автоматизация по долно и горно водно ниво, работа в ръчен и автоматичен режим, вакуумен хлораторен апарат с дебит 0-200 g/час с три бутилки за хлор по 40 кг. Работата на помпите в автоматичен режим се контролира с GPS система със соларни панели за управление на водоеми, като единия контролер се монтира в напорния водоем, а другият в помпената станция. Предвидено е и изграждане на нов БКТП 20/0.4 кV до 1х100 кVА за електроснабдяване на помпената станция и кабелна линия 20 нV от ВЕ 20 кV –„Майстора“ с вентилни отводители, доставка и монтаж на стоманено-решетъчен стълб до БКТП. За ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“ е предвидено да се подмени съществуващият тласкателен стоманен водопровод ф324х5 от ПС „Батово до спирателна шахта в т.21а с тръби полиетилен висока плътност PEHD , DN250, PE100, PN10р SDR17. Дължината на участъка е 1654,4 м. По трасето на тласкателния водопровод е предвидено изграждане на водомерна шахта с водомер ф100 и автоматичен въздушник-въздухосмукател ф80, удароубивателна шахта с удароубивател ф80, две изпразнителни шахти „висок отток“ и една шахта с въздушник-въздухосмукател ф80.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45330000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата поръчка се отнася до подобект 5: Тласкателен нодопровод от "ПС "Царичин" до НВ. Подобектът включва реконструкция на тласкателен водопровод с дължина 1925 м чрез изкопно полагане на тръби PEHD 250/10, изграждане на шахти СК, въздушник и отток и съоръжения - преминаване на р. Вит и преминаване на напоителен канал. Около 1500 м от трасето преминава по улици на с. Дерманци, успоредно на стари етернитови разпределителни водопроводи. Подобектът включва и реконструкция на разпределителните АЦ водопроводи в обхвата на тласкателя - изкопно полагане на PEHD тръби с диаметри 90,110,125,200 и 250 с обща дължина 1577 м и 72 водопроводни отклонение с обща дължина около 800 м.

