00159-2016-0006

BG-ДОБРИЧ: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ № 20, За: ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ - СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: www.dobrichka.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dobrichka.bg/profile/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката представлява: изграждане на обществена тоалетна, водостоци в две населени места, улично осветление, рехабилитация на един водопровод, ремонтно възстановителни работи в два социални патронажа, осем здравни служби, здравни кабинети, три естествени чешми, три клубове на пенсионера, младежки дом, стадион, благоустрояване пред кметство и паркове на три населени места, почистване и строителни работи в шест гробищни паркове, тротоари в четири населени места, водостоци в две населени места, облагородяване и ремонт на паметници. Обектите са в населените места на община Добричка. Поръчката е с четиридесет и две обособени позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236250, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на паркове
Строителни работи на терени на гробища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Настоящата обществена поръчка включва четиридесет и две обособени позиции. Приблизителни количества на дейности включени в предмета на поръчката: Полагане на хидроизолация два пласта с посипка 4,5 и газопламъчно залепване - 324м2. Монтаж на алуминиеви и PVC врати - 15 бр. Подмяна дървени прозорци с PVC - 34 бр. Полагане на вътрешна и външна гладка вароциментова мазилка - 460 м2. Изравнителна циментова замазка 471,70 м2. Полагане на теракот - 114,20м2, фаянс - 32м2 и гранитогрес 56,50м2. . Цветен латекс по стени и тавани 1657м2, блажна боя по мет. повърхности и цокли - 442м2. Фасаген по външни фасади 120м2. Направа на окачени тавани 216м2, полагане на топлоизолация 391 м2 и мозаечни плочи 300м2. Армирана бетонова настилка - 2717м2, шпакловка по стени и тавани - 959м2. Реконструкция на огради от бетонови колове, бодливател и поц. мрежа - 470мл. Направа на кофраж 365м2, полагане на бетон в изкоп и кофраж - 51,10м3. Заготовка и монтаж на армировка за стоманобетонни конструкции - 1070кг. Услуги с механизирана техника - 2мсм.

Прогнозна стойност без ДДС
329391.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в обществената поръчка за всички обособени позиции не се изисква съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: • парична сума: за Обособена позиция от 1 до 42 - в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция; преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или • оригинал на банкова гранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Гаранцията следва да се представи към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто -договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Дейностите, предмет на обществената поръчка се финансират със средства от бюджета на Община Добричка за 2016 год. Разплащането се извършва в български лева, по банков път по сметката на изпълнителя и съгласно клаузите на проекто - договора приложен към документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които: 1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/; 2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка; 3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; 4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, включително и при непредставяне на всички приложения на образците на документите, при установени несъответствия между заявените в попълнените образци срокове; 4. който е предложил цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, по съответната обособена позиция; 5. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 6. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 7. който при изготвяне на линейния график не е спазил технологична последователност на предложените СМР или има несъответствие между срока в него и в техническото предложение. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: a) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; б) Документите по чл. 56, ал. 1, т.1, б. „в“ и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП в) Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците, в обединението, които ще изпълняват дейности свързани със строителство или услуги; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения: а) Офертата се подава на български език; б) Документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод; в) Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: І. ПЛИК № 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал.1, т. 1,2,5,6, 8, 11 – 14 от ЗОП: 1. Оферта за участие - Обр. 1. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 3. Представяне на участника – Обр. 2, което включва: Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща инф. в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; адрес, вкл. електронен, за кореспонденция; Дек. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Обр. 3); Доказателства за упражняване на проф. дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС или Дек., че участникът е вписан в регистъра.В случай, че участникът е чуждестранно физ. или юр. лице, той следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Р България в съответствие с чл.3 ал1 от ЗКС във връзка с чл.231 от ЗУТ. Участникът следва да е вписан в ЦПРС, при Камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от група, по чл.5, ал.1 от ПРВВЦПРС и категория, по чл.137, ал. 1 от ЗУТ отговаряща на строежа - обособената позиция за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група,съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката. Удост. трябва да е придружено с валиден талон. 4. Когато участникът в процедурата е обединение от физ. и/или юр. лица се представя: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП). 5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Дек. по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец 4; 7. Дек. по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Обр. 5; 8. Дек. за съгласие за участие като подизпълнител – Обр. 6; 9. Дек. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Обр. 7; За изискванията за закрила на заетостта, вкл. минимална цена на труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата инф. за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд от НАП, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юр. лице, Дек. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 10. Дек. по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Обр. 8; 11. Дек. за запознаване с условията на обществената поръчка – Обр. 9; 12. Дек. за запознаване с обекта – Обр. 10; 13. Дек. за застраховка "Професионална отговорност" Обр. 11; 14. Доказателства за техническите възможности на участника - съгласно Раздел ІІІ.2.3 от Обявлението. ІІ. ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"-за всяка ОП, който съдържа: 1. Попълнено и подписано Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложен линеен график - Обр. 15, и дек. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Обр. 17), когато е приложимо. ІІІ. ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"-за всяка ОП, който съдържа: 1. Ценово предложение – Обр. 16 с приложено КСС. Когато участник подава оферта за повече от една ОП, пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите.Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, към представянето си прилага декларация свободен текст с която се декларира дали участникът съответно всеки от участниците от обединението е вписан в рег. на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС и посочва номера под който е вписан.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
Минимални изисквания: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.Списък на изпълненото строителство, през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец 12. Доказването на изпълненото строителство което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се извършва с някои от следните документи: а). посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Списък - Декларация на техническите лица, ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката – Образец 13. Списъкът следва да бъде придружен от Декларация за ангажираност на експерт – Образец 14.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, обновяване и ремонт на: сгради; мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; благоустроиствената инфраструктура; хидротехническо строителство - в зависимост от обособената позиция за която кандидатства. 2. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица ангажирани за изпълнение предмета на поръчката: а). Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. - Участник, кандидатстващ за повече от половината обособени позиции осигурява двама технически ръководители. б). Отговорник по контрола на качеството съгласно Чл. 51, ал.1, т.4 от ЗОП * Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. * В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Закупуването на документацията НЕ е задължително.Документацията, може да се изтегли от Профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/. В случай, че участниците желаят да получат екземпляр от документацията на хартиен носител: Възложителят НЕ поставя изискване документацията за участие да се получава на място и ще я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай на искане за изпращане на документация, възложителят изисква от лицата направили искането да заплатят документацията, като цената е посочена в обявлението и не е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка, по която следва да се преведе таксата за закупуване e посочена в документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.03.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.03.2016 г.  Час: 13:30
Място

