Версия за печат

00369-2016-0002

BG-Луковит: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: мл. експерт ППОП Г.Кузманова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/154-.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове, Кметства“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата процедура се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия за Община Луковит. Избраният за изпълнител доставчик следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност по балансиране. Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества ел. енергия, това е ангажимент на изпълнителя на поръчката. В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да: - прогнозира потреблението на обектите на Възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ); - изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия като се съобразява с очаквания часови товар за обектите; - изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ; - потвърждава от името на възложителя графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; - осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на възложителя, са за сметка на изпълнителя .Възложителят няма да заплаща такса за участие в стандартната балансираща група.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозното количество електроенергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база средномесечната консумирана електрическа енергия, която е в размер на 158 046 kWh, или 1 896 580 kWh за 12 месеца. Прогнозното количество електрическа енергия не задължава възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката. Ако възникне необходимост от снабдяване на нов потребител Изпълнителя се задължава да доставя и на него .Цената на доставка на електрическа енергия не включва определените от КВЕР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото" и акциз. Възложителят също няма да заплаща такса за участие в стандартната балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

Прогнозна стойност без ДДС
376112 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 1% от стойността на поръчката, а именно 3 760,00 (три хиляди седемстотин и шестдесет лева). Участникът сам избира една от двете форми на гаранцията за участие: Парична сума, внесена по банкова сметка на Община Луковит, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр.Луковит IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76 BIC: UNCRBGSF c изрично посочване на предмета на настоящата обществена поръчка или Банкова гаранция, която отговаря на следните условия: Да бъде издадена в полза на Възложителя Община Луковит; Да бъде безусловна и неотменима; Да бъде със срок на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата; При издаването на гаранцията да се посочи предметът на настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 3% от приетата договорна стойност (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на община Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Луковит IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76 BIC: UNCRBGSF Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането се извършва съгласно утвърдените средства в бюджета на общината, съответно за учебните и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове, намиращи се на територията на общината и съставните селища. Заплащането по договора, който предстои да бъде сключен е отложено за срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на фактура-оригинал. Плащането по договора, който предстои да бъде сключен с определения за изпълнител- участник ще бъде в български лева и ще се заплаща чрез банков превод, по посочена банкова сметка в Република България.Периодът на отчитане на потребената електрическа енергия ще бъде един календарен месец. Потребената електрическа енергия ще се фактурира веднъж месечно и ще се заплаща в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от представяне на фактура — оригинал. Възложителят няма да извършва авансови плащания.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не се поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участника, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.Когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, участниците в бединението/ консорциума сключват споразумение/договор за неговото създаване, което се представя към офертата в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/договорът за създаване на обединението/консорциума трябва да съдържа клаузи, които гарантират, най - малко, че: Всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни, заедно и поотделно за професионалното и качествено изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка; Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Членовете на обединението/консорциума са разпределили помежду си ясно и точно изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката, дела на всеки един от тях спрямо членовете, спрямо общия обем на поръчката, както и ресурсите, с които всеки съдружник ще участва при изпълнение на обществената поръчка; Членовете на обединението/консорциума са определили едно лице, което да представлява обединението/консорциума пред трети лица; Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението/консорциума, да подпише ценовото и техническото предложение и да сключи договор с Възложителя, ако обединението/консорциума бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, както и да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. В споразумението/договора за създаване на обединението/консорциума трябва да се определи и наименованието на участника. Срокът на обединението/консорциума не може да бъде по-кратък от времето, необходимо за окончателното изпълнение на обществената поръчка; Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението/консорциума, в офертата се представя документ, подписан от лицата в обединението/консорциума, в който се посочва представляващият. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта за обявената процедура. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение. В случаите, когато към офертата не е приложено споразумението/договорът за създаване на обединението/консорциума или в представеното споразумение/договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия или състава на обединението/консорциума се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на тяхното участие в изпълнението на поръчката. С офертата си участниците могат да предлагат използването на подизпълнители без ограничения. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, подизпълнителите трябва да отговарят само на изискванията по т.1.1 - т.1.4 и на изискванията по 1.8, т.1.9., т.1.10. и т. 1.11. от подраздел „Изисквания към участниците". Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато участник е посочил в офертата си един или повече подизпълнители, с които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да: посочи в офертата си вида на работите, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на този дял в проценти от стойността на поръчката; Уведоми Възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата от подраздел „Изисквания към участниците" по т. 1.1. - т. 1.7. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1.1. - т. 1.7 от подраздел „Изисквания към участниците" с декларацията по чл.47, ал. 9 от ЗОП. По отношение на тези участници са относими и обстоятелствата по т. 1.8, 1.11, 1.12 и т 1.13. Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по т.1.1 - т. 1.7 от подраздел „Изисквания към участниците" в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на Възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.1.1 - т.1.7, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, съгласно чл. 9 от ЗОП. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените от възложителя условия, съгласно чл.46 от ЗОП. Възложителят допуска до участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка само участник,който: 1.1. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл.301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК; престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК; 1.2. Не е обявен в несъстоятелност; 1.3. Не в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци и вноски за социално осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.5. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна на посочената по-горе процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници) или участникът е преустановил дейността си; 1.6. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.7. Не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 1.8. Не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка (чл.55, ал.7 от ЗОП); 1.9. Не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Луковит; 1.10. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 1.11. Не е съдружник в обединение, което ще участва в настоящата процедура, както и не е дал съгласие и не фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник (чл. 55, ал. 5 от ЗОП); 1.12. Е обединение, чиито съдружници не участват в друго обединение - участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка (чл.55, ал.6 от ЗОП); 1.13. Не е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, не е свързано лице с дружество, което е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, не участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно: a) валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, издаден от КЕВР в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове (Заверено копие); b) валиден лиценз за координатор на стандартна балансираща група, издаден от КЕВР в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове (Заверено копие) ; c) документ, потвърждаващ, че участникът е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентификационен номер; (Заверено копие).Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, Представянето на участника по т. 2 и придружаващите го документи по точка 2.1. и т. 2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице,вк
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се поставят
Минимални изисквания: не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък-декларация за доставката(ите), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, с посочване на датите и получателите, считано от датата на подаване на офертата, или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си. Списъкът следва да е придружен с доказателство за извършената доставка- удостоверение, издадено от получателя, или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Участникът представя заверено копие на със сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството no ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчка. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата, на подаване на офертата, поне една доставка еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, в качеството си на координатор на балансираща група. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2016-05

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.04.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.04.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.04.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, конферентна зала, ет. 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

прод. раздел ІІІ.2.1.: включено в обединението, а документите по точка 2.3 се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциум доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.б от ЗОП. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител е длъжен да изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; представи определената гаранция за изпълнение на договора; представи документ или да изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата. Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, договорът се сключва след представяне на нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. Ако обединението се състои от чуждестранни лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. Всички удостоверения от компетентните органи трябва да са издадени до 30 (тридесет) дни преди датата на подписване на договора, с изключение на свидетелството за съдимост, което е валидно 6 месеца от издаването му. Удостоверенията се представят в оригинал. Когато участник е чуждестранно юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 3 от ЗОП. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.4 и 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.02.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