Версия за печат

00575-2016-0003

BG-Раковски: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: гр. Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: град Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти/становища за нуждите на обновяването. Работните проекти/становищата за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Изпълнение на СМР: топлинно изолиране на външните стени със съпътстващи СМР, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на пода, подмяна на хидроизолацията на покрива и козирките на входове.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обект на настоящата поръчка са следните многофамилни жилищни сгради: Обособена позиция 1: - „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 104, блок 104“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2. Обособена позиция 2: - „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2. Обособена позиция 3: - „Жилищен блок, находящ се в с.Шишманци, ул. 5-та, №1“- жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от три входа, вх. А, вх. Б и вх. В, съответно с по четири етажа и един полуподземен сутеренен етаж, четвърта категория строеж, РЗП – 2729,00м2.

Прогнозна стойност без ДДС
1330000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата в размер на: Размер на гаранцията за участие на Обособена позиция 1: 4000,00 лева; Размер на гаранцията за участие на Обособена позиция 2: 4000,00 лева; Размер на гаранцията за участие на Обособена позиция 3: 4000,00 лева; 2. Гаранция за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществена поръчка. Форма и изисквания към гаранцията за участие/изпълнение: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Възложителя, посочена в обявлението. Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документа, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банкова сметка на община Раковски за внасяне на депозити по гаранция за участие/гаранция за изпълнение на договора: "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД гр. Раковски, пл. "България" №1 IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06 BIC: UNCRBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Чл. 5. (1) АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % (тридесет и пет процента) от стойността на цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и цената за строително-монтажни работи, което е дължимо след писмено уведомяване от страна на Възложителя за начало на изпълнението на договора, при наличие на банкова гаранция в полза на „Българска банка за развитие“ АД за целия размер на аванса посочен от Изпълнителя и издадена проформа фактура. След извършване на плащането се представя оригинална фактура. Изпълнителят може да не поиска авансово плащане. (2) Авансовото плащане (когато е налично) се приспада съгласно чл.6 и чл.7 (3) Гаранцията за авансовото плащане се освобождава след пълното приспадане на аванса по фактури за реално извършени СМР/дейности. Чл. 6. МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ е дължимо в размер на 97 % (деветдесет и седем процента) от цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор, след влизане в сила на Разрешение за строеж на сградата, при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура. В случай на получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане, от дължимата сума се приспада процент равен на процента на полученото авансово плащане / ако е получен аванс в размер на 35% съгласно чл.5 ал.1, то от дължимите 97% от цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор се приспада 35%/. Чл. 7. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР до достигане на 90% реално извършени СМР. Плащанията се извършват по следният начин: т.1 Изпълнителя издава фактури за реално извършени СМР до достигане на 55% от цената за строително-монтажни работи без да приспада аванс. т.2.1 В случай, че Изпълнителя е получил аванс, той издава една фактура за реално извършени СМР за 35% от цената за строително-монтажни работи, в която се извършва приспадане на получения аванс. т.2.2 В случай, че Изпълнителя не е получил аванс, той издава фактури до достигане на 35% от цената за строително-монтажни работи, без да приспада аванс. Плащанията са дължими при наличие на представена от Изпълнителя фактура, придружена с Акт за приемане на строително-монтажни работи. Акта за приемане на строително-монтажни работи представлява двустранен констативен протокол между изпълнител и възложител, одобрен от лицето, упражняващо строителен надзор и съдържащ количествено стойностна сметка на реално изпълнените и подлежащи на изплащане строително-монтажни работи. Изпълнителя има право да издава фактури за всяко едно реално извършено СМР, за което има Акт за приемане на строително-монтажни работи. Чл. 8. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СМР е дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа. Дължимата сума представлява разликата между стойността на окончателно приетите и действително извършени дейности и строително монтажните работи (включително непредвидени разходи) и фактурираните авансово и междинни плащания. Плащанията са дължими при наличие на представена от Изпълнителя фактура, придружена с Акт за приемане на строително-монтажни работи. Чл. 9. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР в размер 3 (три) % от цената за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор. Плащането е дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в него сключват договор помежду си, което се прилага към офертата в копие, който договор следва да съдържа минимум клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и договора следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай, че то е не посочено в договора. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя запърва група строежи, трета категория (за Обособени позиции 1 и 2) и първа група строежи, четвърта категория (за Обособена позиция 3) , или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, като този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на стр-те работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно нац.му закон, придружен с превод на бълг.език. Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юр.лице, от участника за вписване в ЦПРС за изпълнение на СМР от ПРВВЦПРС или за чужд.лица съотв. екв.документ или декларация или удостоверение от комп.органи съгласно нац. му закон за вписването на лицето в съотв.проф.регистър на държавата, допускащ съгласно зак-то на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на стр-те работи обект на наст.общ.поръчка, придружен с превод на бълг.език. Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участниците представят: 1. плик №1 с надпис „Документи за подбор”: 1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.Представя се от участниците в свободна форма;1.2.Представяне на участника, изготвена по образец (Приложение № 1): а) посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, и в) доказателства за упражняване на проф.дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;1.3. Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2);1.4. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 1.5. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 4); 1.6. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 5); 1.7. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (Образец № 6); 1.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 10); 1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 11); 1.10. Декл. за запознаване с условията на откритата процедура и стр.площадка (Образец № 12); 1.11.Документ за гаранция за участие – в оригинал; 1.12. Пълномощно (оригинал или нот. зав.копие) – когато офертата или някой документ от нея не е подписан от упр. и предст.участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 2. Плик №2 ...; 3. Плик №3 ...; продължава в раздел VІ.3. Допълнителна информация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за Икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за Икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя минимални изисквания за Tехнически възможности и/или квалификация.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за Tехнически възможности и/или квалификация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ; тежест: 20
Показател: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; тежест: 50
Показател: ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.03.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Решението за откриване и Обявлението за обществена поръчка са изпратени от Възложителя по електронен път за публикуване до АОП в регистъра на обществените поръчки, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалния интернет адрес, „Профил на купувача“. Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Документацията за участие ще се публикува на интернет страницата на Възложителя - „Профил на купувача”. При поискване от заинтересовано лице, Възложителят може да изпрати документацията за сметка на лицето. Искането се осъществява с писмено заявление, съдържащо адрес, телефон и факс на заинтересованото лице, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на адреса на Възложителя, всеки работен ден до указания в обявлението срок. Документацията на хартиен носител може да се получи и чрез куриер за сметка на Участника, след като изпрати по факс на Възложителя писмо с наименованието си, телефон, факс, данни за фактура, копие от документ за платена сума и адрес, на който да бъде изпратена документацията. Банкова сметка на община Раковски за заплащане на документация за участие (в случаите по чл. 28, ал. 7 от ЗОП при поискване от страна на заинтересовано лице): "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД гр. Раковски, пл. "България" №1 IBAN: BG 21 UNCR 7000 8421 7598 82 BIC: UNCRBGSF КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: Други видове услуги – 448007