ЗАЛА №108 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ЗОП, срокът от 40 дни е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет-страницата на Община Добричка на адрес: http://www.dobrichka.bg/ , раздел "Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/prfile/ . Изтеглянето на документацията от посочения адрес е свободно и безплатно. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Разясненията по документацията ще се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането на страницата на Община Добричка - http://www.dobrichka.bg, раздел "Профил на купувача" - http://www.dobrichka.bg/profile/ . Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на побликуването им в "Профила на купувача". Комисията чрез съобщение ще обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, на интернет страница на Община Добричка - www.dobrichka.bg, раздел „Профил на купувача” - http://www.dobrichka.bg/profile/, датата, часа и мястото на отварянето.Част от предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно §1, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП: "Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" са тези по смисъла на чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка на ЕС. Обособени позиции №9, №20, №30, №31, №32, №34, №35 и №37 са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособени позиции №9, №20, №30, №31, №32, №34, №35 и №37 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат. ЗАБЕЛЕЖКА : Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва за посочените обособени позиции, при условие че може да изпълни 80 на сто, от предмета на съответната обособена позиция, със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За подпизпълнителите и/или третите лица се представя номера, под който подизпълнителя/съответното лице е вписано в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ СА СЪГЛАСНО ЧЛ. 120 ОТ ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

URL: www.dobrichka.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ХИТОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж ПВЦ врата • Гипсова шпакловка • Д-ка и м-ж на фаянс по стени • Вътрешна мазилка по стени • Латекс по стени и тавани двукратно цветен • Външна силикатна мазилка – цветна • Изравнителна циментова замазка • Блажна боя по метален парапет • Външна гладка мазилка • Д-ка и полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8 см с вкл мрежа шпакловка грундиране и ъглови протектори

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС • Д-ка и м-ж ПВЦ врата • Гипсова шпакловка • Д-ка и м-ж на фаянс по стени • Вътрешна мазилка по стени • Латекс по стени и тавани двукратно цветен • Външна силикатна мазилка – цветна • Изравнителна циментова замазка • Блажна боя по метален парапет • Външна гладка мазилка • Д-ка и полагане на топлоизолация по стени EPS с деб. 8 см с вкл мрежа шпакловка грундиране и ъглови протектори