Прогнозна стойност без ДДС
783333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи в офертата си и документ за внесена гаранция за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 7 833,00 лв. /седем хиляди осемстотин тридесет и три лева/ и трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по следната банкова сметка на община Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Луковит, IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76, BIC: UNCRBGSF или - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите – по Образец № 17. Банковата гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Луковит или упълномощено от него длъжностно лице. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие. Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС.Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по следната банкова сметка на община Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Луковит, IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76, BIC: UNCRBGSF или - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя съобразно приложения образец (Образец № 18). Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност минимум 90 (деветдесет) дни, след датата на приключване на договора за изпълнение.Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора са съобразени с условията за плащане по Споразумение между Община Луковит и МРРБ и са съгласно проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, както следва: 1. Авансово плащане до 20% от стойността на договора, в срок от 30 календарни дни след подписване на договора. 2. Междинни плащания до 60 % от стойността на договора: Възложителят, при поискване от Изпълнителя, заплаща на Изпълнителя междинни плащания на стойност не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без включено ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че такъв е дължим, в срок до 5(пет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа периодично. Общата стойност на авансовото плащане и междинните плащания не може да надхвърля 80% от цената на договора. - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получава заплащане на изпълнените възложени видове работи след подписване на Протокол обр.19. 3. Окончателното плащане по договора ще се извърши след окончателното завършване на договора и приемане на неговото изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателно плащане е в размер на разликата между общата стойност на действително извършените, измерени и одобрени от Възложителя строителни работи и заплатените от Възложителя авансово плащане и междинни плащания, установени с акт образец № 19, в срок от 30 дни след подписване на констативен акт образец № 15 за установяване годността за ползване на строежите, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за Съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Стойността на окончателното плащане не може да надхвърля първоначално договорената сума. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена поръчка, сключен със спечелилия процедурата участник, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, включително и липса на финансов ресурс за неговото изпълнение, не е в състояние да изпълни своите задължения.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма поставено изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респ. съответният документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата за участие в която се обединяват. Споразумението (съответния документ за създаване на Обединение) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно - за изпълнението на договора. 1.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 1.2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на поръчката. Пояснение: При разпределянето на дейностите, свързани с осъществяване на строително-монтажните работи от обекта на поръчката, това разпределение следва да съответства на професионалната квалификация (според условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и категорията на съответния обект по чл. 137 от ЗУТ на участниците, които ще вземат участие в строително-монтажните работи. 1.2.4 Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.Пояснение: Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документ за създаването на Обединение (вкл. и в хипотезата на прилагане на чл.68, ал. 7 – ал.9 от ЗОП), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите. Участник в обществената поръчка може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ре Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при когото е налице някое от следните обстоятелства: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2.1.2. обявен е в несъстоятелност; 2.1.3. в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 2.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2.1.5. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.1.5. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка. 2.1.6. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 2.1.7. при които лицото по ал.4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжнаст в неговата организация. 2.1.8. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в процедурата всеки участник: а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП или изискуеми в документацията за участие в процедурата; б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП; в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. д) за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Физическо или юридическо лице, което участва в Обединение, не може да участва в друго Обединение. Продължава в раздел: ІV,3.Допълнителна информ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1. Забележка: Когато участникът в процедурата е Обединение, списъкът се представя за Обединението като цяло, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно изискванията посочени по-горе в указанията за участие в настоящата процедура. 2.1.2. Представяне на участника – Образец № 2, което включва: а) Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен адрес за кореспонденция при провеждане на процедурата; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 3; в) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП: - заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, съгласно посоченото в Раздел III, буква А, т.2.7; - Заверено копие на валидна застрахователна полица „Застраховка за професионална отговорност” по чл. 171/171а от ЗУТ или еквивалент и, ако е приложимо, Декларация, че застраховката ще бъде продължена, съгласно посоченото в Раздел III, буква А, т.2.8. Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по буква „в“ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Чуждестранните физически и юридически лица представят документите по т. 2.1.2 в официален превод. “Официален превод”, съобразно нормата на §1, т.16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е “превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”. 2.1.3. При участници обединения – Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението - в оригинал или нотариално заверено копие, а когато в споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Споразумението за създаване на обединение трябва да съдържа изискваните от Възложителя реквизити съгласно условията на настоящата документация за участие. 2.1.4. Документ за внесена гаранция за участие 2.1.5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, и се подписва от представляващия подизпълнителя – Образец № 4 - ако е приложимо. 2.1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Образец № 5. 2.1.15. Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС – Образец № 12. 2.1.16. Деклараци за оглед на обекта – Образец № 13. 2.1.17. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (в случай на упълномощаване).Техническо предложение - Образец № 14, което включва: 2.2.1.1. Технологична последователност на строителните процеси - оформена като Приложение № 1 към Техническото предложение, която включва: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение. 2.2.1.2. Линеен график и Диаграма на работната ръка – оформени като Приложение № 2 към Техническото предложение. 2.2.1.3. Управление на риска – оформено като Приложение № 3 към Техническото предложение. 2.2.1.4. Общ срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СМР) в календарни месеци. 2.2.1.5. Гаранционни срокове за видовете СМР.2.2.2. Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 19, ако е приложима.2.3.1. Предлагана цена - Образец № 15. 2.3.2. Попълнена Количествено-стойностна сметка - Образец № 15.1 и Образец № 15.2. 2.3.3. Анализи на единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма поставени изисквания
Минимални изисквания: няма поставени изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, и o Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, и/или o Прилагане на удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт), и/или o Прилагане на копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. - Списък на водещия инженерно-технически състав, определен за изпълнение на поръчката, и - Професионална автобиография за всеки от посочените експерти, и - Декларация по Закона за защита на личните данни /ако е приложимо/, и - Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност от всеки от посочените експерти. - Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката – по образец, и наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника);.- Заверени копия на валидни към датата на подаване на офертите Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и на Сертификат внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004, които трябва да са издадени от независими лица, акредитирани съответно по европейски стандарт ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съобразно чл.53, ал.4 от ЗОП ще се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда., и - В случай, че валидността на един или и на двата сертификата изтича в срока на валидност на офертата, участникът следва да представи Декларация (в свободен текст), че ще продължи валидността на съответния сертификат за срока на валидност на офертата и за целия период на изпълнение на договора.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, един договор за изпълнение на СМР на обект, сходен с предмета на поръчката. Под „договор с предмет, сходен с предмета на поръчката“ ще се приемат договори за изпълнение на СМР или СРР – изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, на подземни инженерни мрежи и съоръжения към тях (тласкателни водопроводи, включително реконструкция и възстановяване на водоснабдителни мрежи и системи). Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ като минимум: 4.2.1. Ръководител обект – 1 лице, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, по специалност „ВиК” или еквивалентна; с мин.7 г. стаж по специалността; 4.2.2. Технически ръководител – 1 лице, с придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ; мин. 5 г. професионален опит по специалността; мин. 3 г. опит като технически ръководител на строителен обект. 4.2.3. Отговорник по контрол на качеството – 1 лице, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; мин. 3 г. професионален опит по специалността; притежаващ валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството; 4.2.4. Експерт по безопасност и здраве - 1 лице, притежаващо валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на тази дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ, със стаж като такъв мин. 2 (две) години. Участниците могат да предлагат експерти по т. 4.2.2., които да съвместяват функциите на експерти по т. 4.2.3. и 4.2.4., в случай, че отговарят на изискванията на настоящата поръчка за тези експерти. Участникът трябва да докаже, че разполага с техническото оборудване, строителна техника и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: Комбиниран багжер товарач -2 бр., валяк - 1 бр., самосвал мин 8т- 4 бр., машита за челна заварка на водопроводи ПЕ тръби- 1 бр., вибропета с тегло 65-75 кг. 1 бр., водна помпа- 2 бр., ел. агрегат 12kVA- 2 бр. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана Система за управление на околната среда (СУОС) по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение –П1, включващо:Подпоказател П1.1 ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ - 60 т. и П1.2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА- 40 т; тежест: 50
Показател: Ценово предложение – П2; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2016-07

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.03.2016 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Споразумение между Община Луковит е МРРБ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да прекрати договора за обществена поръчка, сключен със спечелилия процедурата участник, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, включително и липса на финансов ресурс за неговото изпълнение, не е в състояние да изпълни своите задължения.

VI.3) Допълнителна информация

Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана негова декларация (образец № 4), придружена с изискуемите в чл. 56, ал. 2 от ЗОП документи и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде отстранено от участие в процедурата. Участникът следва да посети обектите за изпълнение на СМР, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта. Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя след предварително направена заявка в писмена форма свободен текст от страна на участника в процедурата, не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя в часовете от 13:00 до 15:00 часа в посочения по-горе срок. За извършения оглед се съставя протокол, а към офертата си участникът прилага декларация (Образец №13).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