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.03.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.03.2016 г.  Час: 11:00
Място

Адреса на Възложителя (посочен в Раздел І.1.)

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Документация за участие в процедурата може да бъде намерена на официалния уеб-сайт на Възложителя (посочен в Раздел І.1.) от датата на публикуването на Обявлението. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на в Профила на купувача на Възложителя (посочен в Раздел І.1.). Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид, на български език и се извършва чрез: а) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; б) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес; г) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "в". 2.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в Р. България, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги. Продължение от Раздел III.2.1.: Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец (Образец №7.1., респ. Образец №7.2.) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ведно с график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите по обекта. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обекта. 3. Плик № 3 „Предлагана цена”, ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №8.1., респ. №8.2.). ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 104, блок 104“
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти/становища за нуждите на обновяването. Работните проекти/становищата за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Изпълнение на СМР: топлинно изолиране на външните стени със съпътстващи СМР, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на пода, подмяна на хидроизолацията на покрива и козирките на входове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 45421000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Обособена позиция 1: - „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 104, блок 104“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2.

Прогнозна стойност, без ДДС
463100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти/становища за нуждите на обновяването. Работните проекти/становищата за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Изпълнение на СМР: топлинно изолиране на външните стени със съпътстващи СМР, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на пода, подмяна на хидроизолацията на покрива и козирките на входове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 45421000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма
Архитектурно проектиране

3) Количество или обем

Обособена позиция 2: - „Жилищен блок на територията на гр. Раковски, находящ се на бул. Г.С. Раковски 106, блок 106“ - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от два входа, вх. А и вх. Б, съответно на пет и шест етажа и един полуподземен сутеренен етаж, трета категория строеж, РЗП - 3130,00м2.

Прогнозна стойност, без ДДС
463100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Жилищен блок, находящ се в с. Шишманци, ул. 5-та, №1“
1) Кратко описание

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции. Описание на дейностите - Разработване на работни проекти/становища за нуждите на обновяването. Работните проекти/становищата за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва предписаните дейности от техническото и енергийното обследване. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Изпълнение на СМР: топлинно изолиране на външните стени със съпътстващи СМР, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на пода, подмяна на хидроизолацията на покрива и козирките на входове.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45300000, 45320000, 71220000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Изолационни строителни работи
Архитектурно проектиране
Монтажни работи на дограма

3) Количество или обем

Обособена позиция 3: - „Жилищен блок, находящ се в с.Шишманци, ул. 5-та, №1“- жилищна сграда ЕПЖС, състояща се от три входа, вх. А, вх. Б и вх. В, съответно с по четири етажа и един полуподземен сутеренен етаж, четвърта категория строеж, РЗП – 2729,00м2.

Прогнозна стойност, без ДДС
403800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2016 г.