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА НА С. СТЕФАНОВО, ОВЧАРОВО И ЛОВЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж окачен таванот минераловатни пана модул 600/600 тип Армстронг • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Шпакловка гипсова • Боядисване с цветен латекс двукратно • Демонтаж паркет • Изравнителна циментова замазка • Д-ка и м-ж на проточен бойлер 10 л. • Д-ка и м-ж на ламиниран паркет 8 мм • Д-ка и м-ж на ПВЦ первази • Д-ка и м-ж на ПВЦ врата с р-ри • Д-ка и м-ж на хоризонтални алуминиеви щори • Д-ка и м-ж на смесителна батерия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж окачен таванот минераловатни пана модул 600/600 тип Армстронг • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Шпакловка гипсова • Боядисване с цветен латекс двукратно • Демонтаж паркет • Изравнителна циментова замазка • Д-ка и м-ж на проточен бойлер 10 л. • Д-ка и м-ж на ламиниран паркет 8 мм • Д-ка и м-ж на ПВЦ первази • Д-ка и м-ж на ПВЦ врата с р-ри • Д-ка и м-ж на хоризонтални алуминиеви щори • Д-ка и м-ж на смесителна батерия

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ЛОВЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж осв. тяло ЛОТ 4х18 • Д-ка и м-ж на ламинат с деб. 8 мм • Латекс по стени и тавани • Д-ка и м-ж на фаянс • Блажна боя по метални тръби • Лампен излаз до 6м

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж осв. тяло ЛОТ 4х18 • Д-ка и м-ж на ламинат с деб. 8 мм • Латекс по стени и тавани • Д-ка и м-ж на фаянс • Блажна боя по метални тръби • Лампен излаз до 6м

Прогнозна стойност, без ДДС
16666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ДСП С. ОВЧАРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. Сваляне на подкеремидна пръст • Препокриване с кермиди на изпълнителя върху дървена скара – нови • Д-ка и м-ж на двойна дървена скара • Подмазване на комин • Д-ка и м-ж на улуци • Д-ка и м-ж на водосточни тръби

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. Сваляне на подкеремидна пръст • Препокриване с кермиди на изпълнителя върху дървена скара – нови • Д-ка и м-ж на двойна дървена скара • Подмазване на комин • Д-ка и м-ж на улуци • Д-ка и м-ж на водосточни тръби

Прогнозна стойност, без ДДС
10833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция ВОДОПРОВОД ПО УЛ. 16 С. КАРАПЕЛИТ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Машинен изкоп • Пясъчна възглавница • Обратен насип машинен • Д-ка и м-ж полиетиленова тръба Ф 25 • Д-ка и м-ж на СК Ф90 • Д-ка и м-ж ПЕВП Ф 90

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Машинен изкоп • Пясъчна възглавница • Обратен насип машинен • Д-ка и м-ж полиетиленова тръба Ф 25 • Д-ка и м-ж на СК Ф90 • Д-ка и м-ж ПЕВП Ф 90

Прогнозна стойност, без ДДС
12500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция ЕСТЕСТВЕНА ЧЕШМА С. КОЗЛОДУЙЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Дренаж и водохващане ( изкоп, полагане недър камък, пясък, пръст, дренажна тръба) • Изкоп машинен • Изкоп ръчен за подравняване • Полагане на полиетиленова дебелостенна тръба ПЕВП Ф63 и направа на връзка • Д-ка и полагане на пясъчна възглавница • Обратно засипване – машинно • Подравняване и направа на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Дренаж и водохващане ( изкоп, полагане недър камък, пясък, пръст, дренажна тръба) • Изкоп машинен • Изкоп ръчен за подравняване • Полагане на полиетиленова дебелостенна тръба ПЕВП Ф63 и направа на връзка • Д-ка и полагане на пясъчна възглавница • Обратно засипване – машинно • Подравняване и направа на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

Прогнозна стойност, без ДДС
6916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция ВОДОСТОК ПО УЛ. 8 С. ОДЪРЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп земни почви за съоръжение машинен • Д-ка и полагане на подложен бетон В 10 • Д-ка и м-ж стоманобетонова тръба за водосток Ф 800 • Кофраж и декофраж за крила и устои • Заготовка и м-ж арматура клас АIII • Хидроизолация на съоръжения

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп земни почви за съоръжение машинен • Д-ка и полагане на подложен бетон В 10 • Д-ка и м-ж стоманобетонова тръба за водосток Ф 800 • Кофраж и декофраж за крила и устои • Заготовка и м-ж арматура клас АIII • Хидроизолация на съоръжения

Прогнозна стойност, без ДДС
4583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция ВОДОСТОК ПО УЛ. 6 С . ОПАНЕЦ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп земни почви ръчно за оформяне легло на основите • Доставка материали и направа кофраж за стени в основи – устои и крила • Доставка материали и направа кофраж за прави стени над основи при височина до 2,00м.- устои, крила, чела • Доставка материали и полагане на бетон клас В25 – за фундаменти устои и крила • Доставка материали, заготовка и монтаж на метален парапет с вкл. боядисване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп земни почви ръчно за оформяне легло на основите • Доставка материали и направа кофраж за стени в основи – устои и крила • Доставка материали и направа кофраж за прави стени над основи при височина до 2,00м.- устои, крила, чела • Доставка материали и полагане на бетон клас В25 – за фундаменти устои и крила • Доставка материали, заготовка и монтаж на метален парапет с вкл. боядисване

Прогнозна стойност, без ДДС
9166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция ОГРАДА И ВОДОМЕРНА ШАХТА В ГРОБИЩЕН ПАРК С. ПАСКАЛЕВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп ръчен за шахта • Кофраж и декофраж за стени плоча • Армирана бетонова настилка около чешма • Д-ка и м-ж на бетон Б 15 в основи • Направа и монтаж на стъпала за водомерна шахта

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на гробища

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп ръчен за шахта • Кофраж и декофраж за стени плоча • Армирана бетонова настилка около чешма • Д-ка и м-ж на бетон Б 15 в основи • Направа и монтаж на стъпала за водомерна шахта

Прогнозна стойност, без ДДС
4583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция № 9 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция № 9 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО УЛ. 7, 23 И 25 С. ПАСКАЛЕВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и монтаж усукан проводник 2х16 • Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб 6м. • Д-ка и м-ж рогатка към стълб • Д-ка и м-ж отклонителна клема

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и монтаж усукан проводник 2х16 • Д-ка и м-ж стоманотръбен стълб 6м. • Д-ка и м-ж рогатка към стълб • Д-ка и м-ж отклонителна клема

Прогнозна стойност, без ДДС
6666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция ТРОТОАР ПО УЛ.1 С. ПЛАЧИ ДОЛ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на мозаечни плочи • Д-ка и м-ж на бордюри градински

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на мозаечни плочи • Д-ка и м-ж на бордюри градински

Прогнозна стойност, без ДДС
10833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция ТРОТОАР И ПАРАПЕТИ ПО УЛ.1 С. ПОБЕДА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка тротоар с дебелина 10 см. • Кофраж и декофраж • Полагане на бетонови бордюри 100/25/20 на възложителя на бетон В 15 с включчени всички свързани с това разходи • Грундиране метални повърхности • Блажна боя по метални повърхности цветна

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Армирана бетонова настилка тротоар с дебелина 10 см. • Кофраж и декофраж • Полагане на бетонови бордюри 100/25/20 на възложителя на бетон В 15 с включчени всички свързани с това разходи • Грундиране метални повърхности • Блажна боя по метални повърхности цветна

Прогнозна стойност, без ДДС
10933.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция ВОДОСТОК ПО УЛИЦИ 7 И 8 С. СВОБОДА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп земни почви за основи - ръчен • Кофраж и декофраж • Доставка и м-ж на стоманобетонова тръба (муфена) за водосток Ф 500 • Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-55 съгласно изискванията на ТС • Д-ка и полагане на бетон Б20 за крила и устой • Заготовка и монтаж на арматура клас АIII

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп земни почви за основи - ръчен • Кофраж и декофраж • Доставка и м-ж на стоманобетонова тръба (муфена) за водосток Ф 500 • Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-55 съгласно изискванията на ТС • Д-ка и полагане на бетон Б20 за крила и устой • Заготовка и монтаж на арматура клас АIII

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция ТРОТОАР ПО УЛ.5 С. СЛАВЕЕВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. • Изкоп ръчен за ивични фундаменти • Кофраж и декофраж фундаменти • Д-ка и м-ж на бетон В 25 за ивичен фундамент

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. • Изкоп ръчен за ивични фундаменти • Кофраж и декофраж фундаменти • Д-ка и м-ж на бетон В 25 за ивичен фундамент

Прогнозна стойност, без ДДС
7500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция ТРОТОАР И ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ ПО УЛ. 1 С. СТЕФАНОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж • Подложка под настилка от баластра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Армирана бетонова настилка • Кофраж и декофраж • Подложка под настилка от баластра

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция ВОДОСТОК НА ПЪТ КОЗЛОДУЙЦИ - РОСЕНОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Механизирано разкъртване на бетон (настилка и греди) • Изнасяне на земни почви с ръчни колички • Ръчен изкоп за оформяне легло за тръба Ф800 в полепващи мокри почви (при постоянно течаща вода) • Доставка и полагане на бетон В 30 в стоманобетонни прагове/греди • Заготовка , доставка и монтаж на армировка N14 за прагове/греди • Обратен насип и уплътняване на земни почви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Механизирано разкъртване на бетон (настилка и греди) • Изнасяне на земни почви с ръчни колички • Ръчен изкоп за оформяне легло за тръба Ф800 в полепващи мокри почви (при постоянно течаща вода) • Доставка и полагане на бетон В 30 в стоманобетонни прагове/греди • Заготовка , доставка и монтаж на армировка N14 за прагове/греди • Обратен насип и уплътняване на земни почви

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА МЛАДЕЖКИ ДОМ С. ОДРИНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Циментова замазка за наклони • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване • Мазилка по комини • Ламарина по борд • Д-ка и м-жна олуци • Д-ка и м-ж на водосточни тръби • Армирана бетонова настилка с деб до 10 см

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Циментова замазка за наклони • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване • Мазилка по комини • Ламарина по борд • Д-ка и м-жна олуци • Д-ка и м-ж на водосточни тръби • Армирана бетонова настилка с деб до 10 см

Прогнозна стойност, без ДДС
9583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С. ХИТОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара – нови • Д-ка и м-ж хидроиз. мембрана • Подмяна на греди • Мазилка по комин • Д-ка и м-ж на олуци • Д-ка и м-ж водосточни тръби • Капаци по било • Мазилка по комин

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара – нови • Д-ка и м-ж хидроиз. мембрана • Подмяна на греди • Мазилка по комин • Д-ка и м-ж на олуци • Д-ка и м-ж водосточни тръби • Капаци по било • Мазилка по комин

Прогнозна стойност, без ДДС
7291.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА С. ЗЛАТИЯ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за яма • Кофраж за плоча под • Бетон В 15 за под • Зидария от бетонови блокове • Латекс на варова основа • Арматура стомана АIII • Направа на нова покривна конструкция • Покриване с нови керемиди от изпълнителя • Армирана бетонова настилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп за яма • Кофраж за плоча под • Бетон В 15 за под • Зидария от бетонови блокове • Латекс на варова основа • Арматура стомана АIII • Направа на нова покривна конструкция • Покриване с нови керемиди от изпълнителя • Армирана бетонова настилка

Прогнозна стойност, без ДДС
3541.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ДОМ НА ПОКОЙНИКА В МЮСЮЛМАНСКО ГРОБИЩЕ С. КОЗЛОДУЙЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп за основи • Д-ка и полагане на бетон В20 в основи и над основи • Дървена покривна конструкция • Изграждане и измазване на комин • Зидария от бетонови блокчета • Външна мазилка • Вътрешна мазилка • Д-ка и м-ж на прозорец • Боядисване с латекс на варова основа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на гробища

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп за основи • Д-ка и полагане на бетон В20 в основи и над основи • Дървена покривна конструкция • Изграждане и измазване на комин • Зидария от бетонови блокчета • Външна мазилка • Вътрешна мазилка • Д-ка и м-ж на прозорец • Боядисване с латекс на варова основа

Прогнозна стойност, без ДДС
8500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция № 20 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция № 20 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. БОЖУРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж ПВЦ прозорец • Теракота по пд • Д-ка и м-ж гранитогрес грапав по стълбище и площадка • Шпакловка гипсова • Кофраж и декофраж стълбище • Боядисване с фасаген • Лампен излаз до 6 м. • Боядисване с латекс двукратно цветен

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж ПВЦ прозорец • Теракота по пд • Д-ка и м-ж гранитогрес грапав по стълбище и площадка • Шпакловка гипсова • Кофраж и декофраж стълбище • Боядисване с фасаген • Лампен излаз до 6 м. • Боядисване с латекс двукратно цветен

Прогнозна стойност, без ДДС
4750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. БАТОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Боядисване с блажна боя • Д-ка и м-ж на ламиниран паркет с деб. 8 мм • Д-ка и м-ж на ЛОТ 4х18VV – открит монтаж • Д-ка и м-ж сифон за мивка и отводняване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Боядисване с блажна боя • Д-ка и м-ж на ламиниран паркет с деб. 8 мм • Д-ка и м-ж на ЛОТ 4х18VV – открит монтаж • Д-ка и м-ж сифон за мивка и отводняване

Прогнозна стойност, без ДДС
3750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ПОБЕДА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Цокъл от теракот • Теракота по под • Боядисване с латекс около врати и прозорци • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Цокъл от теракот • Теракота по под • Боядисване с латекс около врати и прозорци • Д-ка и м-ж на ПВЦ врати

Прогнозна стойност, без ДДС
3166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ЖИТНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Д-ка и м-ж на ПВЦ врата • Гипсова шпакловка • Боядисване с цветен латекс двукратно • Лампен излаз до 6м. • Д-ка и м-ж на ламиниран паркет 8мм. С вкл. Подложка от XPS 5 мм. • Д-ка и монтаж на окачен таван тип „Армстронг“ от минерало-ватни пана модул 600/600 • Полафане на циментова замазка за наклон • Д-ка и полагане на гранитогрес по под • Гипсова шпакловка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж на ПВЦ прозорец • Д-ка и м-ж на ПВЦ врата • Гипсова шпакловка • Боядисване с цветен латекс двукратно • Лампен излаз до 6м. • Д-ка и м-ж на ламиниран паркет 8мм. С вкл. Подложка от XPS 5 мм. • Д-ка и монтаж на окачен таван тип „Армстронг“ от минерало-ватни пана модул 600/600 • Полафане на циментова замазка за наклон • Д-ка и полагане на гранитогрес по под • Гипсова шпакловка

Прогнозна стойност, без ДДС
9583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ОВЧАРОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Външна циментова мазилка • Бяла пръскана мазилка • Боядисване с влажна боя по стреха • Циментова замазка за наклон • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване с вкл. полагане на битумен грунд • Шпакловка с бяло циментово лепило и микрофибърна мрежа • Доставка и м-ж на ПВЦ прозорци • Д-ка и м-ж на пола от поцинкована ламарина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Външна циментова мазилка • Бяла пръскана мазилка • Боядисване с влажна боя по стреха • Циментова замазка за наклон • Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване с вкл. полагане на битумен грунд • Шпакловка с бяло циментово лепило и микрофибърна мрежа • Доставка и м-ж на ПВЦ прозорци • Д-ка и м-ж на пола от поцинкована ламарина

Прогнозна стойност, без ДДС
8333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА С. КАРАПЕЛИТ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Латекс по стени и тавани двукратно цветен • Гипсова шпакловка по тавани • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Д-ка и м-ж на ПВЦ врата с едно отваряемо крило • Д-ка м-ж на алуминиеви хоризонтални щори • Д-ка и м-ж теракот • Д-ка и м-ж ПВЦ тунел с ширина 40 мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Латекс по стени и тавани двукратно цветен • Гипсова шпакловка по тавани • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Д-ка и м-ж на ПВЦ врата с едно отваряемо крило • Д-ка м-ж на алуминиеви хоризонтални щори • Д-ка и м-ж теракот • Д-ка и м-ж ПВЦ тунел с ширина 40 мм

Прогнозна стойност, без ДДС
3166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ДСП С. ВЕДРИНА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Латекс по стени и тавани двукратно • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Д-ка и м-ж на противовлажно осветително тяло • Д-ка и м-ж на ПВЦ плоскости на конструкция по таван

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Латекс по стени и тавани двукратно • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Д-ка и м-ж на противовлажно осветително тяло • Д-ка и м-ж на ПВЦ плоскости на конструкция по таван

Прогнозна стойност, без ДДС
2916.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция ПЛОЧНИК ПРЕД КМЕТСТВО С. БЕНКОВСКИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж полиетиленово фолио • Армирана бетонова настилка за наклони с деб. до 10 см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента през 5м в двете посоки • Латекс по стени двукратно цветен • Д-ка и м-ж на мозаечни плочи- сиви с деб. 4 см. на бетонова основа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж полиетиленово фолио • Армирана бетонова настилка за наклони с деб. до 10 см и фуга запълнена с каучукова набъбваща лента през 5м в двете посоки • Латекс по стени двукратно цветен • Д-ка и м-ж на мозаечни плочи- сиви с деб. 4 см. на бетонова основа

Прогнозна стойност, без ДДС
4166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция БЛАГОУСТРОЯВАНЕ - ФОНТАН С. ВЕДРИНА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Потапящи водни помпи клас IP 68 с определена мощност и дебит • Помпа потопяема за отводняване • Дюзи – месингови за воден кръг • Д-ка и м-ж кабели за управляване под вода IP 68 • Д-ка и м-ж на ПВЦ тръба, колектор, кран и фитинги

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Потапящи водни помпи клас IP 68 с определена мощност и дебит • Помпа потопяема за отводняване • Дюзи – месингови за воден кръг • Д-ка и м-ж кабели за управляване под вода IP 68 • Д-ка и м-ж на ПВЦ тръба, колектор, кран и фитинги

Прогнозна стойност, без ДДС
10200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция ОГРАДА ПАРК С. ВРАТАРИТЕ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на оградни пана с р-ри 200/50 на винкеловва рамка с метални елементи с вкл. боядисване • Зидария от блокчета за колонки с височина 1,00 • Д-ка и м-ж капаци цветни за колонки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж на оградни пана с р-ри 200/50 на винкеловва рамка с метални елементи с вкл. боядисване • Зидария от блокчета за колонки с височина 1,00 • Д-ка и м-ж капаци цветни за колонки

Прогнозна стойност, без ДДС
5300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция №30 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция №30 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА И ОГРАДА В ГРОБИЩЕН ПАРК С. ГЕШАНОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Ограда от бодливател 5+2 реда и ЖБ колове 8/8/210 през 2,50м. с бетон в основата на кола • Обшвка от поц. ламарина около комин • Механизирано подравняване и почистване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на гробища

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Ограда от бодливател 5+2 реда и ЖБ колове 8/8/210 през 2,50м. с бетон в основата на кола • Обшвка от поц. ламарина около комин • Механизирано подравняване и почистване

Прогнозна стойност, без ДДС
6170.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция №31 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция №31 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПАРК С. КОЗЛОДУЙЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Полагане на цветни мозаечни плочи • Облицовка по стени с нови мраморни плочи с дебелина 2 см при ремонти • Кофраж и декофраж за борд • Армиране на борд • Подравняване на терен и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236250

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на паркове

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Полагане на цветни мозаечни плочи • Облицовка по стени с нови мраморни плочи с дебелина 2 см при ремонти • Кофраж и декофраж за борд • Армиране на борд • Подравняване на терен и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

Прогнозна стойност, без ДДС
7333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция №32 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция №32 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция ЕСТЕСТВЕНА ЧЕШМА С. КРАГУЛЕВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Подравняване и почистване на терен • Напрва на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Подравняване и почистване на терен • Напрва на армирана бетонова настилка с дебелина до 10 см.

Прогнозна стойност, без ДДС
833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА ДОМ НА ПОКОЙНИКА И ПОЧИСТВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК С. ЛОВЧАНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изсичане и изкореняване на храсти и дървета с диаметър < 25 с вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на гробища

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изсичане и изкореняване на храсти и дървета с диаметър < 25 с вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал

Прогнозна стойност, без ДДС
7325 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция №34 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция №34 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция ОГРАДА И ПОЧИСТВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК С. МЕДОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Блажна боя по метални повърхности двукратно • Ремонт на метални портали – доставка на 6 бр. панти и направа на резе • Минизиране на метални повърхности • Направа ограда със съществуваща бодлива тел 5+2 реда и ЖБ колове 8/8/210 през 2,50м. с бетон в основата на кола

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на гробища

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Блажна боя по метални повърхности двукратно • Ремонт на метални портали – доставка на 6 бр. панти и направа на резе • Минизиране на метални повърхности • Направа ограда със съществуваща бодлива тел 5+2 реда и ЖБ колове 8/8/210 през 2,50м. с бетон в основата на кола

Прогнозна стойност, без ДДС
4825 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция №35 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция №35 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция ЕСТЕСТВЕНА ЧЕШМА С. МИЛАДИНОВЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп машинен за търсене на водопровод • Обратно засипване • Армирана бетонова настилка за наклони с деб.до 10 см и делатационна фуга запълнена с каучукова набъбваща лента през 10 метра

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп машинен за търсене на водопровод • Обратно засипване • Армирана бетонова настилка за наклони с деб.до 10 см и делатационна фуга запълнена с каучукова набъбваща лента през 10 метра

Прогнозна стойност, без ДДС
5441.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция ВОДОМЕРНА ШАХТА В ГРОБИЩЕН ПАРК С. РОСЕНОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Изкоп ръчен • Кофраж и декофраж • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на ПВЦ тръба Ф 50

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161, 45236300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на гробища

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Изкоп ръчен • Кофраж и декофраж • Армирана бетонова настилка • Д-ка и м-ж на ПВЦ тръба Ф 50

Прогнозна стойност, без ДДС
833.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Обособена позиция №37 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или технич еквивалент, съгласно законодателството на държава - членка на Европейски съюз. Когато за обособена позиция №37 в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат.


Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция РЕМОНТ НА ПАМЕТНИЦИ В СЕЛАТА ОДРИНЦИ, ВЕДРИНА, ЛОВЧАНЦИ И ЖИТНИЦА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж на ограда от метални пана с метални елементи с височина 60 см., на метални колове с бетон в основата на кола с вкл. Боядисване • Д-ка и м-ж на портичка с р-ри 100/60 см. на метална рамка с метални елементи с вкл. Резе • Почистване на камък от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина • Почистване на контурите на буквите и освежаване на надписа • Облицовка с балчишки плочи по стени при ремонти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и м-ж на ограда от метални пана с метални елементи с височина 60 см., на метални колове с бетон в основата на кола с вкл. Боядисване • Д-ка и м-ж на портичка с р-ри 100/60 см. на метална рамка с метални елементи с вкл. Резе • Почистване на камък от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина • Почистване на контурите на буквите и освежаване на надписа • Облицовка с балчишки плочи по стени при ремонти

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ОКОЛО ПАМЕТНИК - КОСТНИЦА С. РОСЕНОВО
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Почистване и подравняване на терен • Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см., бетон В 15 и армировъчна мрежа Ф6 • Кофраж и декофраж за настилка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Почистване и подравняване на терен • Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см., бетон В 15 и армировъчна мрежа Ф6 • Кофраж и декофраж за настилка

Прогнозна стойност, без ДДС
1250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция СЪБЛЕКАЛНЯ СТАДИОН С. БРАНИЩЕ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Боядсване с латекс трикратно цветен • Боядисване с блажна боя по дървена дограма

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Боядсване с латекс трикратно цветен • Боядисване с блажна боя по дървена дограма

Прогнозна стойност, без ДДС
1666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С. ОДРИНЦИ
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Д-ка и м-ж окачен таван тип „Армстронг“ от минераловатни пана с р-р 600/600 • Д-ка и полагане вътрешна топлоизолация по стени XPS 2 см. с вкл. мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори • Д-ка и м-ж на теракот • Латекс по стени двукратно • Подмазване около прозорци с вкл. ъглови протектори • Д-ка и м-ж на ППР Ф20 с фитинги за студена вода • Д-ка и м-ж на дървена скара • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Д-ка и полагане вътрешна топлоизолация по стени XPS 2 см. с вкл. мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори • Д-ка и м-ж на теракот • Латекс по стени двукратно • Подмазване около прозорци с вкл. ъглови протектори • Д-ка и м-ж на ППР Ф20 с фитинги за студена вода • Д-ка и м-ж на дървена скара • Д-ка и м-ж осветителни тела ЛОТ 4х18

Прогнозна стойност, без ДДС
10862.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция СГРАДА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА С. ПОБЕДА
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката се предвиждат следните дейности: • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж ъглови летви за ламинат

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212000, 45220000, 45233161

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

3) Количество или обем

Съгласно приложената към документацията КС. • Гипсова шпакловка • Грундиране с дълбокопроникващ грунд • Боядисване с латекс двукратно цветен • Д-ка и м-ж ъглови летви за ламинат

Прогнозна стойност, без ДДС
750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение